Besluitenlijst Nederland BES 20/11/08

Download This Document (.pdf) • Besluitenlijst BES bestuurlijk overleg 20 november 2008
  te Den Haag
  Inleiding
  • In de BES week van 17 tot en met 21 november 2008 is verder
  gesproken over de uitwerking van acties voor voorzieningen van Bonaire,
  Sint Eustatius en Saba;
  • De BES en Nederland hebben tijdens het bestuurlijke overleg de
  volgende nadere afspraken gemaakt, die in deze besluitenlijst per
  beleidsterrein zijn opgenomen. Deze afspraken zijn ter aanvulling van de
  afspraken die zijn vastgelegd in de besluitenlijsten van 20 juni 2007, 31
  januari 2008 en 18 juni 2008.
  Ni' 1
  lY-,
  Onderwijs
  • De eilandbestuurders van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het
  ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben
  overeenstemming bereikt over de uitgangspunten voor de acties in 2009
  en 2010. Daarover is een bijlage bij deze besluitenlijst opgenomen;
  • In alle onderwijssectoren van Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden
  de volgende acties ingezet:
  1. Er wordt een verbetertraject per school/instelling opgesteld;
  2. De deskundigheid van leerkrachten (met inbegrip van
  praktijkbegeleiders /Ieermeesters in het beroepsonderwijs)
  wordt bevorderd;
  3. Het onderwijskundig management en de schoolbesturen
  worden geprofessionaliseerd;
  4. Er komen betere voorzieningen voor leerlingen die extra zorg
  nodig hebben om in het reguliere onderwijs mee te komen;
  5. De benodigde schoolboeken en lesmaterialen worden ter
  beschikking gesteld;
  6. Er wordt geïnvesteerd in de huisvesting, met name
  samenhangend met de veiligheid en de gezondheid van
  leerlingen (in de licht van de bevindingen van de VROM
  inspectie).
  • Het volgende heeft daarbij hoogste prioriteit:
  o Hetinhaalprogramma voor de leerlingen in de hoogste groepen
  van de tweede cyclus funderend onderwijs;
  o Het ter beschikking stellen van de benodigde schoolboeken en
  andere lesmaterialen alsmede voor het onderwijs benodigde
  materiële voorzieningen waaronder bijvoorbeeld ook
  schoolbussen;
  o Oplossen van de urgente problemen die door de VROM-inspectie
  zijn gesignaleerd in de onderwijshuisvesting.
  • Uiterlijk 1 januari 2009 wordt aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba een
  voorstel voorgelegd hoe om te gaan met de studiefinanciering van
  studenten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De mogelijkheid zal
  worden onderzocht om, voorafgaande aan de transitie, op dit
  onderdeel een eerdere overdracht van de Nederlandse Antillen naar
  de (eind-)verantwoordelijkheid van de minister van OCW te
  bewerkstelligen.
  • De Leren- en werkenprogramma's worden op Bonaire, Sint Eustatius
  en Saba integraal verbonden met de onderwijsplannen.
  Voor de realisatie van de prioriteiten wordt per prioriteit en per eiland in
  opdracht van het ministerie van OCW een projectplan opgesteld in
  nauwe samenwerking met Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De
  projectplannen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het
  ministerie van OCW, dat een projectleider aanstelt in het Regionaal
  Service Centrum.
  2
  Volksgezondheid
  De volgende projecten vormen de gemeenschappelijke agenda op het
  terrein van Volksgezondheid en Jeugd en Gezin voor Bonaire, Sint Eustatius
  en Saba voor de komende jaren:
  1) Het middellange termijnplan zorg en huisvesting BES (26 projecten over
  de volle breedte van zorg, volksgezondheid en jeugd) wordt op hoofdlijnen
  vastgesteld en vormt de basis voor een meerjarig programma van concrete
  en noodzakelijke verbeteringen;
  2) Naast verbeteringen van de curatieve zorg, de jeugdgezondheidszorg en
  de verpleging en verzorging krijgen geestelijke gezondheidszorg,
  verslavingszorg en gehandicaptenzorg bijzondere aandacht vanwege de
  achterstanden op deze terreinen. Ook zal er speciale aandacht zijn voor de
  verdere ontwikkeling van de publieke gezondheid/GGDen eilandelijke
  preventietaken op het terrein van de volksgezondheid.;
  • Het tempo waarin de projecten daadwerkelijk worden gerealiseerd hangt
  af van beschikbare financiële middelen, de absorptiecapaciteit van de
  eilanden, de beschikbaarheid van externe ondersteuning en dergelijke.
  Het kabinet heeft voor de thema's volksgezondheid en jeugd en gezin
  ieder voor het jaar 2009 en 2010 per thema 2 x 3 miljoen euro
  beschikbaar gesteld die kunnen worden ingezet voor de realisatie van
  projecten uit deze agenda. Daarnaast kan bezien worden of financiering
  kan worden gevonden in de structurele exploitatiebegrotingen;
  • Op korte termijn wordt een planning opgesteld voor alle projecten en
  vastgesteld welke projecten in 2009 opgestart en uitgevoerd kunnen
  worden (quÎck wÎns). Per project zal ook vastgesteld worden welke
  ondersteuning bij de uitvoering nodig zal zijnen wat haalbaar is aan
  bijdrage vanuit de lokale structuren;
  • Voor het vervoer van acute zorg (in levensbedreigende situaties) zal een
  7 x 24 uurs voorziening gerealiseerd worden. Daarbij zullen ook
  afspraken gemaakt dienen te worden over de opvang van deze acute
  patiënten elders;
  • In 2009 wordt het Zorgkantoor BES opgericht als onderdeel van het
  Regionaal Service Centrum => de financiering van de zorg wordt op weg
  naar de invoering van de BES Zorgverzekering per 1 januari 2011,
  stapsgewijs overgenomen van de huidige uitvoerders (met name BZV,
  SVB en eilandelijke regelingen);
  • In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
  (NISB) en de eilandelijke sportinstanties wordt in 2009 een
  stimuleringsprogramma sport ontwikkeld en opgestart;
  • De verplichte International Health Regulations worden geïmplementeerd
  in de regelgeving en er komt een sub-focal point op Curaçao;
  • In 2009 wordt in kaart gebracht wat nodig is om de taken van de
  openbare lichamen BES op het terrein van de volksgezondheid (met
  name public health en GGD-taken) na de transitie adequaat te kunnen
  uitvoeren (menskracht, deskundigheid en middelen);
  • In 2009 wordt aangevangen met.de inrichting van het toezicht op de BES
  eilanden.
