Aanpassing Kieswet t.b.v. BES

Download This Document (.pdf) • Wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe
  staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  als openbaar lichaam binnen Nederland
  VOORSTEL VAN WET
  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses
  van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te
  weten:
  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat met de
  eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba is
  overeengekomen dat zij een staatsrechtelijke positie krijgen
  binnen het Nederlands staatsbestel en het in verband hiermee
  wenselijk is de bepalingen in de Kieswet betreffende het kiesrecht
  voor de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-
  Generaal en van het Europees Parlement aan te passen en het
  kiesrecht voor de leden van de eilandsraad daarin op te nemen;
  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen
  overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
  gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
  ARTIKEL I
  De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:
  A
  In artikel B 1, eerste lid en tweede lid, onderdeel b, wordt “de
  Nederlandse Antillen of Aruba” vervangen door: Curaçao, Aruba of
  Sint Maarten.
  B
  In artikel B 3, tweede lid, onderdeel b, wordt na “de
  Vreemdelingenwet 2000” ingevoegd: dan wel op grond van artikel
  3 of artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting BES.
  C
  In de artikelen D 3, vierde lid, M 14, M 15, M 16, eerste lid, N
  17, tweede lid, N 18 en N 20, eerste lid, wordt “in de Nederlandse
  Antillen of in Aruba” telkens vervangen door: in Curaçao, in Aruba
  of in Sint Maarten.
  D
  De tabel, bedoeld in artikel E 1, eerste lid, wordt als volgt
  gewijzigd:
  1. Onder “Nummer van de kieskring” wordt onder “19”
  ingevoegd: 20.
  2. Onder “Gebied waarover de kieskring zich uitstrekt” wordt
  achter “20” ingevoegd: De openbare lichamen Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba.
  3. Onder “Gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd”
  wordt achter “20” ingevoegd: Bonaire.
  E
  In artikel E 1, tweede lid, wordt na “de Tweede Kamer”
  ingevoegd: voor zover gelegen in het Europese deel van
  Nederland.
  F
  In artikel G 1, derde lid, onderdeel b, G 2, derde lid, onderdeel
  b, en G 3, derde lid, onderdeel b, wordt na “de Handelsregisterwet
  1996” telkens ingevoegd: dan wel artikel PM van de
  Handelsregisterwet BES.
  G
  In de artikelen H 10, eerste lid, H 10a, eerste lid, I 2, eerste lid,
  onderdeel e, I 6, eerste lid, onderdeel c, R 9, eerste lid, R 9a,
  eerste lid, S 1, derde lid, onderdeel d, S 4, eerste lid, onderdeel c,
  Y 3, onderdeel b, sub 1º, Y 4, onderdeel b, sub 1º, Y 31 en Y 32,
  vijfde lid, wordt “Nederland” telkens vervangen door: het Europese
  deel van Nederland.
  H
  In artikel H 10, eerste lid, wordt na de laatste volzin een volzin
  toegevoegd, luidende:
  Indien de kandidaat woonachtig is in één van de openbare
  lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is de gemachtigde met
  uitsluiting van de kandidaat bevoegd tot de handelingen, bedoeld
  in de artikelen V 2, eerste, vierde en vijfde lid, V 3, eerste en
  tweede lid, en W 2, eerste lid, onder f.
  I
  In artikel I 2, eerste lid, onderdeel e, vervalt de zinsnede:, indien
  het een verkiezing van de leden van Tweede Kamer betreft,.
  J
  In artikel M 13, derde lid, wordt “in de Nederlandse Antillen en in
  Aruba” vervangen door: in Curaçao, in Aruba en in Sint Maarten.
  K
  In artikel N 12, derde lid, wordt “of op grond van de artikelen
  125 tot en met 129 van het Wetboek van Strafrecht” vervangen
  door:, op grond van de artikelen 125 tot en met 129 van het
  Wetboek van Strafrecht of op grond van de artikelen PM van het
  Wetboek van Strafrecht BES.
  L
  In artikel Y 33, eerste lid, wordt “een Nederlandse gemeente”
  vervangen door: een gemeente in het Europese deel van
  Nederland.
  M
  Na Afdeling V wordt een nieuwe afdeling ingevoegd, luidende:
  AFDELING Va
  De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-
  Generaal, van de eilandsraden, van de Eerste Kamer der
  Staten-Generaal en van het Europees Parlement in Bonaire,
  Sint Eustatius en Saba
  HOOFDSTUK Ya
  De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-
  Generaal, van de eilandsraden, van de Eerste Kamer der Staten-
  Generaal en van het Europees Parlement in Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba
  § 1 Algemene bepalingen
  Artikel Ya 1
  Deze wet is mede van toepassing in Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba, met inachtneming van het in deze afdeling bepaalde.
  Artikel Ya 2
  In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt
  verstaan onder:
  a. openbaar lichaam: het openbaar lichaam Bonaire, Sint
  Eustatius of Saba;
  b. het Gemeenschappelijk Hof: het Gemeenschappelijk Hof van
  Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba.
  Artikel Ya 3
  1. Voor de toepassing van de bij of krachtens deze wet gestelde
  bepalingen in Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt, voor zover
  deze afdeling niet anders bepaalt, telkens in die bepalingen
  gelezen in plaats van:
  a. ‘de gemeente’: het openbaar lichaam;
  b. ‘de burgemeester’: de gezaghebber;
  c. ‘burgemeester en wethouders’: het bestuurscollege;
  d. ‘de gemeenteraad’: de eilandsraad;
  e. ‘de secretarie van de gemeente’: het bestuurskantoor.
  2. Indien uitsluitend de gemeente, de burgemeester of
  burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage wordt bedoeld,
  geldt het eerste lid, onder a tot en met c, niet.
  § 2 De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer
  Artikel Ya 4
  1. Op de dag van de kandidaatstelling kunnen tevens bij de
  gezaghebbers van Sint Eustatius en Saba op het bestuurskantoor,
  van negen tot vijftien uur, kandidatenlijsten worden ingeleverd voor
  kieskring 20 (Bonaire). In de in artikel H 1 bedoelde openbare
  kennisgeving wordt door de gezaghebbers van Sint Eustatius en
  Saba tevens melding gemaakt van deze mogelijkheid.
  2. Voor de toepassing van artikel H 3, eerste en vierde lid,
  treden de gezaghebbers van Sint Eustatius en Saba in dat geval in
  de plaats van de voorzitter van het hoofdstembureau.
  3. De gezaghebbers van Sint Eustatius en Saba beoordelen
  van elke kandidatenlijst die bij hen wordt ingeleverd en de op
  grond van de artikelen H 3, H 4, H 9 en H 12 bij de
  kandidatenlijsten overgelegde stukken, de originaliteit en leggen
  hun bevindingen vast in een begeleidingsverklaring. Bij
  ministeriële regeling wordt voor de begeleidingsverklaring een
  model vastgesteld.
  4. De gezaghebbers van Sint Eustatius en Saba dragen er zorg
  voor dat de kandidatenlijsten, de bij de kandidatenlijsten
  overgelegde stukken en de begeleidingsverklaringen langs
  elektronische weg uiterlijk op de dag van de kandidaatstelling om
  vijftien uur dertig ter kennis worden gebracht van het
  hoofdstembureau. De gezaghebbers maken van deze stukken
  gewaarmerkte afschriften en bewaren deze totdat de beslissing
  van het hoofdstembureau, bedoeld in artikel I 4, onherroepelijk is
  geworden.
  5. Voorts dragen zij er zorg voor dat de kandidatenlijsten met de
  daarbij overgelegde stukken in een pak worden gedaan, dat wordt
  verzegeld. Het verzegelde pak wordt zo spoedig mogelijk per post
  naar het hoofdstembureau overgebracht.
  Artikel Ya 5
  Verklaringen van ondersteuning van een lijst die wordt
  ingeleverd in Sint Eustatius of Saba, die worden afgelegd in
  Bonaire, kunnen tevens door een persoon die ingevolge artikel H 5
  op de lijst is vermeld en die bevoegd is tot het herstel van
  verzuimen, op de dag van de kandidaatstelling, van negen tot
  vijftien uur, worden ingeleverd bij het hoofdstembureau van
  kieskring 20 (Bonaire).
