Memorie van Toelichting WolBES

Download This Document (.pdf) • Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Memorie van toelichting
  Inhoudsopgave
  I Algemeen
  Hoofdstuk 1 Inleiding
  1.1. Algemeen
  1.2. Voorgeschiedenis
  1.3. Voorlichting Raad van State van het Koninkrijk
  1.4. Doelstelling en karakter van de wet
  1.5. De plaats van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba in het Nederlandse staatsbestel
  1.6. Veranderingen ten opzichte van de positie van eilandgebied van
  de Nederlandse Antillen
  1.7. Verhouding tot andere wetgeving
  1.7.1. Inleiding
  1.7.2. De invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba
  1.7.3. De Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius
  en Saba
  1.7.4. De Kieswet
  1.7.5. De Algemene wet bestuursrecht / de Wet administratieve
  rechtspraak Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Hoofdstuk 2 De organen van het eilandsbestuur en hun bevoegdheden
  2.1. Algemeen
  2.1.1. Institutionele vormgeving
  2.1.2. Bevoegdheden van het eilandsbestuur
  2.2. De eilandsraad
  2.2.1. De inrichting en samenstelling van de eilandsraad
  2.2.2. De bevoegdheden van de eilandsraad
  2.3. Het bestuurscollege
  2.3.1. De inrichting en samenstelling van het bestuurscollege
  2.3.2. De bevoegdheid van het bestuurscollege
  2.4. De gezaghebber
  2.4.1. Algemeen
  2.4.2. De bevoegdheden van de gezaghebber
  2.5. De gezamenlijke rekenkamer
  2.6. De ombudsman
  2.7. De commissies
  2.8. De geldelijke voorzieningen
  2.8.1. Algemeen
  2.8.2. Rechtspositie eilandsraadsleden en commissieleden
  2
  2.8.3. Rechtspositie eilandgedeputeerden
  2.8.4. Rechtspositie gezaghebber
  2.8.5. Rechtspositie Rijksvertegenwoordiger
  2.9. De eilandsecretaris en de eilandgriffier
  Hoofdstuk 3 De verhouding tot het Rijk
  3.1. De Rijksvertegenwoordiger
  3.1.1. Inleiding
  3.1.2. Algemeen
  3.1.3. De bevoegdheid van de Rijksvertegenwoordiger.
  II Artikelsgewijs
  PM
  3
  Hoofdstuk 1. Inleiding
  1.1. Algemeen
  Dit wetsvoorstel strekt er toe de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba in te stellen, alsmede de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van
  hun besturen te regelen. Bovendien worden regels gesteld over de verhouding
  van deze openbare lichamen tot het Rijk. Het voorstel is tot stand gekomen in
  het kader van de staatkundige hervorming binnen het Koninkrijk. De hervorming
  beoogt de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten de status van land binnen
  het Koninkrijk te laten verkrijgen en de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius
  en Saba te laten toetreden tot het Nederlandse staatsbestel. Het land
  Nederlandse Antillen zal worden opgeheven.
  De regeling van de staatkundige hervorming geschiedt op verschillende niveaus
  en in verschillende wetten. Op Koninkrijksniveau wordt de staatkundige
  hervorming geregeld bij de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de
  opheffing van de Nederlandse Antillen.1 Bij deze rijkswet wordt het land de
  Nederlandse Antillen opgeheven, verkrijgen de eilandgebieden Curaçao en Sint
  Maarten de hoedanigheid van land in het Koninkrijk en worden de
  eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderdeel van het Nederlandse
  staatsbestel. Deze rijkswet dient in werking te treden alvorens het onderhavige
  wetsvoorstel in werking kan treden. Op Koninkrijkniveau worden bovendien
  verschillende onderwerpen geregeld in zogenoemde consensusrijkswetten. Het
  betreft onder meer de regeling van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
  Curaçao, Aruba, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de
  regeling van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van
  Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de regeling van de politie van Curaçao, van
  Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
  Curaçao en Sint Maarten zullen in verband met de staatkundige hervorming
  eigen wetgeving voor het nieuwe land Curaçao onderscheidenlijk het land Sint
  Maarten moeten vaststellen. De constituties van de nieuwe landen worden
  geregeld in de Staatsregeling van Curaçao en de Staatsregeling van Sint
  Maarten.