  Jeugd en gezin
  • De eilandbestuurders van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het
  ministerie voor Jeugd en Gezin zijn overeengekomen dat op ieder eiland
  een Centrum voor Jeugd en Gezin komt;
  • In de eerste helft van 2009 worden de plannen in het middellange termijn
  Zorg- en Huisvestigingsplan verder uitgewerkt en opgestart;
  • Het uitgangspunt van de jeugdhulpverlening is dat jeugdigen op het
  eiland blijven, door middel van intensieve ambulante jeugdzorg,
  pleegzorg en eventueel 'gezinshuizen' op elk eiland. Hiertoe worden de
  volgende acties genomen:
  o Op Bonaire komt als vervanging van het jongenstehuis een
  kleinschalige residentiële gezinsvervangende voorziening;
  aln 2009 en 2010 zal voor de drie eilanden een gezamenlijk
  multidisciplinair team van hulpverleners voor specialistische zorg
  worden samengesteld. Dat is één team en zal alle de drie
  eilanden moeten bedienen;
  • In 2009 en 2010 wordt een personele versterking van de Voogdijraden
  en Gezinsvoogdij gerealiseerd;
  • In 2009 en 2010 komt voor de aanwezige medewerkers
  Oeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, Voogdijraden,
  Gezinsvoogdij} op de eilanden een bijscholingsprogramma beschikbaar;
  • In 2009 en 2010 worden bestaande aanbieders van naschoolse
  (vrijetijds)activiteiten structureel versterkt/ondersteund om daarmee begin
  te maken voor een infrastructuur voor naschoolse opvang;
  • Om samenhang in de verschillende verbeterslagen in jeugdbeleid (in het
  bijzonder de vorming van de Centra voor Jeugd en Gezin), te realiseren
  zal het ministerie voor Jeugd en Gezin een kwartiermaker, ondersteund
  door een Nederlandse jeugdzorgaanbieder, aanstellen in het Regionaal
  3
  Service Centrum. Dit gebeurt in nauwe samenwerking van de eilandelijke
  instanties.
  Sociale zekerheid en inkomenspolitiek
  Onderstand
  • In de wet worden hoofdlijnen voor het recht op onderstand vastgelegd.
  • Een in Nederland aanvaardbaar voorzieningenniveau is uitgangspunt.
  Rekening zal worden gehouden met de omstandigheden ter plaatse en het
  huidige bedrag. Deze elementen zullen in samenhang met elkaar bekeken
  worden wat betreft de maatschappelijke en economische effecten.
  • De regeling onderstand wordt in goed overleg met deeil.andbesturen
  uitgewerkt.
  • De regeling voor de onderstand zal worden uitgevoerd door het Regionaal
  Service Centrum.
  • De minister van SZ)N wordt verantwoordelijk voor inhoud en uitvoering van
  de regeling onderstand.
  Inkomenseffecten en lastendruk
  • Een rekenmodel voor bepalen van het bruto-nettotrajectin de huidige situatie
  voor verschillende huishoudtypesis gereed.
  • Voor het vaststellen van de tarieven en heffingsstructuur voor belastingen en
  premies sociale verzekeringen zal zoveel mogelijk als uitgangspunt gelden
  dat de macro opbrengsten gelijk blijven. Daarnaast streven we ernaar dat,
  binnen de budgettaire randvoorwaarden, deinkomenseffecten zo beperkt
  mogelijk zullen zijn.
  • In navolging van de situatie in Nederland zal op de BES-eilanden de
  Belastingdienst zorgen voor een gecombineerde heffing van loon- en
  inkomstenbelasting enerzijds en de premies voor de sociale verzekeringen1
  anderzijds. Voor de uitvoering van deze gecombineerde heffing is één
  grondslag een vereiste.
  Ouderen (AOV-regeling)
  • De systematiek in de AOV komt op hoofdlijnen overeen met de systematiek
  voor de AOW. De systematiek van de huidige AOV wordt één-op-één
  omgezet naar de nieuwe situatie;
  • Voor het (structurele) niveau van de uitkeringen zijn van belang de
  maatschappelijke behoeften en economische mogelijkheden waarbij eerst de
  effecten van de invoering van andere voorzieningen, zoals een algemene
  ziektekostenverzekering en een wettelijk vastgestelde regeling voor de
  onderstand in aanmerking zullen worden genomen.
  • Een fonds AOV zal formeel onder de minister van SZ)N vallen. De uitvoering
  van de AOV zal geschieden door het Regionaal Service Centrum.
  4
  I Wet algemene weduwen- en wezenuitkering BES, de Wet algemene ouderdomsverzekering
  BES, de Cessantiawet BES, de Wet ziekteverzekering BES en de Wet ongevallenverzekering
  BES, zorgverzekering BES.
