Besluitenlijst Ned, Ned-Antillen, Curaçao en SXM

Download This Document (.pdf) • 1
  Besluitenlijst
  Westin Hotel, Sint Maarten, 26 november 2008
  1. De politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen , waarin vertegenwoordigd zijn:
  • Nederland;
  • het Land Nederlandse Antillen;
  • Curaçao en
  • Sint Maarten.
  heeft besloten:
  2. Toetsingsadviescommisie (TAC)
  • De stuurgroep stemt in met de procedure ten aanzien van het rapport van de
  Toetsingsadviescommissie zoals beschreven in de bijlage van deze besluitenlijst.
  3. Projectgroep Rechtspleging Rechtshandhaving en Constitutionele Zaken
  3.1 CRW Politie
  • De stuurgroep beslist over de inhoud van het concept voorstel voor de CRW Politie (versie
  stuurgroep 25 november, 11.15 uur) als volgt.
  a. - In de considerans van de concept crw politie wordt de afspraak in C3 van de Slotverklaring
  opgenomen (inhoudende dat de Minister van Justitie van Curaçao en de Minister van Justitie van Sint
  Maarten verantwoordelijk zijn voor de politie van hun land en daarover verantwoording afleggen in de
  Staten van hun Land). De tekst van de considerans is opgenomen onder I in de bijlage. Artikel 4.1 komt
  te luiden zoals artikel 4.1 onder I van de bijlage.
  - In de mvt wordt nadrukkelijk aangegeven dat de PG werkzaam is onder ministeriële


  verantwoordelijkheid en wordt voor een nadere uiteenzetting daarover verwezen naar de crw OM.
  Tevens wordt verwezen naar de considerans.
  b1. - Onderzoeken naar zware, georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit zoals
  omschreven in artikel 2.3aa, eerste lid, (bijlage, onder II) worden uitgevoerd in een onderdeel van het
  korps waarin ambtenaren van politie van de korpsen en van de gemeenschappelijke voorziening
  politie (GVP) in een evenredige samenstelling op basis van gelijkwaardigheid nauw met elkaar
  samenwerken (artikelen 2.3a en 2.3aa onder II in de bijlage). De tekst van artikel 2.3a en 2.3aa uit
  de bijlage vervangt de artikelen 2.3a en 5.3 van het bij de geannoteerde agenda gevoegde concept
  voorstel crw politie (versie stuurgroep 25 november 2008, 11.15 uur).
  - Bepaald wordt dat indien ambtenaren van politie beschikbaar worden gesteld voor andere


  werkzaamheden van onderzoeken naar zware, georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit
  zij deze werkzaamheden uitvoeren in de betreffende onderdelen van de korpsen (artikel 5.1, vierde
  lid, onder II van de bijlage).
  b2. - In het voorstel wordt geregeld dat het personeel dat aan de korpsen beschikbaar wordt gesteld
  via de GVP zijn werkzaamheden uitvoert onder functionele verantwoordelijkheid van de korpschef
  (artikel 5.2a, bijlage onder III).
  2


  - In de mvt wordt aangegeven dat voor verschillende aspecten van het personeelsbeheer en -beleid
  de directeur GVP verantwoordelijk is ten opzichte van de ambtenaren van politie van de GVP die
  werkzaam zijn in de korpsen.
  b3. Aan onderzoeken naar zware, georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit zoals
  omschreven in artikel 2.3aa, eerste lid, onder II van bijlage wordt leiding gegeven in nauwe
  samenwerking tussen een leidinggevende uit het korps en een leidinggevende afkomstig van de
  GVP. In het voorstel wordt hiertoe opgenomen artikel 2.3aa, derde lid, onder II in bijlage.
  c.- In het voorstel wordt geregeld dat er tweemaandelijks overleg plaatsvindt tussen de PG, de
  hoofdofficieren van justitie, de korpschefs en de directeur GVP over zware, georganiseerde en
  grensoverschrijdende criminaliteit (artikel 5.8b, voorstel onder V van de bijlage).
  - Het driehoeksoverleg en het overleg van de korpschefs wordt geregeld conform artikel 4.4 en 5.14
  zoals opgenomen onder IV van de bijlage.
  d. Degene die leiding geeft aan de GVP wordt overal in het voorstel aangeduid als directeur