  Wegens de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse
  staatsbestel worden, naast het onderhavige wetsvoorstel, onder meer de
  volgende Nederlandse wetsvoorstellen ingediend:
  • de Wet financiële verhouding openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba;
  • de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
  • de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
  1 Kamerstukken II, ………..PM
  4
  • de Wet tot wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe
  staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar
  lichaam binnen Nederland.
  De Wet financiële verhouding openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba stelt regels met betrekking tot de financiële functie van de openbare
  lichamen, hun bevoegdheid tot het heffen van belastingen en hun financiële
  verhouding met het Rijk.
  De Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevat
  algemene regels over het recht dat van toepassing wordt in de openbare
  lichamen. Tevens wordt in deze wet zoveel mogelijk het algemene
  overgangsrecht geregeld.
  Bij de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  wordt de oorspronkelijk Nederlands-Antilliaanse regelgeving, die na de ingang
  van de nieuwe status in de openbare lichamen van kracht blijft, voor zover nodig
  aangepast. Bovendien wordt bij die wet de Nederlandse regelgeving, die met
  ingang van de nieuwe status op de drie eilanden van kracht wordt, aangepast.
  Het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet regelt het kiesrecht van de
  inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de verkiezing van de leden
  van de Tweede Kamer en voor de (indirecte) verkiezing van de leden van de
  Eerste Kamer. Ook wordt bij deze wet het kiesrecht voor het Europees
  Parlement gewijzigd, zodanig dat de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba aan deze verkiezingen kunnen deelnemen op dezelfde wijze als kiezers in
  Nederland. Verder wordt met dat voorstel de verkiezing van de leden van de
  eilandsraden, het begin van het lidmaatschap van de eilandsraad en eventuele
  veranderingen hierin, in de Kieswet geregeld.
  In paragraaf 1.7 wordt nader ingegaan op bovengenoemde Nederlandse
  wetsvoorstellen.
  1.2. Voorgeschiedenis
  Aan de staatskundige hervorming gaat een lange geschiedenis vooraf. Tijdens
  de in 1981 gehouden conferentie van de Nederlandse Antillen, de eilanden van
  de Nederlandse Antillen en Nederland (Ronde Tafel Conferentie) is het recht
  van de bevolking van elk van de – toen nog – zes eilandgebieden van de
  Nederlandse Antillen om zelf haar politieke status te bepalen, onderschreven.
  Hieraan is toen toegevoegd dat geen der aan de conferentie deelnemende
  landen of eilanden zich zal verzetten tegen de uitoefening van dit
  zelfbeschikkingsrecht. De Nederlandse Antillen, de eilandgebieden van de
  Nederlandse Antillen en Nederland, hebben tijdens deze conferentie ook het
  Nederlandse standpunt onderschreven dat Nederland het recht heeft mee te
  beslissen over zijn verhoudingen tot die eilanden die de voorkeur geven aan het
  behouden van staatsrechtelijke banden met Nederland.2
  2 Conferentie van de Nederlandse Antillen, de eilanden van de Nederlandse Antillen en Nederland (16 t/m 25
  februari 1981, stenografisch verslag, p. 23 (Van der Stee, voorzitter) en p. 24/25 (P.J.G. Kapteyn).