  Artikel Ya 6
  1. Indien het hoofdstembureau een of meer verzuimen als
  bedoeld in artikel I 2 heeft geconstateerd ten aanzien van een lijst
  die in Sint Eustatius of Saba is ingeleverd, geeft het, in afwijking
  van artikel I 2, eerste lid, onverwijld langs elektronische weg
  kennis hiervan aan de gezaghebber van dat openbaar lichaam.
  2. De gezaghebber geeft van de verzuimen onverwijld bij
  aangetekende brief of tegen gedagtekend ontvangstbewijs kennis
  aan degene die de lijst heeft ingeleverd.
  3. Onverminderd artikel I 2, tweede, derde en vierde lid, kan
  degene die de lijst in Sint Eustatius of Saba heeft ingeleverd het
  verzuim of de verzuimen, in de kennisgeving aangeduid, herstellen
  op het bestuurskantoor aldaar.
  4. De gezaghebbers van Sint Eustatius en Saba beoordelen
  van de ter herstel van de geconstateerde verzuimen ingeleverde
  stukken, de originaliteit en leggen hun bevindingen vast in een
  begeleidingsverklaring. Bij ministeriële regeling wordt voor de
  begeleidingsverklaring een model vastgesteld.
  5. De gezaghebbers dragen er zorg voor dat de ter herstel van
  de verzuimen ingeleverde stukken en de begeleidingsverklaring
  terstond langs elektronische weg ter kennis van het
  hoofdstembureau worden gebracht. De gezaghebbers maken van
  deze stukken gewaarmerkte afschriften en bewaren deze totdat de
  beslissing van het hoofdstembureau, bedoeld in artikel I 4,
  onherroepelijk is geworden.
  6. Voorts dragen zij er zorg voor dat de stukken in een pak
  worden gedaan, dat wordt verzegeld. Het verzegelde pak wordt zo
  spoedig mogelijk per post naar het hoofdstembureau
  overgebracht.
  Artikel Ya 7
  1. De voorzitter van het hoofdstembureau van kieskring 20
  (Bonaire) draagt er zorg voor dat afschriften van de
  kandidatenlijsten en, indien vereist, verklaringen van
  ondersteuning onmiddellijk na het onderzoek van de lijsten langs
  elektronische weg worden verzonden aan de gezaghebbers van
  Sint Eustatius en Saba.
  2. De op de voet van artikel I 1, derde lid, toegezonden
  afschriften van ingeleverde kandidatenlijsten, worden door de
  voorzitter van het hoofdstembureau zodra deze zijn ontvangen
  eveneens langs elektronische weg verzonden aan de
  gezaghebbers van Sint Eustatius en Saba.
  3. De gezaghebbers van Sint Eustatius en Saba leggen de
  stukken, bedoeld in het eerste en tweede lid, op het
  bestuurskantoor voor een ieder ter inzage, zodra deze zijn
  ontvangen.
  Artikel Ya 8
  Artikel I 5, aanhef en onder a, is niet van toepassing indien een
  lijst op de dag van de kandidaatstelling tussen negen en vijftien
  uur bij de gezaghebbers van Sint Eustatius of Saba op het
  bestuurskantoor is ingeleverd.
  Artikel Ya 9
  1. Op de dag van de kandidaatstelling kan tevens bij de
  gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba op het
  bestuurskantoor, van negen tot zeventien uur, een
  gemeenschappelijke verklaring tot verbinding van kandidatenlijsten
  tot een lijstencombinatie worden ingeleverd.
  2. De gezaghebber beoordeelt de originaliteit van de
  gemeenschappelijke verklaring en legt zijn bevindingen vast in een
  begeleidingsverklaring. Bij ministeriële regeling wordt voor de
  begeleidingsverklaring een model vastgesteld.
  3. De gezaghebber draagt er zorg voor dat de
  gemeenschappelijke verklaring en de begeleidingsverklaring langs
  elektronische weg uiterlijk op de dag na de kandidaatstelling om
  zeventien uur ter kennis worden gebracht van het centraal
  stembureau. De gezaghebber maakt van deze stukken
  gewaarmerkte afschriften en bewaart deze totdat de beslissing van
  het hoofdstembureau, bedoeld in artikel I 4, onherroepelijk is
  geworden.
  4. Voorts draagt hij er zorg voor dat de gemeenschappelijke
  verklaring zo spoedig mogelijk per post naar het centraal
  stembureau wordt overgebracht.
  Artikel Ya 10
  1. In afwijking van artikel L 2, eerste lid, kan in de openbare
  lichamen een volmacht uitsluitend worden verleend op een
  schriftelijke aanvraag daartoe.
  2. De artikelen L 14 tot en met L 16 zijn niet van toepassing.
  Artikel Ya 11
  1. De gezaghebbers van Sint Eustatius en Saba dragen er zorg
  voor dat de in artikel N 12, eerste lid, genoemde processenverbaal
  en de opgave van de door hen vastgestelde aantallen
  stemmen langs elektronische weg onverwijld na de vaststelling ter
  kennis worden gebracht van de voorzitter van het
  hoofdstembureau. De gezaghebbers maken van deze stukken
  gewaarmerkte afschriften en bewaren deze totdat het centraal
  stembureau de uitslag van de verkiezing heeft vastgesteld en over
  de toelating van de gekozenen onherroepelijk is beslist.
  2. Voorts dragen zij er zorg voor dat de stukken, bedoeld in het
  eerste lid, zo spoedig mogelijk per post naar het hoofdstembureau
  worden overgebracht.
  Artikel Ya 12
  1. De voorzitter van het hoofdstembureau van kieskring 20
  (Bonaire) draagt er zorg voor dat het proces-verbaal, bedoeld in
  artikel O 3, langs elektronische weg terstond nadat de leden het
  proces-verbaal hebben getekend, ter kennis wordt gebracht van
  het centraal stembureau.
  2. De voorzitter van het hoofdstembureau doet tevens het
  proces-verbaal, bedoeld in artikel O 3, langs elektronische weg
  aan de gezaghebbers van Sint Eustatius en Saba toekomen.
  3. De gezaghebbers leggen het afschrift van het proces-verbaal
  op het bestuurskantoor voor een ieder ter inzage, zodra deze is
  ontvangen.
  4. De voorzitter van het hoofdstembureau draagt er ten slotte
  zorg voor dat de stukken genoemd in artikel O 4, tweede lid, langs
  elektronische weg terstond ter kennis worden gebracht van de
  Tweede Kamer en zo spoedig mogelijk tevens per post worden
  overgebracht.
  § 3 De verkiezing van de leden van de eilandsraad, het begin van
  en de veranderingen in het lidmaatschap van de eilandsraad en de
  beëindiging van het lidmaatschap en tijdelijke vervanging als lid
  Artikel Ya 13
  De bij of krachtens deze wet gestelde bepalingen betreffende
  de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, betreffende
  het begin van en de veranderingen in het lidmaatschap van de
  gemeenteraad en betreffende de beëindiging van het
  lidmaatschap en tijdelijke vervanging als lid zijn, voor zover deze
  afdeling niet anders bepaalt, van overeenkomstige toepassing op
  de eilandsraden.
  Artikel Ya 14
  1. De leden van de eilandsraden worden gekozen door
  degenen die op de dag van de kandidaatstelling ingezetenen zijn
  van het openbaar lichaam en op de dag van de stemming de
  leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
  2. Zij die geen Nederlander zijn, dienen om kiesgerechtigd te
  zijn op de dag van de kandidaatstelling tevens te voldoen aan de
  vereisten dat:
  a. zij rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 3
  of artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting BES of op grond van
  een overeenkomst tussen een internationale organisatie en de
  Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in
  Nederland, en
  b. zij onmiddellijk voorafgaand aan de dag van de
  kandidaatstelling gedurende een onafgebroken periode van
  tenminste vijf jaren ingezetene van Nederland waren en
  beschikten over een verblijfsrecht als bedoeld onder a, dan wel
  rechtmatig in Nederland verbleven op grond van artikel 8, onder a,
  b, c, d, e of l, van de Vreemdelingenwet 2000.
  Artikel Ya 15
  De politieke groepering die een verzoek tot registratie van de
  aanduiding als bedoeld in artikel G 3 indient bij het centraal
  stembureau voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad
  betaalt aan het openbaar lichaam een waarborgsom van $ 175.