  Uitvoering en toezicht landsverordening arbeid vreemdelingen
  • De toets op de beschikbaarheid van lokaal arbeidsaanbod wordt uitgevoerd
  door het lokale arbeidsbureau onder verantwoordelijkheid van het
  eilandbestuur. Het Regionaal Service Centrum beslist op basis van deze
  toetsing over het afgeven van een tewerkstellingsvergunning.
  • De nadere invulling van deze toets komt in een AmvB, die in goed overleg
  met de eilandbesturen wordt opgesteld. Bij het opstellen van deze AMvB
  dienen de AMvB bij de Wav (Wet arbeid vreemdelingen) en de bestaande
  eilandsverordeningen als uitgangspunt.
  • De invulling van het begrip lokale arbeidsmarkt zal tijdens een vervolggesprek
  tussen SZW en de eilandbesturen aan de orde komen.
  • Over het tewerkstellingsvergunningenbeleid en de uitvoering daarvan zal via
  het RSC periodiek overlegd worden met de eilandbesturen.
  Veiligheid
  • In navolging op de huidige succesvolle inzet zal Nederland ook voor
  2009 en 2010 personeel van de Koninklijke marechaussee (KMar) ter
  beschikking stellen voor inzet op de BES;
  • Op Bonaire worden zeven man gestationeerd, op Saba en Sint Eustatius
  elk drie man. Daarnaast zal recherchecapaciteit op Curaçao (7 fie) en
  Sint Maarten (6 fie) ook ingezet worden op Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba;
  • De KMar zal ondersteuning leveren op het gebied van grenstoezicht,
  drugscontroles en de basispolitiezorg. Vanuit de rest van de pool wordt
  tevens ondersteuning geboden op recherchegebied voor Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba.
  • In 2009 wordt € 2 miljoen van het budget voor PVNA bestemd voor de
  Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit komt bovenop de 2 x € 2 miljoen die
  eerder al door Nederland beschikbaar was gesteld voor de
  veiligheidsketen BES in 2009 en 2010. Dit is dus een totaal van 6 miljoen
  euro voor 2009 en 2010;
  • In 2009 wordt verder prioriteit gegeven aan de volgende verbeteringen
  en gefinancierd uit bovengenoemde 6 miljoen euro:
  o de inrichting van een gemeenschappelijke multidisciplinaire
  meldkamer;
  o verbetering (outsourcing) van de politiecellen (start gekoppeld aan
  nieuwbouw huis van bewaring);
  o ontwikkeling, opleiding en training van politiepersoneel (uiterlijk 1 juli
  2009).
  5
  • In navolging op de nieuwbouw/verbeteringen van de politiebureaus op
  St. Eustatius en Bonaire, zal Nederland nog dit jaar de middelen
  beschikbaar stellen voor de nieuwbouw/verbetering van de
  politiehuisvesting op Saba(dit zijn extra middelen bovenop de eerder
  genoemde 6 miljoen euro);
  • Nog dit jaar stelt Nederland maximaal € 1 miljoen beschikbaar voor de
  politie op de BES (dit bedrag is bovenop de eerder genoemde 6 miljoen
  euro), voor één of meer van de volgende doelen:
  - de versterking van de gebiedsgerichte politiezorg I verbetering
  zichtbaarheid politie => voor 1 mei 2009 wordt gestart met een
  uitwisseling met de politie van Midden- en West Brabant;
  - de vorming van een mountain biketeam voor de politiesurveillance in
  Kralendijk en bijbehorende opleiding van de mountainbikers (uiterlijk 1
  mei 2009);
  - de werving van lokaal en Nederlands personeel voor de politie (start
  wervingscampagne uiterlijk 1 april 2009);
  - een betere uitrusting voor de verkeersafdeling en recherche;
  - de aanschaf van voertuigen voor de politie, bijvoorbeeld een
  takelwagen;
  • Nederland heeft voor 2008 middelen beschikbaar gesteld voor trainingen
  en daaraan gekoppeld controles, ter bestrijding van mensenhandel en
  mensensmokkel (dit bedrag is bovenop de eerder genoemde 6 miljoen
  euro).
  • Op 16 december 2008 zal een opgeknapt en veiliger huis van bewaring
  worden opgeleverd op Bonaire. Nederland heeft hiertoe sinds 1
  september 2008 een kwartiermaker gestationeerd op Bonaire. Hij wordt
  hierbij ondersteund door 20 Penitentiair Inrichting Werkers (PIW'ers) uit
  Nederland. Tevens wordt zorggedragen voor de training van het lokale
  personeel;
  • De inzet van Reclassering Nederland op Bonaire zal in 2009 worden
  voortgezet. In 2009 wordt bezien hoe deze inzet kan worden uitgebreid
  tot Saba en St. Eustatius;
  • Het Openbaar Ministerie wordt voorbereid op de nieuwe staatkundige
  structuur. Sinds 1 november 2008 is een driemanschap aan de slag met
  het opstellen van een plan van aanpak voor Curaçao, St. Maarten en de
  BES. Nederland stelt hiervoor voor een half jaar de voormalige
  Hoofdofficier van Justitie van Amsterdam ter beschikking.
  • Ook voor het Gemeenschappelijk Hof geldt dat de structuur dient te
  worden aangepast op de nieuwe staatkundige verhoudingen. Hiervoor
  wordt mede voor de BES aansluiting gezocht op het verbeterplan voor
  het Hof dat in het kader van het PVNA al loopt.