  5
  In 1983 heeft Aruba te kennen gegeven gebruik te willen maken van het
  zelfbeschikkingsrecht door definitief te kiezen voor de onafhankelijkheid, te
  realiseren in 1996.3 Door de landen van het Koninkrijk is er destijds mee
  ingestemd dat Aruba als overgang naar de onafhankelijkheid voor een periode
  van tien jaar de hoedanigheid zou verkrijgen van land in het Koninkrijk. Deze
  status is ingaan op 1 januari 1986. Het verkrijgen van deze «status aparte» door
  Aruba hield in dat dit eiland het Antilliaanse staatsverband verliet, maar niet het
  Koninkrijksverband. Bij rijkswet van 15 december 19944 is de datum waarop
  Aruba onafhankelijk zou worden uit het Statuut voor het Koninkrijk geschrapt en
  is de in het Statuut neergelegde rechtsorde ten aanzien van Aruba voortgezet.
  De eilandsbesturen van Bonaire en Saba hebben in september 2004
  onderscheidenlijk november 2004 referenda gehouden in het kader van het
  zelfbeschikkingsrecht.5 Op beide eilanden sprak de bevolking zich uit voor een
  directe (constitutionele) band met Nederland. Het eilandsbestuur van Sint
  Eustatius heeft in april 2005 een referendum georganiseerd.6 De bevolking van
  dit eiland heeft er in meerderheid voor gekozen om deel te gaan uitmaken van
  “een nieuw vorm te geven Nederlandse Antillen”. Op de twee andere
  Nederlands-Antilliaanse eilanden Curaçao en Sint Maarten hebben de
  eilandsbesturen ook referenda gehouden. Een ruime meerderheid van de
  kiezers op Sint Maarten sprak zich in juni 2000 uit voor de status van land
  binnen het Koninkrijk. In april 2005 heeft de bevolking van Curaçao in
  meerderheid gekozen voor de status van autonoom land binnen het Koninkrijk.
  De uitslagen van de referenda wijzen uit dat een overgrote meerderheid van de
  bevolking van de vijf eilanden binnen het Koninkrijk wenst te blijven. Op vier van
  de vijf eilanden is de bevolking echter niet langer voorstander van het
  voortzetten van de Nederlandse Antillen als staatkundige eenheid. De
  eilandsraad van Sint Eustatius heeft – gezien de uitslagen van de referenda op
  de andere eilanden – bij motie van 11 mei 2005 deze uitslagen “onderkend” en
  de bereidheid uitgesproken om in onderling overleg te komen tot nieuwe
  staatkundige verhoudingen.
  3 Kamerstukken II, 1984/85, nr. 18826 (R 1275), nr. 3, p. 7 (Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der
  Nederlanden, houdende losmaking van Aruba uit het Staatsverband van de Nederlandse Antillen).
  4 Staatsblad 1995, 1.
  5 Op 10 september 2004 is op Bonaire een referendum gehouden. Het opkomstpercentage bedroeg 56,1%. De
  uitslag was als volgt: optie A - binnen de Antillen blijven: 15,9%; optie B - een directe band met Nederland:
  59,5%; optie C - autonoom land binnen het Koninkrijk: 24,1%; optie C - onafhankelijkheid van het Koninkrijk:
  0,5%. De Eilandsraad van Bonaire heeft bij motie van 22 april 2005 deze uitslag bevestigd.
  Op 5 november 2004 is op Saba een referendum gehouden. Het opkomstpercentage bedroeg 78%. De uitslag
  was als volgt: optie A - directe constitutionele relatie met Nederland: 86%; optie B - deel blijven uitmaken van
  de Nederlandse Antillen: 13%; optie C - onafhankelijkheid: 1%. De Eilandsraad van Saba heeft bij besluit van
  29 november 2004 de uitslag van het referendum bevestigd.