  Artikel Ya 16
  In de artikelen H 10, eerste lid, I 2, eerste lid, onderdeel e, en
  I 6, eerste lid, onderdeel c, wordt in plaats van “het Europese deel
  van Nederland” telkens gelezen: het openbare lichaam waar hij
  zich kandidaat stelt
  Artikel Ya 17
  Voor elke kandidatenlijst die wordt ingeleverd in een van de
  openbare lichamen, wordt aan dat openbaar lichaam een
  waarborgsom betaald van $ 350.
  Artikel Ya 18
  Artikel Ya 10 is van overeenkomstige toepassing.
  Artikel Ya 19
  De benoemde die woonachtig is in het openbaar lichaam waar
  hij zich kandidaat stelt of de gemachtigde van de benoemde die
  buiten het openbaar lichaam waar hij zich kandidaat stelt maar
  binnen Nederland woonplaats heeft, legt het afschrift van
  gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens over,
  bedoeld in artikel V 3, tweede lid, waaruit tevens het
  Nederlanderschap van de benoemde blijkt.
  Artikel Ya 20
  1. Onverminderd artikel V 4, eerste lid, gaat de eilandsraad bij
  het onderzoek van de geloofsbrief van een tot lid van de
  eilandsraad benoemde persoon tevens na of de benoemde
  voldoet aan artikel 12 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba.
  2. Artikel V 10 is tevens van toepassing indien de eilandsraad
  heeft besloten een tot lid van de eilandsraad benoemde persoon
  niet toe te laten op de grond dat de benoemde niet voldoet aan
  artikel 12 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius
  en Saba.
  Artikel Ya 21
  Voor de toepassing van artikel W 2, eerste lid, onderdeel g,
  wordt in plaats van “artikel 11 van de Gemeentewet” gelezen:
  artikel 13 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius
  en Saba.
  Artikel Ya 22
  Voor de toepassing van artikel X 8, eerste en derde lid, wordt in
  plaats van “artikel 15, eerste lid, van de Gemeentewet” gelezen:
  artikel 17, eerste lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba.
  § 4 De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-
  Generaal
  Artikel Ya 23
  1. De leden van de Eerste Kamer worden in de openbare
  lichamen gekozen door de leden van de eilandsraden. Bonaire,
  Sint Eustatius en Saba worden voor deze verkiezing tezamen
  beschouwd als een provincie.
  2. De leden van de eilandsraden komen per openbaar lichaam
  in vergadering bijeen tot het uitbrengen van hun stem.
  3. De bij of krachtens deze wet gestelde bepalingen betreffende
  de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer zijn, voor zover
  deze afdeling niet anders bepaalt, van overeenkomstige
  toepassing op de verkiezing van deze leden door de leden van de
  eilandsraden, met dien verstande dat telkens in die bepalingen
  mede wordt gelezen in plaats van:
  a. “de provincie”: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius
  en Saba tezamen;
  b. “provinciale staten” en ”staten”: de eilandsraad;
  c. ”de commissaris van de Koning”: de gezaghebber;
  d. ”gedeputeerde staten”: het bestuurscollege;
  e. ”de provinciale griffie”: het bestuurskantoor;
  f. ”statenlid”: eilandsraadslid;
  g. ”statenvergadering”: vergadering van de eilandsraad.
  Artikel Ya 24
  1. De gezaghebber beoordeelt van elke kandidatenlijst die bij
  hem wordt ingeleverd en de op grond van de artikelen R 7 en R 8
  bij de kandidatenlijsten overgelegde stukken, de originaliteit, en
  legt zijn bevindingen vast in een begeleidingsverklaring. Bij
  ministeriële regeling wordt voor de begeleidingsverklaring een
  model vastgesteld.
  2. De gezaghebber van elk openbaar lichaam draagt er zorg
  voor dat de kandidatenlijsten langs elektronische weg uiterlijk op
  de dag van de kandidaatstelling om achttien uur ter kennis worden
  gebracht van de gezaghebbers van de andere openbare lichamen.
  3. De gezaghebber doet de hem op grond van het vorige lid
  toegezonden kandidatenlijsten tevens onverwijld voor een ieder ter
  inzage leggen op het bestuurskantoor.
  4. Elke gezaghebber draagt er zorg voor dat de bij hem
  ingeleverde kandidatenlijsten, de bij de kandidatenlijsten
  overgelegde stukken en de begeleidingsverklaringen langs
  elektronische weg uiterlijk op de tweede dag na de
  kandidaatstelling ter kennis worden gebracht van de voorzitter van
  het centraal stembureau. De gezaghebber maakt van deze
  stukken gewaarmerkte afschriften en bewaart deze totdat de
  beslissing van het centraal stembureau, bedoeld in artikel S 2,
  onherroepelijk is geworden.
  5. Voorts draagt hij er zorg voor dat het verzegelde pak, na de
  handelingen bedoeld in artikel R 11, tweede lid, onverwijld per post
  naar de voorzitter van het centraal stembureau wordt
  overgebracht.
  Artikel Ya 25
  1. Indien het centraal stembureau een of meer verzuimen als
  bedoeld in artikel S 1 heeft geconstateerd ten aanzien van een lijst
  die in een openbaar lichaam is ingeleverd, geeft het, in afwijking
  van artikel S 1, derde lid, onverwijld langs elektronische weg
  kennis hiervan aan de gezaghebber van dat openbaar lichaam.
  2. De gezaghebber geeft van de verzuimen onverwijld bij
  aangetekende brief of tegen gedagtekend ontvangstbewijs kennis
  aan degene die de lijst heeft ingeleverd.
  3. Onverminderd artikel S 1, vierde en vijfde lid, kan degene die
  de lijst heeft ingeleverd uiterlijk op de derde dag na de zitting van
  het centraal stembureau, het verzuim of de verzuimen, in de
  kennisgeving aangeduid, herstellen op het bestuurskantoor van
  negen tot zeventien uur.
  4. De gezaghebber beoordeelt van de ter herstel van de
  geconstateerde verzuimen ingeleverde stukken, de originaliteit en
  legt zijn bevindingen vast in een begeleidingsverklaring. Bij
  ministeriële regeling wordt voor de begeleidingsverklaring een
  model vastgesteld.
  5. De gezaghebber draagt er zorg voor dat de ter herstel van de
  verzuimen ingeleverde stukken en de begeleidingsverklaring
  terstond langs elektronische weg ter kennis van het centraal
  stembureau worden gebracht. De gezaghebber maakt van deze
  stukken gewaarmerkte afschriften en bewaart deze totdat de
  beslissing van het centraal stembureau, bedoeld in artikel S 2,
  onherroepelijk is geworden.
  6. Voorts draagt hij er zorg voor dat de stukken in een pak
  worden gedaan, dat wordt verzegeld. Het verzegelde pak wordt zo
  spoedig mogelijk per post naar het centraal stembureau
  overgebracht.
  Artikel Ya 26
  1. Op de dag van de kandidaatstelling kan tevens bij de
  gezaghebber op het bestuurskantoor, van negen tot zeventien uur,
  een gemeenschappelijke verklaring tot verbinding van
  kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie worden ingeleverd.
  2. De gezaghebber beoordeelt de originaliteit van de
  gemeenschappelijke verklaring en legt zijn bevindingen vast in een
  begeleidingsverklaring. Bij ministeriële regeling wordt voor de
  begeleidingsverklaring een model vastgesteld.
  3. De gezaghebber draagt er zorg voor dat de
  gemeenschappelijke verklaring en de begeleidingsverklaring langs
  elektronische weg uiterlijk op de dag na de dag van de
  kandidaatstelling om zeventien uur ter kennis worden gebracht van
  het centraal stembureau. De gezaghebber maakt van deze
  stukken gewaarmerkte afschriften en bewaart deze totdat de
  beslissing van het centraal stembureau, bedoeld in artikel S 2,
  onherroepelijk is geworden.
  4. Voorts draagt hij er zorg voor dat de gemeenschappelijke
  verklaring zo spoedig mogelijk per post naar het centraal
  stembureau wordt overgebracht.
  Artikel Ya 27
  De stemming en de stemopneming vinden per eilandsraad
  plaats.
  Artikel Ya 28
  Op het pak met ongeldig verklaarde stembiljetten en het pak
  met geldige stembiljetten, bedoeld in artikel T 10, tweede en derde
  lid, wordt de naam van het openbaar lichaam vermeld.