  • Het uitgangspunt van de Rijkswet personenverkeer is vrijheid van
  toegang en verblijf voor alle (Europese en Caribische) Nederlanders.
  Bij de vestiging van Nederlanders op de BES-eilanden zal ook rekening
  gehouden moeten worden met de beperkingen die de infrastructurele
  voorzieningen op de BES met zich meebrengen. Mogelijk is de Rijkswet
  personenverkeer niet de geëigende plaats om hierover iets te regelen, en
  zal het door middel van een ander instrument moeten worden geregeld,
  bijvoorbeeld in de sfeer van de ruimtelijke ordening;
  6
  • In het kader van de totstandkoming van de Rijkswet
  Personenverkeer zullen de mogelijkheden van het gebruik van de sédula,
  voor het reizen binnen het Koninkrijk, worden bezien.
  • De rol van de Gezaghebber bij de toelating van vreemdelingen tot de
  BES-eilanden door de Minister van Justitie zal worden bezien.
  • Bij de invoering van het Vluchtelingenverdrag op de BES-eilanden zal
  door Nederland ook worden voorzien in een goede communicatie
  hierover op zowel de BES-eilanden als in de regio.
  • Uiterlijk april 2009 zijn de door Nederland geplaatste oefencontainers op
  ieder van de eilanden gereed;
  • In januari 2009 levert Nederland nieuwe blusuitrusting voor de BESbrandweerkorpsen;
  • In 2009 wordt gestart met het verbetertraject voor de brandweer en
  rampenbestrijding op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Uiterlijk eerste
  helft van 2009 wordt hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend
  tussen de BES, korps Den Haag en BZK;
  • 1 april 2009 is een meerjaren opleiding- materiaal- en oefenplan gereed
  voor de brandweerkorpsen Bonaire, SintEustatius en Saba
  • In de eerste helft van 2009 wordt gestart met het opzetten van een
  uniform examineringssysteem voorde brandweerkorpsen op de BESeilanden
  dat vanaf de transitiedatum zal gaan gelden;
  • Bonaire, Sint Eustatius en Saba nemen de eilandsverordening
  Brandweer en rampenbestrijding 2008 uiterlijk 1 januari 2009 aan.
  Bevolkingsadministratie
  • Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Nederland bevestigen de afspraak
  onderzoek uit te laten voeren naar:
  1) de stand van zaken van de kwaliteit van de bevolkingsadministratie
  van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De bestuurscolleges
  van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn akkoord met de hiervoor
  opgestelde Terms ofReference (concept 3 november 2008);
  2) de feitelijke bevolkingsomvang en diverse (semi) overheidsbestanden
  met persoons- en persoonsgerelateerde gegevens van Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba. De bestuurscolleges van Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba zijn akkoord met de hiervoor opgestelde Terms ofReference
  (concept 3 november 2008);
  • Aan voornoemde onderzoeken verlenen de bestuurscolleges van
  Bonaire, Sint Eustatius en Saba hun medewerking.
  Financiën
  Valuta
  • Vanaf het moment van overgang naar de nieuwe staatkundige structuur
  zal de Amerikaanse dollar de officiële munteenheid van de BES eilanden
  zijn. De Federal Reserve heeft hiertegen geen bezwaar;
  7
  • Het valuta risico dat als gevolg van invoering van de dollar ontstaat is
  voor rekening van Nederland. Dat wil zeggen dat de financiêle
  transacties tussen de BES eilanden en de Nederlandse overheid in
  dollars plaatsvinden;
  • De BES eilanden en het Nederlandse ministerie van Financiên zullen
  gezamenlijk de invoering van de dollar op zich nemen. De eilanden
  hebben het voortouw bij de voorlichting aan burgers en bedrijven. Het
  ministerie van Financiên draagt zorg voor het technische deel van het
  proces;
  • Nederland en de BES eilanden werken gezamenlijk aan het voorkomen
  van excessieve prijsstijgingen als gevolg van invoering van de dollar.
  Toezicht financiële markten
  • In 2009 worden in overleg met Bonaire, Sint Eustatius en Saba de
  uitgangspunten voor de inrichting van het toezicht op de financiêle sector
  vastgelegd.
  Fiscaal stelsel
  • Met de gekozen opzet en uitwerking van het toekomstige fiscale stelsel voor
  Bonaire, Sint Eustatius en Saba via de Belastingwet BES en de Douane en
  Accijnswet BES zijn we op de goede weg.
  • Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen, indien daar bij hen behoefte aan
  bestaat of gaat ontstaan, individueel of gezamenlijk, aan het Nederlandse
  ministerie van Financiên verzoeken om een nadere technische toelichting
  op ambtelijk niveau van de concept wetsvoorstellen.
  • Er zal, mede in de context van de gefaseerde aanpak, worden nagedacht
  over een communicatiestrategie over (de gevolgen van) deze
  wetsvoorstellen voor de bevolking van de BES eilanden.
  • Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen tot 8 december 2008 schriftelijk
  suggesties doen voor wijziging van specifieke onderdelen van de
  Belastingwet BES en de Douane en Accijnswet BES. Het handhaven van de
  aftrek van onderhoudskosten eigen woning, het invoeren van een vrijstelling
  van invoerrechten voor startende ondernemers en het uitbreiden van de tax
  holiday regeling voor hotelbouw en -renovatie met een faciliteit voor
  calamiteiten (stormschade) zijn wensen die tijdens het overleg op 29
  oktober jl. aan de orde zijn gekomen. Deze wensen zijn genoteerd en
  hoeven niet opnieuw te worden aangekaart.