  gemeenschappelijke voorziening politie.
  e. - De landen hebben de mogelijkheid via de GVP specialistische en ondersteunende diensten ter
  beschikking te stellen aan de korpsen zoals geregeld in artikel 5.5 opgenomen onder VI van de
  bijlage.
  - De landen voorzien samen in het politieonderwijs. Dit laat open op welke wijze dat gebeurt. Zie
  artikel 5.18 opgenomen onder VI van de bijlage.
  f. In de crw politie wordt geen bepaling opgenomen die het mogelijk maakt bij amvrb te regelen dat
  andere politietaken dan genoemd in artikel 2.3aa, eerste lid, onder II in de bijlage in de korpsen te
  kunnen laten verrichten door ambtenaren van politie die beschikbaar worden gesteld door de GVP.
  Volstaan wordt met de mogelijkheid dit in onderling overleg te doen (artikel 5.1, derde lid).
  g. - Bepaald wordt dat de ministers samenwerkingsafspraken maken. (Zie artikel 5.15, tweede lid,
  onder VII van de bijlage).
  - In de mvt worden de mogelijke onderwerpen van samenwerking aangeduid. (Zie passage voor mvt
  onder VII van de bijlage)
  h. - Elk van de landen heeft een eigen landsrecherche (artikel 2.3b voorstel onder VIII van de
  bijlage).
  - In de mvt wordt opgemerkt dat de bevoegdheid van de PG in bijzondere gevallen medewerking te
  vorderen van de GVP ook betrekking kan hebben op ondersteuning van de landsrecherche,
  bijvoorbeeld als bijzondere specialistische deskundigheid nodig is. In de mvt wordt ook opgenomen
  dat uit artikel 3.1 van het voorstel volgt dat de bij de recherche werkzame ambtenaren van politie
  bevoegd en inzetbaar zijn in elk van de landen, zodat de PG de mogelijkheid heeft de


  landsrechercheurs in te zetten in elk van de landen.
  i. De korpschefs van Curaçao en Sint Maarten worden bij landsbesluit benoemd (zie bijlage onder IX,
  artikel 6.4, eerste lid).
  • De stuurgroep stemt in met het bij de agenda voor de stuurgroep van 25 en 26 november
  gevoegde voorstel van consensusrijkswet politie (versie stuurgroep 25 november, 11.15 uur)
  met inachtneming van de beslissingen onder a tot en met i.
  • De stuurgroep draagt de PRRC op in het voorstel de hiervoor genoemde beslissingen te
  verwerken en de tekst van het voorstel doorlopend te nummeren.
  • De stuurgroep mandateert aan de PRRC de memorie van toelichting vast te stellen en draagt
  de PRRC op dit te doen voor 12 december a.s.
  3
  3.2 Grensafbakening
  • Er is consensus over het voorstel van rijkswet tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao
  en Bonaire en tussen Sint Maarten en Saba zoals gevoegd bij de agenda van de politieke
  stuurgroep van 25 en 26 november 2008. Het voorstel kan in deze vorm worden ingediend in de
  Rijksministerraad.
  3.3 Implementatie Raad voor de Rechtshandhaving
  • De stuurgroep stemt in met het voorstel en profielschets voor de kwartiermakers (bijlage)
  3.4 Eenvormig procesrecht
  • Het begrip procesrecht, genoemd in punt A 12 van de Slotverklaring van 2 november 2006,
  omvat mede het bestuursprocesrecht, zoals thans geregeld in de Landsverordening
  administratieve rechtspraak, en het overige bestuursprocesrecht, voor zover van belang voor de
  rechtsprekende taak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint
  Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
  4. Projectgroep Financiën
  4.1 CRW Financieel Toezicht
  • De stuurgroep stemt in met het bij de agenda voor de stuurgroep van 25 en 26 november