  Artikel Ya 29
  1. De voorzitter van het stembureau in een openbaar lichaam
  draagt er zorg voor dat een afschrift van het proces-verbaal van de
  stemming en van de stemopneming, als bedoeld in artikel T 11,
  onverwijld na afloop van de stemming langs elektronische weg ter
  kennis wordt gebracht van het centraal stembureau. De voorzitter
  maakt van het proces-verbaal een gewaarmerkt afschrift en
  bewaart deze totdat het centraal stembureau de uitslag van de
  verkiezing heeft vastgesteld en over de toelating van de
  gekozenen onherroepelijk is beslist.
  2. Voorts draagt hij er zorg voor dat het proces-verbaal en de
  verzegelde pakken zo spoedig mogelijk per post naar de voorzitter
  van het centraal stembureau worden overgebracht.
  Artikel Ya 30
  1. In afwijking van artikel U 2, eerste lid, eerste volzin, geldt een
  stem uitgebracht in de openbare lichamen voor een aantal
  stemmen gelijk aan het getal dat wordt verkregen door het
  inwonertal van de openbare lichamen tezamen te delen door het
  honderdvoud van het aantal leden waaruit de eilandsraden van de
  openbare lichamen tezamen bestaan.
  2. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt op dezelfde
  wijze als bepaald in artikel U 2, derde en vierde lid, de
  inwonertallen van de openbare lichamen bekend.
  3. Het centraal stembureau maakt de stemwaarde die
  overeenkomstig dit artikel in samenhang met artikel U 2 is
  bepaald, gelijktijdig en op dezelfde wijze bekend als bepaald in
  artikel U 2, vijfde lid.
  Artikel Ya 31
  Voor de toepassing van artikel U 17 wordt onder ‘provincies’
  mede verstaan: openbare lichamen.
  § 5 De verkiezing van de leden van het Europees Parlement
  Artikel Ya 32
  1. Op de werkdag vóór de dag van de kandidaatstelling kunnen
  tevens bij de gezaghebber op het bestuurskantoor, van negen tot
  vijftien uur, kandidatenlijsten worden ingeleverd. In de in artikel H 1
  bedoelde openbare kennisgeving wordt door de gezaghebber
  tevens melding gemaakt van deze mogelijkheid
  2. Voor de toepassing van artikel H 3, eerste en vierde lid, in
  samenhang met artikel Y 9, tweede lid, treedt de gezaghebber in
  de plaats van de voorzitter van het centraal stembureau.
  3. In afwijking van artikel H 4, derde lid, ondertekent de kiezer,
  die als zodanig is geregistreerd in een openbaar lichaam en die
  een verklaring wenst af te leggen dat hij een kandidatenlijst
  ondersteunt die wordt ingeleverd in één van de openbare
  lichamen, deze verklaring binnen een termijn van zeven dagen
  voorafgaand aan of op de dag van inlevering, bedoeld in het
  eerste lid, eerste volzin.
  4. De gezaghebber beoordeelt van elke kandidatenlijst en de op
  grond van de artikelen H 3, H 4, H 9, H 12, Y 13 en Y 14 bij de
  kandidatenlijsten overgelegde stukken, de originaliteit en legt zijn
  bevindingen vast in een begeleidingsverklaring. Bij ministeriële
  regeling wordt voor de begeleidingsverklaring een model
  vastgesteld.
  5. De gezaghebber draagt er zorg voor dat de kandidatenlijsten,
  de bij de kandidatenlijsten overgelegde stukken en de
  begeleidingsverklaringen langs elektronische weg uiterlijk op de
  dag van de kandidaatstelling om vijftien uur ter kennis worden
  gebracht van de voorzitter van het centraal stembureau. De
  gezaghebber maakt van deze stukken gewaarmerkte afschriften
  en bewaart deze totdat de beslissing van het centraal stembureau,
  bedoeld in artikel I 4, onherroepelijk is geworden.
  6. Voorts draagt hij er zorg voor dat de kandidatenlijsten met de
  daarbij overgelegde stukken in een pak worden gedaan, dat wordt
  verzegeld. Het verzegelde pak wordt zo spoedig mogelijk per post
  naar het centraal stembureau overgebracht.
  Artikel Ya 33
  Verklaringen van ondersteuning van een lijst die wordt
  ingeleverd in een openbaar lichaam, die worden afgelegd in het
  Europese deel van Nederland, kunnen tevens door een persoon
  die ingevolge artikel H 5 op de lijst is vermeld en die bevoegd is tot
  het herstel van verzuimen, op de dag van de kandidaatstelling, van
  negen tot vijftien uur, worden ingeleverd bij de voorzitter van het
  centraal stembureau of bij het door deze aan te wijzen lid van dat
  bureau.
  Artikel Ya 34
  1. Indien het centraal stembureau een of meer verzuimen als
  bedoeld in artikel I 2, eerste lid, in samenhang met artikel Y 15,
  eerste lid, heeft geconstateerd ten aanzien van een lijst die in een
  openbaar lichaam is ingeleverd, geeft het, in afwijking van artikel I
  2, eerste lid, onverwijld langs elektronische weg kennis hiervan
  aan de gezaghebber van dat openbaar lichaam.
  2. De gezaghebber geeft van de verzuimen onverwijld bij
  aangetekende brief of tegen gedagtekend ontvangstbewijs kennis
  aan degene die de lijst heeft ingeleverd.
  3. Onverminderd artikel I 2, tweede, derde en vierde lid, in
  samenhang met artikel Y 15, tweede en derde lid, kan degene die
  de lijst heeft ingeleverd uiterlijk op de tweede dag na de dag van
  de kandidaatstelling, het verzuim of de verzuimen, in de
  kennisgeving aangeduid, herstellen op het bestuurskantoor, op de
  dag van de kandidaatstelling van tien tot zeventien uur en op de
  eerste en de tweede dag van negen tot zeventien uur.
  4. De gezaghebber beoordeelt van de ter herstel van de
  geconstateerde verzuimen ingeleverde stukken, de originaliteit en
  legt zijn bevindingen vast in een begeleidingsverklaring. Bij
  ministeriële regeling wordt voor de begeleidingsverklaring een
  model vastgesteld.
  5. De gezaghebber draagt er zorg voor dat de ter herstel van de
  verzuimen ingeleverde stukken en de begeleidingsverklaring
  terstond langs elektronische weg ter kennis van het centraal
  stembureau worden gebracht. De gezaghebber maakt van deze
  stukken gewaarmerkte afschriften en bewaart deze totdat de
  beslissing van het centraal stembureau, bedoeld in artikel I 4,
  onherroepelijk is geworden.
  6. Voorts draagt hij er zorg voor dat de stukken in een pak
  worden gedaan, dat wordt verzegeld. Het verzegelde pak wordt zo
  spoedig mogelijk per post naar het centraal stembureau
  overgebracht.
  Artikel Ya 35
  1.De voorzitter van het centraal stembureau draagt er zorg voor
  dat de kandidatenlijsten en, indien vereist, verklaringen van
  ondersteuning onmiddellijk na het onderzoek van de lijsten langs
  elektronische weg worden verzonden aan de gezaghebber van elk
  openbaar lichaam.
  2. De gezaghebber legt de stukken, bedoeld in het eerste lid, op
  het bestuurskantoor voor een ieder ter inzage, zodra deze zijn
  ontvangen.
  Artikel Ya 36
  Artikel I 5, aanhef en onder a, is niet van toepassing indien een
  lijst op de werkdag vóór de dag van de kandidaatstelling tussen
  negen en vijftien uur bij de gezaghebber op het bestuurskantoor is
  ingeleverd.
  Artikel Ya 37
  1. Op de werkdag vóór de dag van de kandidaatstelling kan
  tevens bij de gezaghebber op het bestuurskantoor, van negen tot
  zeventien uur, een gemeenschappelijke verklaring tot verbinding
  van kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie worden ingeleverd.
  2. De gezaghebber beoordeelt de originaliteit van de
  gemeenschappelijke verklaring en legt zijn bevindingen vast in een
  begeleidingsverklaring. Bij ministeriële regeling wordt voor de
  begeleidingsverklaring een model vastgesteld.