  • Het ministerie van Financiên zal vóór de kerst van 2008.een tweede concept
  van de wetsvoorstellen Belastingwet BES en Douane en Accijnswet BES,
  inclusief artikelsgewijze toelichting aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  toezenden.
  • Dit tweede concept zal eveneens de wijzigingen bevatten die zijn
  doorgevoerd naar aanleiding van de opmerkingen zoals naar voren
  gebracht op 29 oktober jl. en naar aanleiding van de schriftelijke suggesties
  die voor 8 december a.s. kenbaar zijn gemaakt.
  8
  • Staatssecretaris van Financiën De Jager zal eerste kwartaal 2009 een
  bezoek brengen aan de eilanden ten behoeve van het bereiken van een
  politiek akkoord over de opzet en uitwerking van het nieuwe belastingstelsel
  voor de BES eilanden.
  • Na bezegeling van de opzet en uitwerking van het nieuwe belastingstelsel
  voor de BES eilanden zullen de wetsvoorstellen Belastingwet BES en de
  Douane en Accijnswet BES naar de Ministerraad worden gezonden.
  Economische Zaken
  Olievoorzieningszekerheid en elektriciteit
  • Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het ministerie van Economische
  Zaken creëren, afhankelijk van de beschikbare informatie, begin 2009
  duidelijkheid over het olieverbruik en bestaande en gewenste afspraken
  op het gebied van olie en elektriciteit. Hiermee kan het Plan van Aanpak
  in 2009 verder worden uitgevoerd;
  Telecom
  • Het ministerie van Economische Zaken zal, in overleg met Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba, in de eerste helft van 2009 voorstellen doen voor
  omgang met het alarmnummer en internationale toegangsnummers;
  • Vóór de transitiedatum komt het ministerie met voorstellen voor het
  telecomtoezicht en het zekerstellen van het basisniveau;
  • Overleg vindt plaats naar de noodzaak voor een nader onderzoek naar
  de haalbaarheid van glasvezelverbinding op Saba en Sint Eustatius.
  Bonaire heeft reeds een onderzoek uitgevoerd, wat aan Saba en Sint
  Eustatius wordt beschikbaar gesteld door Bonaire.
  Post
  • Bonaire, Sint Eustatius, Saba en het ministerie van Economische Zaken
  creëren, mits voldoende informatie beschikbaar is, in het eerste kwartaal
  van 2009 duidelijkheid over de gewenste partij en de kwaliteitseisen voor
  de postleverantie. Daarbij zal EZ de (on-)mogelijkheden van bezorging
  voor TNT betrekken.
  Kamers van Koophandel/Handelsregister
  • Bonaire, Sint Eustatius, Saba en het ministerie van Economische Zaken
  komen, afhankelijk van de beschikbare informatie, in het eerste kwartaal
  van 2009 tot een gezamenlijk plan van aanpak voor de verdere concrete
  invulling van de Kamer van Koophandel en Handelsregister op de BESeilanden;
  • Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt daarbij de
  mogelijkheid van één Kamer van Koophandel met verschillende
  vestigingen dan wel één Kamer van Koophandel voor Saba en Sint
  Eustatius gezamenlijk en een Kamer van Koophandel voor Bonaire.
  Statistiek
  9
  • Het Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland en Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba streven ernaar in het eerste kwartaal van 2009 een
  statistisch programma vast te stellen en vervolgens op basis daarvan
  voorstellen te doen over de organisatie van de uitvoering.
  Metrologie
  • Ingevolge artikel 10 van delJkwet 1956 BES zal bezien worden of de
  werkzaamheden voortvloeiende uit deze wet door de Dienst
  Economische Zaken en Arbeidsaangelegenheden (DEZA), afdeling
  Toezicht en Controle op Bonaire uitgevoerd worden. Het Ministerie van
  Economische Zaken zal samen met de eilandgebieden kijken naar de
  mogelijkheden om deze taken nog voor de transitiedatum uit te breiden
  naar de eilandgebieden Saba en St. Eustatius;
  • De mogelijkheid van een nul-meting van de apparatuur op Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba wordt onderzocht;
  • Tevens wordt bezien of technische bijstand entof opleidingen
  beschikbaar worden gesteld.
  Verkeer en Waterstaat
  Maritiem
  • In het kader van het versterkingsproject Maritiem Bestuur wordt
  internationale wetgeving in Antilliaanse wetgeving opgenomen zodat tijdig
  vóór de ontmanteling deze wetgeving ook zal gelden op de BES.
  • Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ondersteunt Bonaire in het
  haalbaarheidsonderzoek naar een geschikte locatie voor de haven van
  Bonaire;
  • Er wordt een technisch ondersteuner beschikbaar gesteld die ondersteunt bij
  de verbetering van de haven van Saba;
  • Er komt zo spoedig mogelijk een kwartiermaker voor maritieme zaken .in één
  van de regionale service centra van de BES die het lokale uitvoerings- en
  handhavingsapparaat handen en voeten zal geven. Het voorstel is deze
  kwartiermaker in beginsel zetel te laten nemen op Sint Eustatius;
  • Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal de problematiek in kaart
  brengen met betrekking tot de rechtspositie van werknemers aan boord van
  schepen die varen ondereen buitenlandse vlag in het werkgebied van de te
  vormen openbare lichamen.
  • In samenwerking met het ministerie van VROM wordt een advies rapport
  verstrekt aan de NUSTAR terminal op Sint Eustatius en de BOPEC terminal
  op Bonaire. Dit rapport zal eveneens aan het bestuur van Sint Eustatius en
  Bonaire worden aangeboden;
  • Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zet zich in om de PSSA
  (Particularly Sensitive Sea Area) status van de Saba bank te verwerven.