  gevoegde voorstel van consensus rijkswet financieel toezicht (derde versie 26 november 2008,
  zie bijlage). Bij aanbieding van het voorstel aan de Raad van ministers van het Koninkrijk zal
  worden geadviseerd na ommekomst van het advies van de Raad van State het voorstel opnieuw
  voor bespreking in deze Raad te agenderen. In de aanbiedingsbrief aan de Raad van State zal
  specifiek aandacht gevraagd worden voor de vormgeving van de beroepsprocedure bij de Raad
  van State en mogelijke varianten daarvan.
  • De stuurgroep mandateert aan projectgroep financiën de memorie van toelichting vast te stellen
  en draagt de projectgroep financiën op dit te doen voor 12 december a.s.
  4.2 Schuldsanering
  • De omvang van de te saneren schuld bedraagt op grond van het eindrapport van de
  subwerkgroep verdeling schuldtitels d.d. 3 november 2008, naar de stand van de
  schuldportefeuille per 6 augustus 2008 een bedrag van 3.138 mln NAf. Dit zal nog
  geactualiseerd moeten worden pal voor aanvang van de sanering in verband met herfinanciering
  van rente en aflossingen. Tevens zal Nederland de betalingsachterstanden van Land, Curaçao
  en Sint Maarten saneren tot een maximum van 483,5 mln NAf.
  • De schuldsanering tijdens de transitieperiode wordt als volgt vastgesteld. Nederland neemt
  100% van de aflossingsverplichting op zich en betaalt de rentelasten tot aan de rentelastnorm
  2005 (ca. 70%).
  • Bij het ingaan van de nieuwe staatkundige verhoudingen neemt Nederland alle (Curaçao en
  Land) schuldtitels over, en krijgt een direct opeisbare vordering op Sint Maarten, voor haar
  aandeel in de Landschuld, en Curaçao tot aan de contante waarde van de schuld die de nieuwe
  landen tot aan de rentelastnorm moeten behouden.
  • De verdeling van de inkomsten van het Land over de periode 2001-2003 over de eilanden zoals
  voorgesteld door de subwerkgroep verdeling schuldtitels wordt vooralsnog vastgesteld. Het Land
  geeft aan SOAB de opdracht om de inkomstenverdeling van het Land te beoordelen en waar
  nodig aan te passen.
  • Het rapport van de SOAB d.d. 1 juli 2008 inzake berekening rentelastnorm en schuldomvang
  wordt vastgesteld. Daarmee is de collectieve sector van Land, Curaçao en Sint Maarten
  vastgesteld met dien verstande dat de SOAB voor 12 december a.s. zal aangeven of de
  instellingen Marven N.V., ComadecoN.V., Sint Maarten Development and Mortgage Bank, en
  Stichting Overheidsgebouwen alsnog onderdeel vormen van de collectieve sector van Sint
  4
  Maarten. Indien dat vóór die datum niet is gebeurd, worden deze instellingen bij de
  eerstvolgende vaststelling van de collectieve sector van Sint Maarten, indien van toepassing,
  meegenomen.
  4.3 Boedelscheiding / verdeelsleutel
  • De verdeelsleutel voor de boedel wordt gebaseerd op het gemiddelde van het gemiddelde
  aandeel van de eilanden in het BBP Land (periode 2000-2004) en het aandeel in het officiële