  3. De gezaghebber draagt er zorg voor dat de
  gemeenschappelijke verklaring en de begeleidingsverklaring langs
  elektronische weg uiterlijk op de dag van de kandidaatstelling om
  zeventien uur ter kennis worden gebracht van het centraal
  stembureau. De gezaghebber maakt van deze stukken
  gewaarmerkte afschriften en bewaart deze totdat de beslissing van
  het centraal stembureau, bedoeld in artikel I 4, onherroepelijk is
  geworden.
  4. Voorts draagt hij er zorg voor dat de gemeenschappelijke
  verklaring zo spoedig mogelijk per post naar het centraal
  stembureau wordt overgebracht.
  Artikel Ya 38
  1. De artikelen Ya 10, Ya 11 en Ya 12 zijn van overeenkomstige
  toepassing.
  2. Voor de toepassing van artikel Ya 11 en Ya 12 is artikel Y 22
  van overeenkomstige toepassing.
  Artikel Ya 39
  De artikelen Y 32, Y 33 en Y 33a zijn niet van toepassing.
  § 6 Beroepsbepalingen
  Artikel Ya 40
  1. Tegen een beschikking van het bestuurscollege als bedoeld
  in artikel D 6, een beschikking van de gezaghebber of de door
  hem daartoe aangewezen ambtenaar als bedoeld in de artikelen
  K 8, eerste lid, L 11, eerste lid, en M 4, eerste lid, en tegen een
  beschikking van de eilandsraad als bedoeld in de artikelen X 5,
  derde lid, en X 8, vierde lid, kan uitsluitend beroep worden
  ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof.
  2. De Wet administratieve rechtspraak BES is voor zoveel nodig
  van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de
  artikelen 54 en 55 en § 1 en § 3 van hoofdstuk 6.
  3. In afwijking van artikel 17, vijfde lid, van de Wet
  administratieve rechtspraak BES bedraagt de termijn binnen welke
  de bijschrijving of storting van het verschuldigde bedrag dient
  plaats te vinden, twee weken. De president van het
  Gemeenschappelijk Hof kan een kortere termijn stellen.
  4. Het Gemeenschappelijk Hof behandelt de zaak met
  overeenkomstige toepassing van § 2 van hoofdstuk 6 van de Wet
  administratieve rechtspraak BES. Aan het bestuursorgaan wordt
  terstond een afschrift van het beroepschrift toegezonden.
  Artikel Ya 41
  1. Tegen een beschikking als bedoeld in de artikelen G 3 en G
  4, genomen door het centraal stembureau voor de verkiezing van
  de leden van de eilandsraad, kan uitsluitend beroep worden
  ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof.
  2. Artikel G 5, tweede lid, aanhef en onderdeel b en c, en artikel
  Ya 40, tweede tot en met vierde lid, zijn van overeenkomstige
  toepassing.
  Artikel Ya 42
  1. Tegen een beschikking als bedoeld in artikel I 4, genomen
  door het hoofdstembureau van kieskring 20 (Bonaire) voor de
  verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of genomen door
  het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de
  eilandsraad, kan uitsluitend beroep worden ingesteld bij het
  Gemeenschappelijk Hof.
  2. Artikel I 7, I 8 en Ya 40, tweede tot en met vierde lid, zijn van
  overeenkomstige toepassing.
  N
  Artikel Z 5 wordt als volgt gewijzigd:
  1. In het eerste lid wordt na “Wetboek van Strafrecht”
  ingevoegd: dan wel, indien de ontzetting wordt uitgesproken door
  de strafrechter in Bonaire, Sint Eustatius of Saba, artikel PM van
  het Wetboek van Strafrecht BES.
  2. In het tweede lid wordt na “Wetboek van Strafrecht”
  ingevoegd: dan wel, indien de ontzetting wordt uitgesproken door
  de strafrechter in Bonaire, Sint Eustatius of Saba, artikel PM van
  het Wetboek van Strafrecht BES.
  O
  Na artikel Z 11 wordt een nieuw artikel ingevoegd dat luidt als
  volgt:
  Artikel Z 12
  Voor een misdrijf of een overtreding waarop in deze afdeling
  een geldboete is gesteld waarvoor met toepassing van artikel 23
  van het Wetboek van Strafrecht een boetecategorie is bepaald,
  kan de rechter in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba een geldboete opleggen tot ten hoogste het bedrag van deze
  categorie.
  ARTIKEL II
  Voor zover de periode van vijf jaren, genoemd in artikel Ya 14,
  onderdeel b, is gelegen vóór inwerkingtreding van deze wet, wordt
  onder Nederland tevens verstaan de voormalige eilandgebieden
  Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met dien verstande dat in
  bedoeld artikel voor “Wet toelating en uitzetting BES” wordt
  gelezen: Landsverordening toelating en uitzetting.
  ARTIKEL III
  In het kader van de eerstvolgende verkiezing van de leden van
  de eilandsraad na inwerkingtreding van deze wet, wordt onder de
  laatstgehouden verkiezing van de leden van de eilandsraad voor
  de toepassing van de artikelen H 4, achtste lid, H 14, tweede lid,
  en I 14, eerste en tweede lid, eenmalig, verstaan de
  laatstgehouden verkiezing van de leden van de eilandsraad van de
  voormalige eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  ARTIKEL IV
  Indien het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet en enkele
  andere wetten houdende enkele technische aanpassingen
  (Kamerstukken II, 2006/07, 31 115) tot wet is verheven en in
  werking treedt of is getreden op het tijdstip waarop deze wet in
  werking treedt, wordt deze wet als volgt gewijzigd:
  PM
  ARTIKEL V
  Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te
  bepalen tijdstip.
  Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst
  en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie
  zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen
  houden.
  Gegeven,
  DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
  KONINKRIJKSRELATIES,
  MEMORIE VAN TOELICHTING
  I ALGEMEEN DEEL
  1 Inleiding
  In het kader van de nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk
  hebben Bonaire, Sint Eustatius en Saba gekozen voor een positie binnen het
  Nederlandse staatsbestel en zullen worden ingericht als openbaar lichaam. Op
  basis van het in 2005 afgesloten Hoofdlijnenakkoord is een proces van
  conferenties gestart om deze keuze nader in te vullen. In de Slotverklaring van
  de Miniconferentie over de toekomstige staatkundige positie van Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba van oktober 2006 is expliciet afgesproken om het kiesrecht
  van de inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba te regelen voor de
  verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement.
  Voorts werd daarin vastgelegd dat een voorziening zal worden getroffen voor
  deelname aan de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. De
  onderhavige wetswijziging voorziet in wat in de Slotverklaring is
  overeengekomen en regelt verder het actief en passief kiesrecht voor de leden
  van de eilandsraden. Daarnaast bevat het wetsvoorstel enkele aanpassingen die
  voortvloeien uit het feit dat Curaçao en Sint Maarten autonome landen binnen
  het Koninkrijk worden en het land Nederlandse Antillen wordt opgeheven.
  2 Achtergrond
  Voor een uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen die leidden tot de
  staatkundige veranderingen binnen het Koninkrijk, wordt verwezen naar de
  memorie van toelichting bij de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius
  en Saba.
  3 Aanleiding wijziging
  Uitgangspunt bij de aanpassing is de integrale toepassing van de Kieswet op
  Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit uitgangspunt volgt mede uit het rapport van
  de Adviescommissie Inrichting verkiezingsproces die heeft aanbevolen dat in
  heel Nederland op uniforme wijze gestemd wordt. Desondanks zijn een aantal
  aanpassingen in de wetgeving nodig.
  De Nederlandse Antillen en derhalve Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben
  momenteel een eigen Kiesreglement voor de verkiezingen van de eilandsraden
  en van de Nederlands-Antilliaanse Staten. Hoewel het kiesstelsel en de manier
  waarop het verkiezingsproces geregeld is in het Nederlands-Antilliaans
  Kiesreglement gelijkenis vertoond met de Nederlandse Kieswet zijn er een
  aantal afwijkingen. Belangrijkste afwijking betreft het ontbreken van kiesrecht
  voor niet-Nederlanders voor de verkiezing van de leden van de eilandsraden.