  10
  Luchtvaart
  • Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ondersteunt de BES-eilanden
  bij het opstellen van een masterplan voor het uitvoeren van
  herstelwerkzaamheden en voor het voldoen aan de internationale
  voorschriften vaniCAO;
  • Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderzoeken met de ministeries van
  Volksgezondheid, Defensie, Binnenlandse Zaken en Verkeer en
  Waterstaat op welke wijze een Emergency Medical Service voor
  luchtvervoer van zieken/gewonden haalbaar is, als bedoeld op pagina 2,
  laatste bullet;
  • Na het gereed komen van het masterplan voor de luchthaven van
  Bonaire zal spoedig de voorbereiding starten voor de renovatie van de
  start- en landingsbaan op de luchthaven;
  • Tezamen met het ministerie van BZK zal bijgedragen worden aan de
  opzet van één brandweerorganisatie per eiland voor zowel het
  eilandgebied als voor de luchthaven, waarbij de internationale
  voorschriften vanlCAO zullen worden gerespecteerd;
  • Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ondersteunt de BES eilanden
  bij de voorbereidende besprekingen met Sint Maarten (luchthaven) en
  Curaçao (NMTC en MDNA&A) over de mogelijkheden, voorwaarden
  (wederzijds) en kosten voor het leveren van de noodzakelijke
  verkeersleiding en meteorologische dienstverlening op de luchthavens
  op de BES eilanden.
  Water: Bonaire
  • De Delegation Agreement waarin het project management voor het
  Bonaire WWTP project wordt toegekend aan {U)SONA ligt thans voor
  finaal akkoord bij de EU in Brussel. Het ministerie van Verkeer en
  Waterstaat (DG Water) zal met USONA bespoedigen de
  tenderprocedure zo te doorlopen dat aanbesteding van het WWTP
  project in april 2009 kan plaatsvinden tijdens het werkbezoek van de
  staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;
  • Het bestuurscollege van Bonaire heeft ingestemd met een in overleg met
  Stinapa opgesteld Actieplan Afvalwater Bonaire. Bonaire en het
  ministerie van Verkeer en Waterstaat overleggen met USONA om te
  bezien of de tijdelijke zuiveringsinstallatie integraal kan worden ingepast
  in de scope van het WWTP project. Het ministerie van Verkeer en
  Waterstaat stelt hierbij op voorhand als randvoorwaarde dat de installatie
  ook na oplevering van de WWTP inzetbaar kan blijven, bijvoorbeeld voor
  verwerking van (zwart) afvalwater van cruiseschepen en vliegtuigen;
  • Afgesproken wordt dat de in 2008 in het projectdesign verwerkte scopeuitbreidingen
  uit oogpunt van budgettaire restricties, indien noodzakelijk,
  worden gefaseerd. De samenhang met de renovatie van Bonaire Airport
  dient hierbij te worden geborgd;
  Water: Saba
  11
  • Door Saba wordt een plan uitgewerkt voor de aanleg van een
  waterreservoir waaruit in tijden van droogte water kan worden gebruikt
  voor landbouw, constructie, etc.;
  • Door het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt aangegeven dat
  financiering van grondverwerving niet tot de mogelijkheden behoort. Op
  verzoek kan wel expertise beschikbaar worden gesteld voor het design
  van het reservoir;
  • Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat na welke
  inspectiemogelijkheden er zijn voor de controle van de waterkwaliteit van
  de privaat geëxploiteerde waterzuiveringsinstallatie
  (drinkwatervoorziening).
  Water: Sint Eustatius
  • Door Sint Eustatius is een Watershed Management rapport opgesteld
  gericht op bescherming van de waterkwaliteit, beheersing van de
  watervervuiling (m.n. bij de landfill en de haven) en
  afvalwaterproblematiek en management van de watervoorziening. Het
  rapport zal aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat ter beschikking
  worden gesteld. Indien gewenst zal door het ministerie van Verkeer en
  Waterstaat worden bezien of assistentie aan Sint Eustatiuskan worden
  verleend bij de verdere uitwerking van een Watershed Management
  Plan;
  • Door het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal worden nagegaan in
  hoeverre de aanleg van een waterzuiveringsinstallatie (KWZI) tot de
  mogelijkheden behoort.
  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (VROM)
  Kadaster
  • Op het gebied van de openbare registers en kadasters zullen VROM en
  Kadaster Nederland de samenwerking met Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba intensiveren. Het doel is te komen tot:
  Een organisatiestructuur voor de kadasters in de vorm van
  onafhankelijke stichtingen die door de Bestuurscolleges worden
  aangewezen voor het beheer van de openbare registers en
  kadasters;
  Een verbetering van de kwaliteit van de openbare registers en
  kadasters door middel van een digitalisering- en
  automatiseringstraject.ln beginsel zal dit traject voor Bonaire
  worden gefinancierd door het Land de Nederlandse Antillen en
  voor Sint Eustatius en Saba via ontwikkelingsfondsen van
  USONA. Aanvullend zal door VROM voor alle drie de eilanden
  nader bezien worden of alternatieve financieringsvormen voor dit
  traject beschikbaar zijn;
  Het digitalisering- en automatiseringstraject zal zoveel mogelijk
  worden ondersteund door Kadaster Nederland.
  o'7 12
  Ruimtelijke ordening
  • In overleg met de bestuurscolleges van de afzonderlijke eilanden zal
  gekomen worden tot een passend bestemmingsplan, waarbij de
  ondersteuning door Ruimtelijke Ordening deskundigen wordt uitgebreid
  met één technische bijstander voor Saba en Sint Eustatius en één
  technische bijstander voor Bonaire;
  • Het voorbereidingsbesluit van Bonaire wordt tijdig verlengd;
  • Sint Eustatius neemt uiterlijk januari 2009 een voorbereidingsbesluit.