  6 Op 8 april 2005 is op Sint Eustatius een referendum gehouden. Het opkomstpercentage bedroeg 56%. De
  uitslag was als volgt: optie A - Sint Eustatius gaat deel uitmaken van een nieuw vorm te geven Nederlandse
  Antillen: 76,60%; optie B - Sint Eustatius gaat directe banden aan met Nederland: 20,56%; optie C - Sint
  Eustatius wordt een deel van Nederland: 2,18%; optie D - Sint Eustatius wordt een onafhankelijke staat:
  0,64%. De Eilandsraad van Sint Eustatius heeft bij besluit van 20 april 2005 de uitslag van het referendum
  bevestigd.
  6
  De uitkomst van de referenda vormde een basis voor verdere gesprekken over
  de staatkundige toekomst van de eilanden. In oktober 2005 werd een
  Hoofdlijnenakkoord gesloten tussen Nederland, de Nederlandse Antillen,
  Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Gezamenlijk is toen
  geconstateerd dat de Nederlandse Antillen zich in de loop der tijd niet hadden
  ontwikkeld tot één natie en één volk en dat het huidige Antilliaanse
  staatsverband niet meer in staat is de problemen van de eilanden daadkrachtig
  aan te pakken. Besloten werd om gezamenlijk een proces tot staatkundige
  hervorming te starten dat zou kunnen leiden tot het opheffen van het land de
  Nederlandse Antillen. Tevens werd afgesproken nog in 2005 een Start-Ronde
  Tafel Conferentie te organiseren.
  Tijdens de Start-Ronde Tafel Conferentie van november 2005 hebben de drie
  landen van het Koninkrijk en de vijf eilanden van de Nederlandse Antillen zich
  uitgesproken voor een gezamenlijke toekomst binnen het Koninkrijk. Besloten is
  dat het beoogde eindperspectief voor de eilandgebieden Curaçao en Sint
  Maarten de status van land binnen het Koninkrijk is, en voor de eilandgebieden
  Bonaire, Sint Eustatius en Saba een nieuwe status van bijzondere aard (sui
  generis) binnen het Koninkrijk, waarbij er een directe band is met Nederland.
  Op 11 oktober 2006 bereikten de delegaties van Nederland, Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba, in aanwezigheid van de delegatie van de Nederlandse
  Antillen, overeenstemming over de status van de eilanden in de nieuwe
  structuur.7 Afgesproken is dat de drie eilanden een staatsrechtelijke positie
  binnen het Nederlandse staatsbestel krijgen door de eilanden in te richten als
  openbare lichamen in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Ook is
  overeengekomen dat de wettelijke bepalingen inzake Nederlandse gemeenten
  van overeenkomstige toepassing zullen zijn, met inachtneming van de bij of
  krachtens de wet op te nemen bijzondere bepalingen. Verder is afgesproken dat
  de toekomstige interne staatkundige structuur van de drie eilanden gelijk zal zijn
  en dat het bestuursmodel dualistisch is.8
  Tijdens een bestuurlijk overleg op 31 januari 2008 tussen Nederland, Bonaire,
  Sint Eustatius en Saba is overeenstemming bereikt over de uitgangspunten voor
  het onderhavige wetvoorstel.9 Dit wetsvoorstel is in lijn met deze
  uitgangspunten.
  1.3. Voorlichting Raad van State van het Koninkrijk
  De afspraken in de Slotverklaring van 11 oktober 2006 over de staatsrechtelijke
  positie en de interne structuur van de drie eilanden zijn tot stand gekomen aan
  de hand van de voorlichting van de Raad van State van het Koninkrijk van 18
  7 Kamerstukken II, 2006/07, 30 800 IV, nr. 5, bijlage.
  8 In de openbare vergadering van de eilandsraad van het eilandgebied Bonaire van 17 oktober 2006 is de
  Slotverklaring van 11 oktober 2006 unaniem bekrachtigd. De eilandsraden van de eilandgebieden Saba en Sint
  Eustatius hebben elk afzonderlijk bij motie van 6 november 2006 eveneens de slotverklaring bekrachtigd.
