Besluitenlijst ontmanteling Nederlands Antillen 24/nov/2008

Download This Document (.pdf) • BESLUITENLIJST
  van het op 24 november ’08, te St. Maarten, Westin Hotel gehouden
  Bestuurlijk overleg Gefaseerde Ontmanteling
  Tussen het Land de Nederlandse Antillen, het Eilandgebied Curaçao en het Eilandgebied St Maarten
  De delegaties van:
  De Regering van de Nederlandse Antillen
  Het Bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao
  Het Bestuurscollege van het eilandgebied Sint Maarten
  Overwegende dat:

  tijdens het op 22 mei jl., gehouden Topoverleg Staatkundige Structuur te Curaçao, is overeengekomen dat het proces van overdracht van taken en werkzaamheden bespoedigd moet worden en dit voor 1 januari 2010 te voltooien met als doel de nieuwe Staatkundige verhoudingen zo snel mogelijk te realiseren.

  Ter voorbereiding van de versnelde overdracht van taken en werkzaamheden, een gemengde commissie is ingesteld met de vertegenwoordigers van alle eilandgebieden, het Land en Nederland.

  De Gemengde commissie een beslispuntennota heeft opgesteld, welke 23 september jl. is aangeboden aan de Raad van Ministers van het Land de Nederlandse Antillen.

  De Regering van de Nederlandse Antillen belang hecht aan een afstemming met het Eilandgebied Curaçao en het Eilandgebied St. Maarten inzake de gefaseerde ontmanteling.

  dat de ontmanteling van het Land de Nederlandse Antillen per 1 januari 2010 een feit is. In dien zulks niet het geval is, zullen nieuwe afspraken moeten worden gemaakt tussen het Land, het Eilandgebied Curaçao en het Eilandgebied St. Maarten met betrekking tot de gefaseerde ontmanteling.
  Komen het volgende overeen:
  Besluitenlijst Bestuurlijk overleg Land/SXM/CUR Pagina 1 van 10
  24november ’08
  1.
  De delegaties van het Land en de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten stemmen in met de randvoorwaarden gefaseerde ontmanteling voor wat betreft de Personele, juridische en financiële kaders, te weten:
  1.1 Personeel & Organisatie
  a)
  Een convenant ten aanzien van het Sociaal Statuut tussen het Land en het eilandgebied Curaçao, het Land en het eilandgebied St. Maarten moet uiterlijk 31 januari 2009 zijn vastgesteld.
  b)
  Voordat de overgang van landsambtenaren en eilandambtenaren naar de nieuwe bestuurlijke organisatie kan plaatsvinden, moet de nieuwe organisatiestructuur van de nieuwe landen door de bevoegde organen uiterlijk eind januari 2009 zijn vastgesteld.
  c)
  De landsambtenaren en de eilandambtenaren gaan gelijktijdig over volgens de volgorde van overgang van landstaken naar de nieuwe bestuurlijke organisatie van de eilandgebieden, met dien verstande dat de volgorde van overgang van landstaken niet in alle gevallen bepalend hoeft te zijn voor de overgang van ambtenaren naar de nieuwe bestuurlijke organisaties.
  d)
  Alle lopende individuele rechtspositionele verplichtingen bij het Land en de eilandgebieden St. Maarten en Curaçao zijn per eind januari 2009 vastgesteld voordat de ambtenaren overgaan. Met in achtneming van een termijn van minimaal vier maanden voordat een ambtenaar overgaat in een functie in de nieuwe bestuurlijke organisatie van de resprectievelijke eilandgebieden. Het overgangsmoment wordt bepaald door het afgesproken moment van overgang van de taak.
  Het gaat hierbij om de afhandeling van de rechtspositionele verzoeken die reeds zijn ingediend en de bepaling van de rechtspositie ten aanzien van de formatierapporten. Per eind januari 2009 zal het Land de nodige informatie over de rechtspositie van de landsambtenaren met standplaats St. Maarten doen toekomen.
  e)
  Het Land zal de eilandgebieden St. Maarten en Curaçao ondersteunen bij het werven van middelen om de effecten van de samenvoeging op de eilanden op te vangen. Voor de opbouw van de nieuwe bestuurlijke organisatie en om het aantal dubbele functies op te vangen, zal in overleg met Nederland, aangewend worden o.a. de onderbestedingen in de samenwerkingsprogramma’s (van alle entiteiten) en de eventuele besparingen die zullen ontstaan door het overnemen door Nederland van de uitgaven van Landstaken die aan de BES eilanden toegerekend zullen worden. Besluitenlijst Bestuurlijk overleg Land/SXM/CUR Pagina 2 van 10
  24november ’08
  f)
  Een adequaat begeleidingstraject voor de overgang van het eilands-en landspersoneel naar de nieuwe bestuurlijke organisatie wordt uiterlijk begin februari 2009 opgestart. De invulling van het begeleidingstraject en de uitvoering hiervan zal gezamenlijk door het Land en de eilandgebieden Curaçao en St. Maarten worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om 3 fasen te onderkennen:

  Voortraject

  Overgangstraject

  Nazorgtraject
  De eerste twee deeltrajecten dienen gezamenlijk door Land en de eilandgebieden te worden ingevuld. Voor het nazorgtraject zijn alleen de nieuwe entiteiten verantwoordelijk.
  1.2 Juridisch:
  a.
  Start inventarisatie van de over te dragen taken en de daarbij geldende
  condities. Afronding medio december 2008.
  b.
  Gelet op de verwachting van afronding van de inventarisatie binnen afzienbare tijd is een vereenvoudiging van de procedure voor formele regeling van de overdracht van taken (machtigingswet), niet nodig.
  c.
  Aangezien de overdracht van taken bij landsverordening wordt geregeld, kunnen niet eerder dan begin april 2009 de eerste taken formeel worden overgedragen. De fasering van de overdracht van taken, moet aansluiten op het juridisch traject.
  1.3 Financieel:
  1.
  Het principe bij de overdracht van taken is een budgetneutrale overdracht van taken. Hogere kosten die mogelijk worden veroorzaakt door het wegvallen van schaalvoordelen, komen voor rekening van de entiteiten in opbouw
  2.
  Overdracht van taken leidt niet tot aanpassing van het belastingstelsel, noch van de belastingverdeling tussen het Land en de eilandgebieden. Als gevolg van overdracht van taken zal de verdeling van middelen steeds worden vastgelegd. Een eventuele wijziging van de belastingtarieven, met mogelijke wijziging van de huidige belastingverdeling, zal afgestemd worden tussen het Land en de eilandgebieden, met als uitgangspunt (randvoorwaarde) dat de voorgenomen wijziging tenminste budgetneutraal moet geschieden.
  3.
  De eilandgebieden ontvangen de middelen die in de landsbegroting 2009 zijn gereserveerd voor de uitvoering van de overgedragen taken op het moment van de
  Besluitenlijst Bestuurlijk overleg Land/SXM/CUR Pagina 3 van 10
  24november ’08
  overdracht van de landstaken. De Landsbegroting 2009 moet gebaseerd zijn op realistische uitgaven.
  4.
  Vanaf 1 januari 2010 zal de verplichting van het Land niet verder gaan dan het overmaken van middelen overeenkomende met de nettobijdrage (saldo inkomsten) van elk eiland in de landsmiddelen. Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op mogelijk per 1 januari 2010 nog niet overgedragen landstaken.
  5.
  De inning van de landsbelastingen, die thans door het Land worden geïnd, blijft een landsverantwoordelijkheid ter garandering van voldoende liquiditeiten om de verplichtingen van het Land op correcte manier te kunnen nakomen
  6.
  Het Land zal het rapport van de “Commissie Boedelscheiding” inzake de inventarisering en waardering van de activa van het Land aan de Staten van de Nederlandse Antillen ter behandeling voorleggen. Willen de Staten afwijken van de voorstellen van voornoemde commissie, zullen partijen dit punt nader bespreken. Verrekening zal plaatsvinden bij uitvoering van de boedelscheiding.
  7.
  Lopende contracten (huur, lease etc.) worden in overleg met de contractpartner overgedragen aan de entiteiten in opbouw, dan wel opgezegd.
  8.
  Aangezien zowel het Land als de eilandgebieden begrotingsafspraken met de parlementen en het College Financieel Toezicht hebben, zullen deze adequaat over de financiële implicaties van de gefaseerde ontmanteling worden geïnformeerd.
  9.
  Bij de overdracht van de financiële middelen is de AMvRB ter zake het financiële toezicht met ingang van 2009 in werking en heeft Nederland een aanvang gemaakt met de schuldsanering zoals gepland
  10.
  Overdracht van financiële landsmiddelen zal plaatsvinden op basis van het daaraan gekoppeld landsbeleid. Aangezien de landsbegroting zal moeten voldoen aan de overeengekomen financiële normen, zal het Land niet in staat zijn om middelen, boven dat wat begroot is, over te dragen.
  11.