  Drinkwater
  • Drinkwater dient kwalitatief en kwantitatief op orde te zijn. In overleg en
  samenwerking met de eilanden zal VROM in 2009 een praktisch traject
  starten ter verbetering van de drinkwatersituatie. De prioriteit zal liggen
  op de waterkwaliteit op Saba en Sint Eustatius;
  • Met alle drie de eilanden zal overlegd worden over het invullen van de rol
  voor VROM als toezichthouder voor het .drinkwater.
  Afval
  Het is mogelijk om op korte termijn actie teondememen, waardoor afvalstromen
  kunnen worden gereduceerd:
  • VROM kan in overleg met de eilanden vanaf 2009 ondersteuning bieden
  bij het implementeren van een aantal tijdelijke maatregelen en bij het
  opstellen van een Milieu Effect Rapportage (MER);
  • Voor de landfills op Sint Eustatius en Saba wordt onderzocht of het
  wenselijk en haalbaar is deze te voorzien van een gedegen afscherming
  aan de zeezijde;
  • Bezien zal worden hoe op korte termijn afvalstromen duurzaam kunnen
  worden verwerkt op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
  Asbest
  • De staatssecretaris van BZK heeft de Tweede Kamer toegezegd met de
  minister van VROM de asbestproblematiek op de BES te bespreken,
  teneinde te komen tot een asbestinventarisatie op de BES-eilanden en
  een concept plan van aanpak De staatssecretaris van BZK zal ook laten
  onderzoeken wat de mogelijkheden zijn inzake de compensatie voor
  slachtoffers
  • VROM zal in 2009 ondersteuning verlenen bij een campagne om de
  bevolking te informeren over risico's en preventieve maatregelen.
  Voorlichtingsmateriaal zal door VROM beschikbaar worden gesteld.
  (H)CFK's
  • VROM zal vanaf 2009 ondersteuning verlenen bij het opstellen van het
  plan van aanpak ter verbetering van de regelgeving en handhaving en
  het voorkomen van illegale handel en emissies van (H)CFKs;
  !
  13
  • VROM zal ondersteuning verlenen bij de uitvoering van het plan van
  aanpak;
  Overige gevaarlijke stoffen
  • Voor aan aantal andere bedrijven met gevaarlijke stoffen zal VROM
  ondersteuning bieden bij het verbeteren van de vergunningen of het
  maken van algemene regels voor deze bedrijven.
  Bodembeleid
  • Het op zo kort mogelijke termijn nemen van tijdelijke
  beveiligingsmaatregelen in situaties waarin sprake is van
  onaanvaardbare situaties door verontreiniging.
  Toezicht op milieunormen
  • De VROM inspectie is bereid om milieupolitie aan te trekken en
  toezichthouders te coachen en begeleiden. Indien gewenst, kan de
  VROM-inspectie ondersteuning bieden bij de opleiding van
  toezichthouders in de vorm van "training on the job".
  Grote olieterminals
  • VROM zal vanaf 2009 zorg dragen voor de totstandkoming van nieuwe
  milieuvergunningen voor NuStar en BOPEC. Beoogde datum van
  inwerkingtreden van deze vergunningen is 1 januari 2011.
  Landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit
  • Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Nederland maken gezamenlijk een
  beheerplan voor de gehele Exclusieve Economische Zone rond de
  eilanden en spannen zich in om de invoering en handhaving van een
  ankerverbod in de Sababank te bespoedigen.
  Rechtspositie ambtenaren
  • Nederland zal op verzoek van de BES in de ABES een bepaling
  opnemen op basis waarvan eilandambtenaren die de dag van
  transitie bij de eilandgebieden BES zijn aangesteld, van rechtswege
  worden geacht te zijn aangesteld bij de nieuwe openbare lichamen
  Bonaire, St. Eustatius en Saba.
  Pensioenen
  • Er komt een pensioenfonds voor de ambtenaren (rijk- en
  eilandpersoneel) BES, het BES Ambtenaren Pensioenfonds (BAP)
  • Dit fonds .zal de administratie bij voorkeur de eerste jaren na de
  oprichting onderbrengen in een geprivatiseerde
  uitvoeringsorganisatie APNA, mits APNA bewezen heeft en dit is
  door een onafhankelijke partij is vastgesteld, dat de uitvoering op
  orde is. Indien APNA niet tijdig stappen heeft gezet naar scheiding
  tussen beleid (bestuur) en uitvoering, de uitvoeringsorganisatie niet
  volledig heeft geprivatiseerd of de uitvoering niet op orde heeft, zal
  14
  het nieuw op te richten fonds een andere marktpartij zoeken voor de
  uitvoering, Daartoe zal een initiële verkenning worden gedaan;
  • De pensioenaanspraken zullen bij transitie niet veranderen;
  • Nederland zal nog dit jaar een onderzoek laten uitvoeren bij APNA,
  het land en de BES eilandgebieden naar de
  verzekerdenadministratie, respectievelijk de aan- en afmeldingen.
  Aan de hand van de gegevens uit dit onderzoek kan een beeld
  worden gevormd van de werkelijke betalingsachterstanden en van de
  financiële positie van het fonds. BES herbevestigen de medewerking
  aan dit onderzoek.
  • De BES en Nederland zullen gezamenlijk reageren op het APNAboedelscheidingsrapport.