  9 Kamerstukken II, 2007/08, 31 200 IV, nr. 28.
  7
  september 2006.10 De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en
  Koninkrijksrelaties heeft bij brief van 7 juni 2006, mede namens de Ministerpresident
  van de Nederlandse Antillen, om deze voorlichting verzocht.11 De
  voorlichting betreft de hervorming van de staatkundige verhoudingen van de
  Antilliaanse eilanden binnen het Koninkrijk, in het bijzonder ten aanzien van de
  nieuwe constitutionele positie van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
  De Raad heeft afdeling I aangewezen om deze voorlichting namens de Raad te
  geven.
  In de voorlichting geeft de afdeling in overweging de drie eilanden een positie te
  verschaffen binnen het Nederlandse staatsbestel die rekening houdt met de
  bijzondere eisen die aan het bestuur worden gesteld. Het model van de
  Nederlandse gemeente is volgens de afdeling niet zonder meer bruikbaar. Naar
  bevolkingsomvang zijn de drie eilanden kleiner (twee ervan veel kleiner) dan
  voor een gemeente wenselijk wordt geacht. Ook naar taken en problemen
  onderscheiden ze zich sterk. Door de grote afstand, het insulaire karakter (met
  bijgevolg eigen lucht- en zeehavens op elk der eilanden), de kleine oppervlakte,
  een moeilijk reliëf en de economische afhankelijkheid van slechts enkele
  producten zullen volgens de afdeling van de Nederlandse wetgeving afwijkende
  voorzieningen moeten worden getroffen.
  In plaats van de eilanden op te nemen in de gewone structuur van de
  Nederlandse territoriale decentralisatie (provincies en gemeenten), adviseert de
  afdeling de drie eilanden bij wet in te richten als openbare lichamen in de zin van
  artikel 134 van de Grondwet. Op deze basis is eerder het bestuur geregeld voor
  de Zuidelijke IJsselmeerpolders, alsmede voor Elten en Tudderen, gebieden die
  om uiteenlopende redenen evenmin pasten in de gewone structuur van de
  territoriale decentralisatie. Indien Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderdeel
  worden van het land Nederland is het volgens de afdeling logisch de
  Nederlandse Grondwet van toepassing te verklaren.
  Volgens de afdeling zullen de provinciale bevoegdheden die in Nederland
  gelden deels aan de regering van Nederland moeten worden toegekend, deels
  zullen deze - in het bijzonder waar het gaat om bepaalde verordenende
  bevoegdheden - door de eilanden zelf moeten worden uitgeoefend.
  De eigenstandige positie van de drie eilanden binnen het Nederlandse
  staatsverband beantwoordt volgens de afdeling aan de wijze waarop zij op dit
  moment hun zelfbeschikkingsrecht wensen uit te oefenen.
  1.4. Doelstelling en karakter van de wet
  In dit wetsvoorstel worden de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba ingesteld. Bovendien worden overeenkomstig artikel 134, tweede en derde
  10 Kamerstukken II, 2006/07, 30 800 IV, nr 3, bijlage, en nr. 4.
  11 Kamerstukken II, 2006/07, 30 800 IV, nr. 8, bijlage.
  8
  lid, van de Grondwet de inrichting van deze openbare lichamen, de
  samenstelling en bevoegdheid van hun besturen alsmede het toezicht op hun
  besturen en de verhouding tot het Rijk, geregeld.
  Door inrichting van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar
  lichaam, in plaats van gemeente, wordt de bijzondere positie van de eilanden in
  het Nederlandse staatsbestel tot uitdrukking gebracht (status sui generis). De
  bijzondere positie houdt in dat er op de drie eilanden – die deel uitmaken van het
  Nederlandse grondgebied – regels kunnen gelden die afwijken van de
  rechtsorde in het Europese deel van Nederland. Bij aanvang van de nieuwe
  staatsrechtelijke positie binnen Nederland zal de Nederlands-Antilliaanse
  regelgeving in de openbare lichamen van toepassing blijven. De Nederlandse
  wetgeving zal geleidelijk worden ingevoerd. Afwijkingen op deze wetgeving zijn
  echter noodzakelijk gezien onder andere de bevolkingsomvang van de drie
  eilanden, de grote afstand met Nederland en het insulaire karakter.