  Voor het investeren in de kwaliteitsverbetering van bepaalde taken zullen de eilandgebieden additionele fondsen moeten aanboren. Hierbij zal het Land ondersteuning verlenen. De achterstand in de rechtsposities wordt in het personeelstraject behandeld. Indien het onderlinge niveau van de dienstverlening Besluitenlijst Bestuurlijk overleg Land/SXM/CUR Pagina 4 van 10
  24november ’08
  tussen de eilandgebieden veel afwijkt, dient in dergelijke gevallen gezamenlijk een oplossing gevonden te worden.
  12.
  In die gevallen waar geïnvesteerd moet worden in kwaliteitsverbetering van bepaalde taken en opbouw van landsorganisaties, zal als bron van additionele fondsen voor het ondersteunen van deze processen, in overleg met Nederland, aangewend worden o.a. de onderbestedingen in de samenwerkingsprogramma’s, te bepalen c.q. aan te wenden per entiteit en de eventuele besparingen die zullen ontstaan door het overnemen door Nederland van de uitgaven van de landstaken die aan de BES-eilanden toegerekend zullen worden.
  13.
  Uiterlijk per 1 april 2009 zal een gezamenlijke, door het Land gecoördineerde, exercitie tot verbijzondering van alle begrootte landsuitgaven en –inkomsten per eilandgebied worden uitgevoerd. Zolang voornoemde exercitie tot verbijzondering van de begrote landsuitgaven en –inkomsten nog niet heeft plaatsgevonden, zullen middelen gelijk aan de begrote uitgaven betreffende een specifieke landsdienst volledig overgedragen worden aan het eilandgebied waar de landsdienst gevestigd is. Dit met de conditie dat het eilandgebied waar de landsdienst gevestigd is (vnl. Curaçao) het huidige niveau van de verrichte werkzaamheden t.b.v. de overige eilandgebieden in de transitieperiode (2009) niet in rekening mag brengen. Een voorziening zal getroffen worden voor de waarborging van de dienstverlening aan de overige eilandgebieden. Het Petit comité van de Gemengde commissie Ontmanteling Land wordt gevraagd om deze exercitie uit te voeren.
  14.
  Eventuele dreigende begrotingstekorten van het Land zullen in gezamenlijk overleg met de eilandgebieden worden aangepakt
  15.
  Specifiek voor de BES-eilanden zal het Land ook haar bijdrage in het Solidariteitsfonds voor het jaar 2009 overdragen conform het Rapport Solidariteitsfonds.
  16.
  Indien bij de inkoop van diensten een uitgebreidere dan de huidige dienstverlening wordt verlangd, zal het betrokken eilandgebied hiervoor uit eigen middelen moeten betalen of additionele financieringsbronnen moeten aanboren.
  17.
  Om de gevolgen van de overdracht van landstaken budgetneutraal -voor alle betrokken entiteiten- uit te kunnen voeren zal naast de opbouwactiviteiten van de respectievelijke landen, ook zoveel als mogelijk mogelijkheden tot reductie van de Besluitenlijst Bestuurlijk overleg Land/SXM/CUR Pagina 5 van 10
  24november ’08
  lasten worden benut. Bijvoorbeeld, daar waar het niet noodzakelijk is om personeel dat in 2009 met pensioen gaat, te vervangen, wordt vervanging achterwege gelaten.
  2 De delegaties van het Land, Eilandgebied Curaçao en Eilandgebied St Maarten komen met betrekking tot de Overdracht van landstaken het volgende overeen:
  a.
  Alle landstaken en –bevoegdheden worden voor zover mogelijk overgedragen; daar waar dit niet mogelijk is treft het land bijzondere voorzieningen. De entiteiten in opbouw besluiten of bepaalde landstaken (tijdelijk) gezamenlijk worden uitgevoerd. Gezien de mogelijke complexiteit en de effecten daarvan op de lengte van de transitieperiode, wordt de eventuele afsplitsing uit fondsen1 op een later moment geëffectueerd.
  b.
  Activiteiten die (voorlopig) samen worden uitgevoerd gaan als inter-eilandelijke diensten over en worden zo veel mogelijk middels onderlinge regelingen geregeld.
  c.
  Eenvoud moet voorop staan in de opzet en implementatie van de Gefaseerde Ontmanteling.
  d.
  Landstaken die niet overgedragen worden zijn:

  Het hoger toezicht, zoals geregeld in de ERNA artikelen 98 tot en met 104.