  Daarnaast kent het Kiesreglement de formele kiesrechtuitsluiting van
  gevangenen1. Verder ontbreken in het Kiesreglement onder meer regelingen
  voor internationale waarnemers, het stemmen bij volmacht en de vervanging van
  volksvertegenwoordigers bij ziekte of zwangerschapsverlof. Andere afwijkingen
  betreffen de openingstijden van de stembureaus, de stembiljetten met foto’s en
  kleuren, en de mogelijkheid bijvoorbeeld in het Papiamento of Engels
  aanwijzingen te geven. Ook zijn er organisatorische verschillen met betrekking
  tot de gang van zaken in het stemlokaal. Bij het van toepassing worden van de
  in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen regeling vervallen de bijzondere
  Antilliaanse regelingen automatisch.
  In deze toelichting wordt niet uitgebreid ingegaan op de verschillen tussen het
  Kiesreglement en de Kieswet. In een aparte circulaire zal voor Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba op een rij worden gezet welke verschillen in de organisatie
  van de verkiezingen en de regeling van het kiesrecht de onderhavige
  wetswijziging voor hen met zich mee zal brengen.
  4 Opbouw wetsvoorstel
  Er is voor gekozen de regeling van het kiesrecht zoveel mogelijk onder te
  brengen in een aparte afdeling van de Kieswet. Dit is conform het algemene
  uitgangspunt voor de aanpassing van de Nederlandse wetgeving in verband met
  de nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk. Voordeel hiervan is
  dat de tekst van de Kieswet zoveel mogelijk intact blijft en de bepalingen die
  betrekking hebben op de openbare lichamen zoveel mogelijk in één hoofdstuk
  zijn samengebracht. De keuze de regeling voor de openbare lichamen in één
  afdeling op te nemen heeft als consequentie dat de regeling ten aanzien van de
  openbare lichamen niet altijd eenvoudig te lezen zal zijn wegens de vele
  verwijzingen naar de relevante artikelen in andere delen van de Kieswet. Er zal
  echter een circulaire komen voor de openbare lichamen waarbij het gehele
  verkiezingsproces integraal zal worden beschreven en waarbij nader zal worden
  ingegaan op de afwijkingen ten opzichte van de huidige regeling.
  De vereisten voor het passieve kiesrecht, oftewel de vereisten voor het
  lidmaatschap van de eilandsraad, worden geregeld in de Wet openbare
  lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
  Daarnaast is de keuze gemaakt de wijzigingen van de Kieswet te beperken tot
  die wijzigingen die noodzakelijk zijn om het kiesrecht voor de inwoners van de
  BES-eilanden te regelen. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van deze
  wetswijziging om andere zaken betreffende de uitoefening van het kiesrecht die
  een ruimer bereik hebben tegelijkertijd te regelen (met uitzondering van het
  bepaalde in artikel I, onder H).
  1 In de praktijk wordt daar echter al geen uitvoering meer aan gegeven (na een arrest van het Europese
  Hof voor de Rechten van de Mensen over een vergelijkbare regeling in het Verenigd Koninkrijk)
  In dit wetsvoorstel wordt nog niet vooruitgelopen op de tegelijkertijd in
  voorbereiding zijnde wetsvoorstel Wet inrichting verkiezingsproces. Deze wet zal
  ook gaan gelden voor het verkiezingsproces in de openbare lichamen. Mede
  afhankelijk van het behandelingstraject van beide wetsvoorstellen zullen te zijner
  tijd voor zover noodzakelijk samenloopbepalingen worden opgesteld. Het
  wetsvoorstel Wet inrichting verkiezingsproces heeft evenwel geen betrekking op
  het passieve kiesrecht, noch op het kiesrecht voor de Eerste Kamer. Deze
  onderwerpen blijven geregeld in de Kieswet. De benodigde
  samenloopbepalingen zullen derhalve beperkt worden tot die onderdelen van
  het verkiezingsproces die in het wetsvoorstel Wet inrichting verkiezingsproces
  worden geregeld.
  5 Taken en verantwoordelijkheden in het verkiezingsproces
  In de Kieswet zijn allerlei taken en verantwoordelijkheden toegewezen aan de
  burgemeester dan wel het college. Deze taken zullen in de openbare lichamen
  vervuld worden door de gezaghebber respectievelijk het bestuurscollege van
  Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat wordt in dit wetsvoorstel vastgelegd.
  Daarnaast worden in dit wetsvoorstel aan de gezaghebbers een aantal extra
  taken en bevoegdheden toegekend. Deze taken en bevoegdheden van de
  gezaghebbers zien met name op de procedure van de kandidaatstelling en op
  de doorzending van stukken zowel in die procedure als in de procedure die volgt
  op de stemming. De reden voor het toekennen van deze extra taken en
  bevoegdheden is gelegen in de afstand van de openbare lichamen tot
  Nederland of van Sint Eustatius en Saba tot Bonaire.
  6 Actief kiesrecht
  6.1 Huidige situatie
  De inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben kiesrecht voor de
  eilandsraden en de Antilliaanse Staten, de tegenhanger van de Tweede Kamer.
  Het merendeel heeft op dit moment geen kiesrecht voor de Tweede
  Kamerverkiezingen of de verkiezingen voor de Nederlandse leden van het
  Europees Parlement. Alleen inwoners van de Nederlandse Antillen met de
  Nederlandse nationaliteit die ten minste tien jaren ingezetenen zijn geweest van
  Nederland, dan wel in Nederlandse openbare dienst werkzaam zijn (of
  echtgenoten, partners, etc. van deze personen die met hen een
  gemeenschappelijke huishouding voeren), hebben kiesrecht voor de verkiezing
  van de leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement.
  Nu Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderdeel gaan uitmaken van het land
  Nederland en dus niet langer kunnen stemmen voor de Staten, krijgen de
  kiesgerechtigde ingezetenen aldaar het recht te stemmen voor de Tweede
  Kamer. Voor de Nederlandse ingezetenen op Curaçao, Sint Maarten en Aruba
  blijft de huidige regeling van kracht voor zover het de Tweede
  Kamerverkiezingen betreft.
  Voor wat betreft de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees
  Parlement geldt dat indien het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet in
  verband met het verlenen van het kiesrecht voor de verkiezing van de leden van
  het Europees Parlement aan alle Nederlanders die in de Nederlandse Antillen
  en Aruba woonachtig zijn (Kamerstukken II, 2008/09, 31 392) tot wet wordt
  verheven en in werking treedt, de inwoners van de Nederlandse Antillen en
  Aruba voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement worden
  gelijkgesteld met kiezers buiten Nederland. Zij kunnen vanaf dat moment net als
  andere kiezers buiten Nederland aan de Europese verkiezingen deelnemen. Na
  de transitie zullen de Nederlandse ingezetenen van Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba op dezelfde wijze aan de verkiezing van het Europees Parlement kunnen
  deelnemen, als de Nederlandse ingezetenen van het Europese deel van
  Nederland. Zie paragraaf 6.5.
  6.2 Eilandsraadverkiezingen
  Het wetsvoorstel verklaart de Kieswet ook van toepassing voor de
  eilandsraadverkiezingen. De Kieswet kent geen eilandsraden. Het kiesrecht voor
  de eilandsraden (wie is kiesgerechtigd, wanneer vinden verkiezingen plaats, hoe
  vindt kandidaatstelling plaats etc.) moet dus worden geregeld. De vereisten voor
  het lidmaatschap van de eilandsraden worden neergelegd in de Wet openbare
  lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De uitoefening van het passieve
  kiesrecht voor de eilandsraden en de overige aspecten (actief kiesrecht, tijdstip
  verkiezingen, etc.) zijn in het onderhavige voorstel geregeld.
  De belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige regeling van het actieve
  kiesrecht voor de eilandsraden betreft de toekenning van het actieve kiesrecht
  voor de eilandsraad aan niet-Nederlanders die gedurende 5 jaar legaal op de
  openbare lichamen (of elders in Nederland) hebben gewoond. Hierbij is
  aansluiting gezocht bij de regeling die in de Kieswet geldt voor de verkiezingen
  voor de leden van de gemeenteraad. Dit met een verschil: ook voor EUonderdanen
  geldt het vereiste van 5 jaar legaal verblijf. Deze afwijking van
  hetgeen inzake het kiesrecht voor burgers van de Unie bij
  gemeenteraadsverkiezingen is vastgelegd in richtlijn 94/80/EG2, is mogelijk
  omdat de openbare lichamen geen onderdeel worden van het territoir van de
  Europese Unie maar, in elk geval vooralsnog, hun LGO-status behouden.