  Bij de onderhavige regeling van de bestuurlijke inrichting van de drie openbare
  lichamen wordt in beginsel de Gemeentewet gevolgd. De kleinschaligheid op de
  eilanden (inclusief nauwe familiebanden) maakt dat in bepaalde gevallen
  afwijkingen van de Nederlandse situatie gewenst zijn om de deugdelijkheid van
  bestuur te waarborgen. Daarnaast kan de grote afstand tot Nederland een grond
  vormen om de bestuurlijke inrichting op andere wijze vorm te geven.
  Overigens zijn de regels in de Gemeentewet inzake de financiën niet in het
  onderhavige wetsvoorstel opgenomen maar in het voorstel voor de Wet
  financiële verhouding openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het
  gaat met name om de regels over lokale belastingen, de begrotingcyclus en de
  jaarrekening. Voor de overzichtelijkheid zijn deze regels samengevoegd met de
  regels ten aanzien van de financiële verhouding tussen het Rijk en de openbare
  lichamen.
  Zonder wijziging van de Grondwet kan de inrichting als openbaar lichaam
  slechts tijdelijk zijn. Op de eilanden is immers sprake van een leefgemeenschap
  die sterk is te vergelijken met gemeenten. De grondwettelijke waarborgen voor
  gemeenten gelden echter niet voor openbare lichamen. Deze waarborgen
  kunnen vanzelfsprekend ook bij gewone wet worden geregeld – zoals bij deze
  wet ook gebeurt – maar dit onderscheid is ongewenst. In de Grondwet wordt er
  bovendien vanuit gegaan dat Nederland territoriaal is ingedeeld in provincies en
  gemeenten. Indien de drie openbare lichamen een definitief karakter krijgen, is
  het gewenst dat de Grondwet hiervoor de ruimte biedt.
  Met de besturen van de drie eilandgebieden is afgesproken dat vijf jaar na het
  moment waarop de eilanden een staatsrechtelijke positie binnen het
  Nederlandse staatsbestel hebben verkregen de uitwerking van de nieuwe
  staatkundige structuur door Nederland en de drie eilanden gezamenlijk wordt
  geëvalueerd. Op dat moment kan worden bezien wat het staatsrechtelijke
  9
  eindmodel voor de eilanden zal zijn. Onderdeel van deze evaluatie zal zijn de
  evaluatie van de onderhavige wet. In het wetsvoorstel is daartoe een
  evaluatiebepaling opgenomen.
  De eilanden worden als openbare lichamen onderdeel van het land Nederland
  en geen aparte staatsrechtelijke entiteiten binnen het Koninkrijk. Om deze reden
  is geen rijkswet vereist voor de instelling van de openbare lichamen noch voor
  het stellen van regels met betrekking tot de bestuurlijke inrichting van de
  openbare lichamen en het toezicht op hun besturen. Het onderhavige
  wetsvoorstel betreft dan ook een voorstel van een Nederlandse wet op grond
  van artikel 134, tweede lid, van de Grondwet.
  1.5. De plaats van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba in het Nederlandse staatsbestel
  De openbare lichamen maken vallen rechtstreeks onder het Rijk omdat zij geen
  deel uitmaken van een provincie. Taken en bevoegdheden van provincies
  houden voor een deel verband met aangelegenheden die gemeenteoverstijgend
  zijn. Bonaire, Saba en Sint Eustatius bevinden zich ver van het grondgebied van
  een van de bestaande Nederlandse provincies. Daarmee is de ‘natuurlijke’ rol
  van provincies ten aanzien van gemeenten binnen hun grondgebied afwezig. Er
  is ten opzichte van de rijksoverheid ook geen voorsprong in kennis en kunde van
  de eilanden, en ook de oog- en oorfunctie kan niet als vanzelfsprekend worden
  uitgeoefend.