  Bevoegdheden die het Statuut aan het land Nederlandse Antillen
  toekent. Het gaat hier om bevoegdheden bij de totstandkoming van rijksregelingen en verdragen.

  Het procesrecht, het strafrecht, het burgerlijk recht inclusief het
  Faillissementsrecht en Gemeenschappelijk hof van Justitie. Dit in verband met de afspraken die zijn gemaakt in de Slotverklaring van 2-11-2006.

  De binnen elke portefeuille bestaande taken gerelateerd aan internationale afspraken en toezichtstaken Land. D.w.z. dat elke minister tot het moment van opheffen van het Land de Nederlandse Antillen verantwoordelijk blijft hiervoor.
  e. Het Land, het Eilandgebied Curaçao en het Eilandgebied St. Maarten zijn in principe akkoord gegaan met het voorstel planning overdracht personeel en taken van 24 november 2008, zoals in de bijlage 1 opgenomen. Partijen hebben de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot het moment waarop de taken worden overgedragen:
  1 Pensioenfonds, SVB en aan SVB gerelateerde fondsen. Besluitenlijst Bestuurlijk overleg Land/SXM/CUR Pagina 6 van 10
  24november ’08
  Het Eilandgebied Curaçao gaat in principe akkoord dat de taken in drie fasen overgedragen worden, te weten, juli/augustus, september en 31 december 2009. Dit onder voorbehoud van goedkeuring van het Bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao.
  Tranche 1:

  Directie Arbeidszaken

  Directie Economische Zaken

  Bureau Telecommunicatie en Post

  Bureau Procesmanagement Onderwijsvernieuwingen

  Dienst Ontwikkelingssamenwerking
  M.b.t. onderstaande organisaties is er een apart traject gaande.

  Stichting Belastingaccountantsbureau

  Inspectie der Belastingen

  Landsontvanger
  Tranche 2:

  Centraal Bureau voor de Statistiek

  Directie Sociale Ontwikkeling

  Directie Volksgezondheid

  Inspectie Volksgezondheid

  Directie Jeugd en Jongerenontwikkeling

  Directie Onderwijs, Sport en Cultuur

  Inspectie Onderwijs NA

  Directie Justitiële zaken
  Tranche 3: Landstaken die eind december 2009 overgedragen worden:

  Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

  Directie Buitenlandse Betrekkingen

  Kabinet van de Gevolmachtigde Minister

  Secretariaat van het Sociaal Economische Raad

  Secretariaat van de Raad van Advies

  Griffie van de Staten van de Nederlandse Antillen

  Openbaar Ministerie

  Griffie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

  Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen

  Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (Examenbureau)

  Nationaal Archief

  Directie Financiën

  Douane Nederlandse Antillen

  Directie Scheepvaart en Maritieme Zaken

  Directie Luchtvaart

  Meteorologische Dienst
  Besluitenlijst Bestuurlijk overleg Land/SXM/CUR Pagina 7 van 10
  24november ’08

  Directie Wetgeving en Juridische Zaken

  Landelijke Politie Opleidingsinstituut

  Directie Bestuurlijke en Constitutionele Zaken

  Directie Personeel en Organisatie & ICT

  Secretariaat Raad van Ministers

  Landsrecherche

  Reclasseringsinstituten

  Voogdijraden

  Gevangeniswezen

  Gouvernement Opvoedingsgesticht

  Centrale Politiedienst (De taken van de Centrale Politiedienst gaan over
  in de politiekorpsen)

  Politiekorpsen
  Voor deze taken zullen de eilandgebieden, voor zover nodig, alvast een aanvang maken met de opbouw van de eigen organisaties voor de uitvoering van deze taken. Het Land zal hiertoe de nodige medewerking verlenen.
  Eilandgebied St. Maarten gaat akkoord om de landstaken van tranche 1 (zoals hieronder aangegeven) per 1 juli 2009 over te nemen. De landstaken van tranche 2 worden eind december 2009 overgenomen. De lopende decentralisatie trajecten met betrekking tot Landsontvanger, Stichting Belastingaccountantsbureau, Inspectie der Belastingen en Directie Arbeidszaken worden voortgezet.
  Met betrekking tot Bureau Telecommunicatie en Post is in het overleg van 24 november 2008 besloten dat het vanaf nu als een lopend traject wordt beschouwd. Over de invulling van dit traject zullen nadere afspraken met de Minister van Verkeer en Vervoer worden gemaakt.
  Tranche 1:

  Directie Arbeidszaken

  Directie Economische Zaken

  Bureau Telecommunicatie en Post

  Bureau Procesmanagement Onderwijsvernieuwingen

  Stichting Belastingaccountantsbureau

  Inspectie der Belastingen

  Landsontvanger

  Dienst Ontwikkelingssamenwerking

  Gouvernement Opvoedingsgesticht

  Meteorologische Dienst

  Directie Luchtvaart

  Directie Scheepvaart en Maritieme Zaken

  Douane

  MOT

  Centraal Bureau voor de Statistiek

  Directie Sociale Ontwikkeling
  Besluitenlijst Bestuurlijk overleg Land/SXM/CUR Pagina 8 van 10
  24november ’08

  Directie Volksgezondheid

  Inspectie Volksgezondheid

  Dienst Ontwikkelingssamenwerking

  Directie Jeugd en Jongerenontwikkeling

  Directie Onderwijs, Sport en Cultuur

  Inspectie Onderwijs NA

  Directie Justitiële zaken

  Landsrecherche

  Reclasseringsinstituten

  Voogdijraden

  Gevangeniswezen

  Centrale Politiedienst (De taken van de Centrale Politiedienst gaan over in de politiekorpsen)

  Politiekorpsen
  Tranche 2: Landstaken die eind december 2009 overgedragen worden:

  Directie Buitenlandse Betrekkingen

  Kabinet van de Gevolmachtigde Minister

  Secretariaat van het Sociaal Economische Raad

  Secretariaat van de Raad van Advies

  Griffie van de Staten van de Nederlandse Antillen

  Openbaar Ministerie

  Griffie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

  Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen

  Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (Examenbureau)

  Nationaal Archief

  Directie Financiën

  Directie Wetgeving en Juridische Zaken

  Landelijke Politie Opleidingsinstituut

  Directie Bestuurlijke en Constitutionele Zaken

  Directie Personeel en Organisatie & ICT

  Secretariaat Raad van Ministers
  Voor deze taken zullen de toekomstige landen, voor zover nodig, alvast een aanvang maken met de opbouw van de eigen organisaties voor de uitvoering van deze taken. Het Land zal hiertoe de nodige medewerking verlenen.
  3.
  Met betrekking tot de lijst organisatie, groepen en fondsen buiten de LOL gaan het Land, Curaçao en St. Maarten akkoord conform de voorstellen in bijlage 2 van deze besluitenlijst.
  a.
  Partijen gaan akkoord om de afspraken m.b.t. de tijdelijke samenwerking m.b.t. de Capriles kliniek, SVB, BZV, FZOG en APNA binnen 2 maanden vast te leggen.
  Besluitenlijst Bestuurlijk overleg Land/SXM/CUR Pagina 9 van 10
  24november ’08
  b.
  Partijen gaan akkoord dat de salariskosten van de geestelijken per eilandgebied worden overgenomen met ingang van 1 januari 2010 conform bijlage 2 van deze besluitenlijst.
  4.
  Het convenant van 8 december 2007 maakt integraal onderdeel van deze besluitenlijst.
  5.
  Dat een evaluatie moet plaatsvinden, uiterlijk op 1 juli 2009 over de voortgang van het proces om vast te stellen of de afspraken zijn nagekomen en of de gemaakte afspraken realistisch zijn.
  Zoals overeengekomen op 24 november ’08
  Voor de delegatie van de Regering van de Nederlandse Antillen:
  De Minister-President
  E. de Jongh-Elhage
  Voor de delegatie van het Eilandgebied Curaçao:
  De Gedeputeerde van Staatkundige aangelegenheden
  Z. Leito
  Voor de delegatie van het Eilandgebied Sint Maarten
  De Gedeputeerde van Staatkundige aangelegenheden
  S. Wescot-Williams
  Besluitenlijst Bestuurlijk overleg Land/SXM/CUR Pagina 10 van 10
  24november ’08
0.3780 // 35