Brief Tweede Kamer 280208 over Staatkundig Proces

Download This Document (.pdf) • Op 12 februari heb ik u een brief gestuurd waarmee iku informeerde over de
  resultaten van mijn werkbezoek aan de Nederlandse Antillen en Aruba. Daarbij
  heb ik aangekondigd dat u begin april de volgende voortgangsrapportage van het
  staatkundig proces van mij zult ontvangen. Met dezebrief informeer ik u, mede
  namens de minister van Justitie, tussentijds over de resultaten van de politieke
  stuurgroep van 16 februari jongstleden, het verloop en de resultaten van de BESweek
  van 28 tot en met 31 januari en het bezoek dat ik samen met de ministerpresident
  bracht aan de Nederlandse Antillen en Aruba van 10 tot en met 15
  februari.
  Over de resultaten van de politieke stuurgroep van 22 januari bent u reeds
  ge"informeerd in de eerdergenoemde brief. In aanvulling daarop kan ik u melden
  dat indachtig de afspraak van de stuurgroep van 22 januari, namelijk datbij het
  formuleren van een realistische planning rekening dient te worden gehouden met
  de fol van de adviserende en volksvertegenwoordigende organen, op ambtelijk
  niveau reeds een afspraak is gepland om hierover met uw Kamer te spreken.
  De politieke stuurgroep van 16 februari jl. heeft vervolgens uitgebreid gesproken
  over de aanwijzigingsbevoegdheid vande minister van Justitie als lid van de
  Rijksministerraad en de gezamenlijke procureur-generaal voor de nieuwe landen
  en de BES. Met Curayao, Sint Maarten en het Land Nederlandse Antillen is in
  principe overeenstemming bereikt over de wijze waarop degenoemde punten uit
  de Slotverklaring worden opgenomen in de rijkswet voor het Openbaar Ministerie.
  De details hiervan zullen nu ambtelijk worden uitgewerkt.
  In het kader van de voorbereiding van nieuwe status voor de BES vindt
  regelmatig overleg plaats met de BES. Een van de middelen voor het overleg is
  de organisatie van zogenaamde BES-weken. Zoals bekend heeft van 26 tot en
  met 29 januari heeft een tweede BES-week plaatsgevonden. Tijdens deze week
  is tussen departementen en bestuurders van de BES-eilanden gesprokenover
  het toekomstige voorzieningenniveau op de BES. Daarbij lag de nadruk op de
  Onderdeel
  DGBKlKR
  Inlichtingen
  TAM. schikhof
  T 070-4267:214
  F
  Uwkenmerk
  Blad
  1 van 3
  Aantalbijlagen
  1
  Bezoekadres
  Schedeldoekshaven 200
  2511 EZ Den Haag
  Postadres
  Postbus 20011
  2500 EA Den Haag
  Intemetadres
  www.minbzk.nl
  onderwerpen die in het Overgangsakkoord van 12 februari 2007 als prioriteit zijn
  aangemerkt, namelijk volksgezondheid, sociale zekerheid, onderwijs en jeugd,
  veiligheid en financien. De betrokken departementen hebben ten aanzien van
  deze onderwerpen met de BES-bestuurders gesproken over hoe zij de
  genoemde onderwerpen willen regelen vanaf het moment dat de nieuwe status in
  gaat en over verbeteringen in de uitvoering die mogelijk al eerder gereaHseerd
  kunnen worden.
  De week heb ik afgesloten met een bestuurlijk overleg met de BES-bestuurders
  waarin de belangrijkste conclusies over de voorgenomen maatregelen ten
  aanzien van het voorzieningenniveau gezamenlijk zijn vastgesteld. Deze
  conclusies treft u bijgaand aan. Tijdens het overleg heb ik overeenstemming
  bereikt over de uitgangspunten voor het wetsvoorstel openbare Iichamen
  Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Daarmee zijn de contouren voor de inrichting
  van de toekomstige openbare lichamen vastgesteld. Tevens heb ik
  overeenstemming bereikt over de uitgangspunten voor het wetvoorstel financiele
  verhouding Bonaire, Sint Eustatius en Saba, waarmee de kaders zijn gesteld
  voor de financiele huishouding van de toekomstigeopenbare Iichamen. Beide
  overeengekomen uitgangspuntennotities heeft u bij brief van 8 februari jl. reeds
  ontvangen.
  Zowel de betrokken departementen als de BES-eilanden hebben de BES-week
  wederomals zeer nuttig en waardevol ervaren. Zij waren eveneens tevreden met
  de gelegenheid die er was om met de commissie voor Nederlands Antilliaanse en
  Arubaanse Zaken van gedachten te wisselen. De BES-week bood voor aile
  betrokken een goede gelegenheid voor bespreking van inhoudelijke
  vraagstukken gecombineerd met de mogelijkheid elkaar persoonlijk te treffen.
  Vanwege de ervaren meerwaarde van de bijeenkomsten zal ik gedurende het
  transitieproces periodiek BES-weken organiseren.
  Van 10 tot en met 15 februari bracht ik samen met de minister-president een
  bezoek aan de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba. Tijdens het
  bezoek aan de eilandenis vanzelfsprekend met bestuurdersgesproken over het
  staatkundige proces. Met de bestuurders van Sint Maarten en van Curac;ao
  hebben wij constructieve gesprekken gevoerd waarin benadrukt is dat de
  eilanden de status van land binnen het Koninkrijk zullen krijgen als zij voldoen
  aan de criteria zoals afgesprokenin de Slotverklaring van november 2005. Met
  name op Sint Maarten zal extra aandacht moeten worden besteed aan het op
  orde brengen van de rechtshandhaving en de waarborgen voor goed bestuur.
  Samen met het op orde brengen van financien zijn dit voorwaarden voor een
  goede toekomst voor de bewoners van de eilanden. Met de drie kleine eilanden
  is met name gesproken over de resultaten van de BES-week, waarover ik u
  elders in deze brief heb ge"informeerd.
  Tijdens het bezoek hebben wijeen groot aantal jonge enthousiaste mensen
  ontmoet, zoals de jonge bestuurders op Saba en Bonaire, scholieren, studenten,
  jongeren bij de Antilliaanse Militie op Curac;ao en talenten uit sport en cultuur. Het
  Datum
  28 februari 2008
  Ons kenmerk
  2008-0000099734
  Onderdeel
  DGBKlKR
  Blad
  2 van 3
  Ministerie ~an Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  enthousiasme van deze jongeren voor de toekomst van het eigen eiland geeft
  extra energie voor het staatkundige proces. Het staatkundig proces is immers
  geen doeI op zichzelf, maar moet de bevolking nog meer mogelijkheden geven
  voor ontplooiing.
  In Aruba is eveneens gesproken met bestuurders over de rol van Aruba in het
  staatkundige praces. Minister-president Oduber heeft wederom aangegeven dat
  hij zal meewerken aan de nieuwestatussen voor de eilanden van de
  Nederlandse Antillen. Naast de ontmoetingen met de bestuurders hebben we op
  een middelbare school en met vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke
  sectoren gesproken over de ontwikkelingen op Aruba. De conclusie van die
  gesprekken is dat er veel positieve ontwikkelingen zijn op Aruba, maar dat Aruba
  door zijn beperkte omvang ookkwetsbaaris. Blijvend investeren in bestuurlijke
  checks-and-balances en onderwijs en tegelijkertijd de overheidsfinancien onder
  contrale houden zijn de uitdagingen voor de Arubaanse regering.
0.4656 // 35