  Unieburgers die ingezetene zijn van Bonaire, Sint Eustatius en Saba houden
  dus voor de toepassing van het EU-recht geen verblijf in een lidstaat, maar in
  een zogenaamd derde land. De toekenning van het actief kiesrecht aan niet-
  Nederlanders vloeit voort uit het uitgangspunt dat bij introductie van nieuwe
  Nederlandse regelgeving, deze regelgeving voor de openbare lichamen in
  principe gelijkluidend zal zijn, tenzij er een dringende reden tot afwijking is. Voor
  wat betreft de regeling van het actief kiesrecht van niet-Nederlanders voor het
  bestuur op lokaal niveau is deze reden er niet.
  2 Richtlijn 94/80/EG d.d. 19 december 1994 (PbEG L368/38)
  6.3 Tweede Kamerverkiezingen
  De Antilliaanse Staten bestaan momenteel uit 22 leden (Curaçao 14, Bonaire 3,
  Sint Maarten 3 en Saba en Sint Eustatius elk 1). Dit zijn gereserveerde zetels
  die wel enigszins zijn gebaseerd op de bevolkingsomvang maar waarbij elk van
  de eilanden als aparte kieskring optreedt waarbinnen deze zetels worden
  verdeeld. Dit systeem wijkt dus enigszins af van het stelsel van evenredige
  vertegenwoordiging zoals dat bij de verkiezing van de leden van de Tweede
  Kamer geldt. Het kabinet ziet echter geen aanleiding om voor de inwoners van
  de openbare lichamen in de Tweede Kamer gereserveerde zetels aan te wijzen.
  Door de geringe bevolkingsomvang van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  (Bonaire heeft ongeveer 10.000 inwoners, Sint Eustatius 2.300 en Saba 1.400),
  zal in de praktijk de invloed van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij verkiezingen
  gering zijn. Voor een Tweede Kamerzetel waren in 2006 circa 65.000 stemmen
  nodig; voor een zetel in het Europees Parlement bedroeg de kiesdeler in 2004
  circa 180.000 stemmen.
  De drie openbare lichamen zullen voor de verkiezing van de leden van de
  Tweede Kamer een eigen kieskring vormen. Het hoofdstembureau van deze
  kieskring zal worden gevestigd op Bonaire. Er is overwogen de openbare
  lichamen aan te sluiten bij een Nederlandse kieskring omdat het aantal kiezers
  op de eilanden zodanig laag is dat in principe binnen deze kieskring geen zetel
  kan worden verdeeld. Omdat het Nederlandse kiesstelsel zodanig is ingericht
  dat de stemmen niet verloren gaan ook al is het niet mogelijk binnen de
  kieskring een zetel te behalen, wordt dit bezwaar echter niet als onoverkomelijk
  gezien. Een eigen kieskring benadrukt bovendien het aparte karakter van de
  openbare lichamen binnen het Nederlandse staatsbestel. Zij hebben daarin
  immers een fundamenteel andere positie dan de kiezers in het buitenland die op
  grond van de Kieswet zijn ondergebracht bij kieskring 12 (’s-Gravenhage).
  Deze keuze heeft wel als consequentie dat nieuwe politieke partijen en politieke
  partijen die niet kiezen voor centrale kandidaatstelling verplicht zullen zijn om
  ook in deze kieskring ter plekke een lijst in te leveren indien zij op het stembiljet
  aldaar geplaatst willen worden. Deelname in alle kieskringen is voor nieuwe
  partijen thans overigens eveneens een vereiste om in het kader van de
  verkiezingen in aanmerking te kunnen komen voor de zendtijd voor politieke
  partijen.
  6.4 Eerste Kamerverkiezingen
  De openbare lichamen behoren niet tot een Nederlandse provincie. De Raad
  van State van het Koninkrijk heeft zich in zijn voorlichting uit 20063 op het
  standpunt gesteld dat het wenselijk is dat de leden van de eilandsraden voor de
  3 Voorlichting overeenkomstig artikel 18, tweede lid, van de Wet op de Raad van State inzake de
  hervorming van de staatkundige verhoudingen van de Antilliaanse eilanden binnen het Koninkrijk. Bijlage
  bij Kamerstukken II 2006/07, 30 800 IV, nr 3 (voorlichting) en Kamerstukken II 2006/07, 30 800 IV, nr. 4
  (nader rapport)
  verkiezing van de Eerste Kamer gelijk worden gesteld met de leden van
  provinciale staten. Dit omdat provinciale bevoegdheden deels door de
  eilandsraden worden uitgeoefend. De Raad van State van het Koninkrijk acht
  het wel wenselijk op termijn de Grondwet aan te passen omdat artikel 55 van de
  Grondwet immers stelt dat de leden van provinciale staten de Eerste Kamer
  kiezen. Grondwetswijziging is echter niet mogelijk voor de eerstvolgende
  verkiezing van de Eerste Kamer in 2011. Daarom wordt voorgesteld in de
  Kieswet de leden van de eilandsraden voor de verkiezing van de Eerste Kamer
  gelijk te stellen met de leden van provinciale staten. Uit dezelfde Grondwet,
  artikel 4, en uit het EVRM en het BuPo vloeit immers voort dat de inwoners van
  Bonaire, Sint Eustatius en Saba invloed dienen te hebben op de samenstelling
  van hun wetgevende macht, en dus ook op de samenstelling van de Eerste
  Kamer. In de Slotverklaring met Bonaire, Sint Eustatius en Saba is ook
  afgesproken dat een voorziening zal worden getroffen voor deelname aan de
  verkiezing van de Eerste Kamer.
  Voorgesteld wordt Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de verkiezing van de
  leden van de Eerste Kamer tezamen in één kieskring onder te brengen. Naast
  het feit dat deze kieskring geen provincie is, levert deze indeling de bijzondere
  omstandigheid op dat deze kieskring drie vertegenwoordigende lichamen (de
  eilandsraden) omvat.
  De leden van de eilandsraden hoeven zich voor de verkiezing van de Eerste
  Kamer niet te verplaatsen naar een centraal punt. Zij stemmen ieder in een
  eigen zitting en maken over de stemming ieder een procesverbaal op met de
  resultaten van de stemming dat wordt doorgeven aan het centrale stembureau
  (de Kiesraad). De stemwaarde van de leden van de eilandsraden wordt bepaald
  door het inwonertal van de drie openbare lichamen tezamen te delen door het
  honderdvoud van het aantal leden dat de drie eilandsraden tezamen tellen. De
  stemwaarde van een eilandsraadslid zal circa 10 bedragen (ter vergelijking: de
  stemwaarde van een lid van provinciale staten in Flevoland bedroeg in 2007 bij
  de Eerste Kamerverkiezingen 96).
  Het precieze tijdstip van de verkiezingen voor de Eerste Kamer is niet in de
  Kieswet geregeld. Na een aantal incidenten rondom eerdere Eerste
  Kamerverkiezingen is het momenteel zo dat de Eerste Kamerverkiezingen in alle
  provincies op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. De commissarissen der Koningin
  maken daarover onderling afspraken. In de toekomst zullen zij daarbij dus ook
  de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten betrekken. Het is
  mogelijk om de verkiezingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba ’s ochtends
  plaats te laten vinden en in de Nederlandse provincies in de loop van de middag.
  6.5 Verkiezingen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement
  De Nederlandse ingezetenen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zullen na
  inwerkingtreding van dit wetsvoorstel hun kiesrecht voor het Europees
  Parlement op dezelfde wijze uitoefenen als de Nederlanders in het Europese
  deel van Nederland. Dat betekent dat zij in een stemlokaal in plaats van per brief
  zullen stemmen. Er geldt echter wel een afwijking ten opzichte van de regeling in
  Nederland en dat betreft de niet-Nederlandse ingezetenen van de openbare
  lichamen die burger zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie. Deze
  groep krijgt niet het recht om deel te nemen aan de verkiezingen voor de
  Nederlandse leden van het Europees Parlement. Zoals eerder vermeld, houden
  de openbare lichamen vooralsnog hun LGO-status zodat de Europese Akte
  betreffende de verkiezingen van de vertegenwoordigers in het Europees
  Parlement en richtlijn 93/109/EG4 niet van toepassing zijn.