  bevolkingsaantal Land. Dit resulteert in de volgende verdeling: Curaçao 73,2%, Sint Maarten
  18,8%, Bonaire 5,8%, Sint Eustatius 1,5% en Saba 0,7%. Dit onder de voorwaarde dat de
  aandelenverhouding in GEBE N.V., UTS N.V. en Woningbouw Curaçao N.V. per 31 december
  2005 geldt zoals aangetekend door Sint Maarten en Curaçao in het rapport van de commissie
  boedelscheiding d.d. 22 april 2008. Voor APNA, het Werklieden Pensioenfonds, SVB, en BNA
  geldt dat er een andere verdeelsleutel zal worden toegepast. Partijen stemmen in met de brief
  van de Minister van Financiën aan de Staten d.d. 17 november 2008.
  • Partijen stemmen in met de brief van de Minister van Financiën aan de Staten van 17 november
  2008.
  4.4 Monetair stelsel Curaçao/Sint Maarten
  • De politieke stuurgroep stelt vast dat Curaçao en Sint Maarten principe afspraken hebben
  gemaakt over de gezamenlijke centrale bank en de relevante regelgeving (zie bijlage). Deze
  organieke regelgeving wordt aan de TAC voorgelegd.
  4.5 Corporate governance
  • Nederland zal voorafgaand aan de behandeling van de regelgeving voor corporate governance
  in de vergaderingen van eilandsraden en Staten terzake elk van de entiteiten een brief sturen
  waaruit dient te blijken of er gezamenlijke conclusies zijn getrokken terzake
  o procedures voor vervreemding en verkrijging van aandelen in rechtspersonen door de
  entiteiten;
  o richtlijnen voor het dividendbeleid van rechtspersonen waarin de entiteiten deelnemen,
  en
  o procedures en eisen rond de benoeming en het ontslag van bestuurders van
  rechtspersonen waarin de entiteiten deelnemen.
  5. Afhandeling boedel en schuld na transitie
  • De Projectgroep Financiën wordt belast met het in kaart brengen van de problematiek met
  betrekking tot de boedel en schuld ná de opheffing van het Land en wordt opgedragen waar
  nodig een werkwijze voor de afhandeling hiervan uit te werken.
  6. Concept rijkswet tot wijziging Statuut
  • Ingestemd wordt met het wijzigen van artikel 27 zoals opgenomen in de bijlage van deze
  besluitenlijst. Artikel 27a van het concept vervalt.
  • De PRRC wordt opgedragen voor de volgende politieke stuurgroep een ontwerp voor een
  onderlinge regeling als bedoeld in artikel 27, tweede lid, op te stellen, die in werking treedt op het
  moment dat de artikelen I en II van de rijkswet tot wijziging van het Statuut in werking treden.
  Deze regeling zal onder meer de volgende aspecten bevatten: implementatieplan,
  samenwerking in de zin van artikel 36 (bijvoorbeeld door middel van technische bijstand, het
  maken van voorbeeldregelgeving) en termijnen.
  • De stuurgroep mandateert aan de PRRC de memorie van toelichting ten aanzien van het
  gewijzigde artikel 27 vast te stellen.
  • Onderdeel H.4 van de Slotverklaring zal gezamenlijk door Nederland, Curaçao en Sint Maarten
  uitgewerkt worden in de vorm van afspraken over de vroegtijdige betrokkenheid van de landen
  bij de totstandkoming van verdragen. Aruba zal uitgenodigd worden om deel te nemen aan het
  formuleren van deze afspraken.
  5
  • Het door Nederland voorgestelde artikel 60d vervalt. In plaats daarvan zal in een onderlinge
  regeling tussen Nederland, Curaçao en Sint Maarten op basis van artikel 38a Statuut worden
  voorzien in een procedure voor de beslechting van geschillen die kunnen ontstaan over de
  gevolgen van de opheffing van de Nederlandse Antillen. Deze regeling zal in werking treden op
  het moment dat de Nederlandse Antillen worden opgeheven.
  • Over de toelichting bij artikel 1, tweede lid, van het Statuut dient nog overleg plaats te vinden
  tussen Nederland, Bonaire, St. Eustatius en Saba.
  • Met inachtneming van de bovenstaande besluiten stemmen Nederland, de Nederlandse Antillen,
  Curaçao en Sint Maarten in met het concept van een rijkswetsvoorstel tot wijziging van het
  Statuut zoals bijgevoegd bij de agenda van de politieke stuurgroep van 25 en 26 november
  2008.
  Aldus ondertekend,
  Namens het Land Nederlandse Antillen,
  De minister-president,
  mw E.S. de Jongh-Elhage
  Namens Nederland,
  De staatssecretaris van BZK,
  mw A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  Namens Curaçao,
  De gedeputeerde van Constitutionele Zaken,
  mw Z.A.M. Jesus-Leito
  Namens Sint Maarten,
  De gedeputeerde van Constitutionele Zaken,
  mw S. Wescot-Williams

   
1.6802 // 35