  Ten aanzien van de kwaliteit van het gemeentebestuur in algemene zin kan de
  provincie een rol spelen. Omdat de eilanden niet binnen het natuurlijke bereik
  van een provincie liggen, kan deze rol echter ook vanuit het Rijk worden
  opgepakt. Voor wat betreft het aanreiken van kennis, ervaring en instrumenten is
  daarnaast de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een belangrijke partner.
  Provinciale regelgevende- en bestuursbevoegdheden op het terrein van
  medebewindregelgeving kunnen in beginsel en voor zover relevant bij de
  eilandbesturen zelf worden neergelegd. De toezichthoudende taken van een
  provincie ten aanzien van gemeenten, zullen ten aanzien van de openbare
  lichamen door of vanwege het Rijk verricht worden. De bevoegdheid tot
  schorsing en vernietiging van besluiten ligt (net als bij gemeenten) bij de Kroon.
  Bij de regeling inzake taakverwaarlozing en het instellen van preventief toezicht
  kan de rol van de provincie, eveneens worden vervangen door het Rijk.
  Vanwege de kleinschaligheid van de eilanden bestaat er ook geen reden een
  aparte bestuurslaag met democratische legitimatie of een nieuwe provincie te
  creëren tussen het Rijk en de eilanden. Gebleken is dat de Nederlandse Antillen,
  bestaande uit vijf eilanden, al te kleinschalig zijn om een dubbele bestuurslaag
  te rechtvaardigen.
  10
  Wel is er voor gekozen tussen het Rijk en de openbare lichamen een
  bestuurlijke schakel te plaatsen in de vorm van de Rijksvertegenwoordiger voor
  de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De
  Rijksvertegenwoordiger is rijksorgaan en heeft eigen bevoegdheden die
  overwegend in het licht staan van het waarborgen van goed bestuur. Ook
  overbrugt de Rijksvertegenwoordiger de grote afstand tussen het Rijk en de
  openbare lichamen door het zijn van “de ogen en oren” van de Nederlandse
  regering.
  1.6. Veranderingen ten opzichte van de positie van eilandgebied van de
  Nederlandse Antillen
  Bonaire, Sint Eustatius en Saba vallen als eilandgebieden van de Nederlandse
  Antillen onder het wettelijke regime van de Staatsregeling van de Nederlandse
  Antillen en de Eilandenregeling Nederlandse Antillen (ERNA). De ERNA –
  oorspronkelijk gestoeld op de oude Gemeentewet - kent een tweetal
  fundamenteel andere uitgangspunten dan het onderhavige wetsvoorstel.
  De eilandgebieden van de Nederlandse Antillen hebben een gewaarborgde
  autonomie. De eilandgebieden zijn zelfstandig ten aanzien van de verzorging
  van de eigen aangelegenheden. Deze zelfstandigheid wordt in de ERNA
  gegarandeerd door middel van een lijstenstelsel. Alle onderwerpen die niet op
  grond van deze lijst aan het Landsbestuur zijn voorbehouden, behoren tot de
  zorg van de eilandgebieden. Een voorstel tot uitbreiding van de taken van het
  Landsbestuur kan alleen door de Staten worden aangenomen met ten minste
  twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. De huidige eilandgebieden
  hebben dus een constitutioneel gewaarborgde autonomie.