  De aan de boedelscheiding ten grondslag
  liggende berekeningsmethode zal hierbij niet op voorhand als een
  gegeven worden beschouwd.
  Sociaal plan
  • Nederland herbevestigt dat aUelandsambtenaren die:
  o op 8 december 2007 in dienst waren van het land of een
  eilandgebied behorend tot de BES en die
  o op de dag voor transitie nog steeds in dienst waren en die
  o op de BES wonen;
  worden aangesteld als Rijksambtenaar BES, waarbij hun
  rechtspositie is gegarandeerd.
  • Nederland herbevestigt dat a~le eilandambtenaren die:
  o op 8 december 2007 in dienst waren van het land of een
  eilandgebied behorend tot de BES en die
  o op de dag voor transitie nog steeds in dienst waren en die
  o taken uitvoerden die na transitie tot onder de verantwoordelijkheid
  van Nederland vallen
  worden aangesteld als Rijksambtenaar BES, waarbij hun rechtspositie
  is gegarandeerd.
  • Nederland zal in het eerste halfjaar 2009 een sociaal plan formuleren.
  Dit sociaal plan zal met de BES, Curaçao, SXM en het Land worden
  afgestemd.
  • Het sociaal plan uitgaan van bemiddeling van werk naar werk.
  • In het sociaal plan zal een voorkeursbehandeling worden opgenomen
  voor (overtollige) eilandambtenaren BES bij vacatures voor
  Rijksambtenaar BES.
  Samenwerking
  • Er zal worden onderzocht op welke wijze het Regionaal Service Centrum
  de BES in de toekomst ondersteuning kan bieden op het terrein van
  P&O. Onderdeel van de ondersteuning is de invoering van digitale
  personeelsdossiers.
  • Vanuit het Regionaal Service Centrum zal een blijvend HRM overleg met
  de BES worden opgezet.
  15
  • Nederland en de BES nemen het initiatief om een blijvend
  (interbestuurlijk) arbeidsvoorwaarden en pensioenoverleg met Aruba,
  Curaçao en SXM in te richten.
  Statuut en Grondwet
  • Bonaire, Sint Eustatius en Saba stemmen in met de regeling van hun
  nieuwe positie in het Statuut zoals die door Nederland is voorgesteld (het
  nieuwe artikel 1, tweede lid, van het Statuut zoals opgenomen als bijlage
  bij deze besluitenlijst). Volgens deze bepaling maken Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba deel uit van het Nederlandse staatsbestel. De
  Grondwet wordt na statuswijziging van toepassing op Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba;
  • Over de Memorie van Toelichting vindt nader overleg plaats. In de
  Memorie van Toelichting zal niet worden afgeweken van eerder met de
  BES gemaakte afspraken als vastgelegd in de besluitenlijsten. Tevens
  zal in de Memorie van Toelichting ook worden opgenomen dat de
  Nederlandse Grondwet van toepassing wordt op Bonaire, Sint Eustatius
  en Saba.
  WolBES en Kieswet
  • De artikelen 155 (veiligheidsrisico gebied - preventief fouilleren), 156
  (cameratoezicht) en 158 (bestuurlijke ophouding) van de Wet openbare
  lichamen BES (versie november 2008) worden zodanig aangepast dat de
  in genoemde artikelen bedoelde eilandsverordeningen slechts door een
  meerderheid van het aantal zitting hebbende leden in de eilandsraad
  kunnen worden aangenomen;
  • Bevestigd wordt dat het kabinet bereid is te onderzoeken in hoeverre er
  draagvlak bestaat voor het introduceren van de mogelijkheid in de
  Kieswet tot het opnemen van partijlogo's op stembiljetten en wat de
  uitvoeringstechnische consequenties zijn van een dergelijk systeem. In
  het onderzoek zal tevens worden meegenomen de vraag in hoeverre een
  aantal aspecten die nu specifiek zijn voor stembiljetten in Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba toepasbaar zijn in de Nederlandse context.
  Wet financiële verhoudingen BES
  • Over de uitvoering van het toezicht zal de commissaris voor Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba zich bij het College financieel toezicht op de hoogte
  stellen;
  • Het toezicht dat is geregeld in de Wet financiële verhoudingen BES zal
  net als de overige onderdelen van deze wet, vijf jaar na inwerkingtreding
  worden geëvalueerd.
  Regionaal Service Centrum
  • Bij de werving van personeel voor het Regionaal Service Centrum zal bij
  gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven worden aan de ingezetenen
  van Bonaire en Sint Eustatius.
  16
  Taakverdeling Rijk en openbare lichamen
  • Bevestigd wordt dat de taakverdeling tussen het Rijk en de openbare
  lichamen wordt vastgelegd in bestuursakkoorden. Deze akkoorden
  worden gesloten voordat de Wet openbare lichamen BES en de Wet
  financiële verhoudingen BES in werking treden.
  Bijlage bij de Besluitenlijst BES bestuurlijk overleg 20 november 2008
  Artikel 1, tweede lid, van de ontwerp Rijkswet wijziging Statuut in verband met
  de opheffing van de Nederlandse Antillen:
  Artikel 1
  1. Het Koninkrijk omvat de landen Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten.
  2. Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken elk deel uit van het Nederlandse
  staatsbestel. Voor deze eilanden kunnen regels worden gesteld en andere
  specifieke maatregelen worden getroffen met het oog op de economische en
  sociale omstandigheden, de grote afstand tot het Europese deel van Nederland,
  hun insulaire karakter, kleine oppervlakte en bevolkingsomvang, geografische
  omstandigheden, het klimaat en andere factoren waardoor deze eilanden zich
  wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van het Koni krijk.
0.5503 // 37