  6.6 Organisatorische aspecten
  In het onderhavige wetsvoorstel wordt het actieve kiesrecht voor de
  Nederlandse inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba op zelfde wijze
  geregeld als voor andere Nederlandse kiezers die in Nederland woonachtig zijn.
  Zij zullen dus in de toekomst voor de verkiezing van de leden van de Tweede
  Kamer én het Europees Parlement in een stemlokaal hun stem uit kunnen
  brengen. In 2009 zal men in Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij de Europese
  verkiezingen echter per brief kunnen stemmen. In dat jaar maken deze eilanden
  immers nog geen deel uit van Nederland.
  6.6.1 Openingstijden stemlokalen/stemmen willekeurig stemlokaal
  Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt momenteel gestemd van 8.00 uur tot
  19.00 uur. Het wetsvoorstel betekent een verruiming van de openingstijden (van
  7.30 uur tot 21.00 uur). Hoewel betwijfeld kan worden of er behoefte is aan een
  dergelijke uitbreiding meent de regering dat er geen reden is voor Bonaire, Sint-
  Eustatius en Saba een afwijkende regeling te treffen. Dat geldt ook voor de
  introductie van het stemmen in een willekeurig stemlokaal. Dit is overigens nog
  niet in de Kieswet geregeld maar gebeurd momenteel in Nederland op basis van
  de Experimentenwet Kiezen op Afstand en zal pas een definitieve wettelijke
  regeling krijgen in het wetsvoorstel Wet inrichting verkiezingsproces. De
  Experimentenwet Kiezen op afstand zal niet van toepassing worden verklaard
  op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zodat het stemmen in een willekeurig
  stemlokaal daar pas met de inwerkingtreding van de Wet inrichting
  verkiezingsproces zijn intrede zal doen.
  6.6.2 Stembiljetten
  In Nederland wordt de komende jaren gestemd met papieren stembiljetten en
  potlood.5 Op dit punt verandert er niets voor de inwoners van Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba. Op de huidige stembiljetten in de Nederlandse Antillen staan
  echter foto’s van de lijsttrekkers en worden de partijen met een kleur
  aangegeven. Ook is van Bonaire bekend dat op het stembiljet zowel in het
  Nederlands als in het Papiamento instructies kunnen worden aangegeven. De
  Nederlandse Kieswet kent deze mogelijkheden niet. In Nederland zijn er echter
  ook gemeenten die op de kandidatenlijsten die huis aan huis verspreid worden
  4 Richtlijn nr. 93/109/EG d.d. 6 december 1993 (PbEG L 327)
  5 Kamerstukken 2008-2009, 32100 VII, nr. 64
  foto’s van kandidaten afdrukken. Dit is dus ook op Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba mogelijk. Een dergelijke kandidatenlijst kan ook in het stemlokaal worden
  opgehangen. Daarnaast kunnen in het stemlokaal schriftelijke instructies voor
  het stemmen worden verspreid die ook in het Papiamento en Engels gesteld
  kunnen zijn. Daarnaast is overwogen om het mogelijk te maken op het stembiljet
  het logo van politieke partijen te tonen. Een separate regeling op dit punt alleen
  voor de openbare lichamen wijst het kabinet echter af. Wel is het kabinet bereid
  te onderzoeken in hoeverre er draagvlak bestaat voor het introduceren van een
  dergelijke mogelijkheid in de Kieswet en wat de uitvoeringstechnische
  consequenties zijn van een dergelijk systeem. Een dergelijk systeem waarbij het
  logo op het stembiljet wordt getoond, zal in elk geval gepaard moeten gaan met
  het introduceren van een registratiesysteem analoog aan het registratiesysteem
  voor de namen van politieke partijen.
  6.5.3 Volmachten
  Het Kiesreglement van de Nederlandse Antillen kent geen volmachtregeling. Die
  is afgeschaft na een aantal fraudegevallen. De Adviescommissie inrichting
  verkiezingsproces en de Kiesraad hebben onlangs geadviseerd de huidige
  Nederlandse volmachtpraktijk aan te scherpen (door het invoeren van een
  identificatieplicht) maar niet fundamenteel ter discussie te stellen. In het
  bestuurlijk overleg met de vertegenwoordigers van de eilanden is desalniettemin
  overeengekomen op de eilanden in de toekomst alleen schriftelijke
  volmachtverlening mogelijk te maken. Deze wijze van volmachtstemmen kent –
  ten opzichte van de onderhandse volmachtverlening – een extra
  controlemoment dat bij de gezaghebber ligt. Alhoewel met het uitsluiten van de
  mogelijkheid van onderhandse volmachtverlening afbreuk wordt gedaan aan het
  uitgangspunt van uniformiteit, wordt met de voorgestelde regeling de
  toegankelijkheid van het verkiezingsproces voor de kiezers in de openbare
  lichamen gewaarborgd.
  7 Passief kiesrecht
  7.1 Algemeen
  Het is niet noodzakelijk aparte regelingen te treffen voor het passieve kiesrecht
  voor de inwoners van de openbare lichamen omdat zij reeds voldoen aan de
  vereisten voor het passieve kiesrecht voor de Tweede en Eerste Kamer zoals
  neergelegd in artikel 56 Grondwet en de verkiezing van de Nederlandse leden
  van het Europees Parlement zoals neergelegd in artikel Y4 Kieswet. Voor de
  vereisten voor het lidmaatschap voor de eilandsraden wordt een regeling
  getroffen in de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De
  uitoefening van het passieve kiesrecht voor de eilandsraden wordt geregeld in
  de Kieswet. De aanpassingen voor wat betreft het passieve kiesrecht zijn vooral
  procedureel van aard.
  7.2 Privileges
  De privileges die de Kieswet toekent aan zittende partijen in de gemeenteraad
  worden met dit wetsvoorstel eenmalig ook toegekend aan zittende partijen in de
  eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de eerstvolgende
  verkiezing van de eilandsraden. Een dergelijke toekenning van privileges zal
  echter niet plaatsvinden voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen voor
  de partijen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba die zitting hebben in de huidige
  Staten van de Nederlandse Antillen. Er zijn immers veel minder stemmen nodig
  voor het behalen van een zetel in de Staten dan voor het behalen van een zetel
  in de Tweede Kamer waardoor er ongelijke behandeling zou ontstaan ten
  opzichte van Nederlandse politieke partijen die ondanks het feit dat zij veel meer
  stemmen hebben behaald bij de laatste verkiezingen (maar geen zetel) niet van
  dergelijke privileges gebruik mogen maken. Daarnaast verschilt ook het
  kiesstelsel voor de Antilliaanse Staten van dat voor de Tweede Kamer omdat
  wordt gewerkt met een systeem van gereserveerde zetels. De privileges waar
  het hier om gaat betreffen het niet hoeven inleveren van
  ondersteuningsverklaringen, het niet hoeven betalen van een waarborgsom en
  een hogere positie in de nummering van de kandidatenlijsten.
  7.3 Registratie politieke partijen en kandidaatstelling
  Omdat het verzoek van een politieke groepering om registratie van de
  aanduiding waarmee zij voor de betreffende verkiezing wil deelnemen,
  schriftelijk kan worden gericht aan het centraal stembureau voor die verkiezing,
  wordt geen aanleiding gezien om voor partijen op Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba een aparte voorziening te treffen op dit punt.
  Voor de kandidaatstelling is dit anders. De indiening van kandidatenlijsten en het
  herstel van verzuimen aan ingeleverde lijsten, geschiedt volgens de huidige
  regeling in persoon bij het hoofdstembureau van de kieskring (in het kader van
  de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer) dan wel bij het centraal
  stembureau (bij de verkiezing van het Europees Parlement). Daarom wordt
  voorgesteld dat inwoners van Sint Eustatius en Saba zich niet naar het
  hoofdstembureau op Bonaire hoeven te verplaatsen maar bij de respectievelijke
  gezaghebbers een kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen kunnen
  inleveren en dat voor de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement
  kandidatenlijsten eveneens in alle openbare lichamen kunnen worden ingeleverd
  bij de gezaghebber. De inhoudelijke vereisten voor het indienen van
  kandidatenlijsten (zoals voldoende ondersteuningsverkl
0.5080 // 35