  Een dergelijk stelsel past echter niet in de Nederlandse gedecentraliseerde
  eenheidstaat. In de Nederlandse Grondwet en de Gemeentewet is bepaald dat
  gemeenten een autonome huishouding hebben. De bevoegdheid tot regeling en
  bestuur inzake hun huishouding wordt aan hun besturen overgelaten. Welke
  taken onder deze huishouding vallen is niet bepaald. De nationale wetgever
  heeft in Nederland de bevoegdheid om onderwerpen aan de eigen huishouding
  van de gemeenten te ontrekken en centraal te regelen. Wel is in de
  Gemeentewet het principe vastgelegd dat decentralisatie ten behoeve van de
  gemeenten wordt bevorderd. Alleen als het onderwerp van zorg niet op
  doeltreffende en doelmatige wijze door de gemeentebesturen kan worden
  behartigd, kan het een aangelegenheid van rijks- of provinciaal beleid worden.
  Op deze wijze wordt de beleidsvrijheid van gemeenten bevorderd.
  In het onderhavige wetsvoorstel wordt het Nederlandse regime van de
  Gemeentewet gevolgd. In het voorstel zijn daarom geen lijsten opgenomen
  waaruit de taakverdeling tussen het rijk en de openbare lichamen blijkt. Er is wel
  met de eilanden afgesproken dat zoveel mogelijk taken op eilandniveau worden
  11
  uitgevoerd (subsidiariteit). Het in de Gemeentewet vastgelegde beginsel ten
  aanzien van decentralisatie is daarom ook overgenomen in dit wetsvoorstel.
  Het tweede fundamentele verschil tussen het onderhavige wetsvoorstel en de
  ERNA is dat het wetsvoorstel uitgaat van het dualisme terwijl in de ERNA het
  monisme het uitgangspunt is. De eilandgebieden van de Nederlandse Antillen
  kennen een monistisch stelsel. Dit komt vooral tot uitdrukking in het feit dat een
  gedeputeerde (vergelijkbaar met een wethouder) tevens lid kan zijn van de
  eilandsraad (vergelijkbaar met de gemeenteraad). Hierdoor is de controlerende
  alsmede kaderstellende functie van de eilandsraden minder sterk. Ondanks het
  monisme is de herkenbaarheid van het lokale bestuur voor de burger door de
  kleinschaligheid op de eilanden wel groot.
  Met de invoering van het dualisme in de openbare lichamen wordt een
  duidelijker rolverdeling beoogd tussen de eilandsraad en het bestuurscollege
  waardoor de slagvaardigheid van het bestuur wordt vergroot en de
  controlerende functie van de eilandsraad wordt versterkt. In het volgende
  hoofdstuk zal nader worden ingegaan op het dualisme.
  1.7. Verhouding tot andere wetgeving
  1.7.1. Inleiding
  De totstandkoming van de wetgeving voor de nieuwe openbare lichamen betreft
  een grootschalige wetgevingsoperatie. Van belang daarbij is het in de
  Slotverklaring van 11 oktober 2006 overeengekomen uitgangspunt dat bij de
  aanvang van de nieuwe staatsrechtelijke positie de Nederlands-Antilliaanse
  regelgeving van kracht blijft in de openbare lichamen. Deze regelgeving zal
  geleidelijk worden vervangen door Nederlandse wetgeving. Bepaalde wetgeving,
  zoals voorliggend wetsvoorstel en bijvoorbeeld de Wet financiële verhouding
  openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zal meteen bij aanvang van
  de nieuwe staatsrechtelijke positie in werking treden. Andere wetgeving zal eerst
  later worden geïntroduceerd. Het voorstel zal dus in een omgeving werken, waar
  ook regelgeving zal gelden die niet in het Europese deel van Nederland van
  toepassing is. Dit bekent dat niet alleen sprake is van een grootschalige
  wetgevingsoperatie, maar ook van een complexe situatie. De wetgeving dient
  immers onderling afgestemd te zijn op zowel oorspronkelijk Nederlandse
  Antilliaanse regelgeving die als formele Nederlandse wetgeving zal blijven
  gelden, als op andere Nederlandse wetgeving die in de openbare lichamen zal
  worden ingevoerd. Zo zal bijvoorbeeld bij aanvang van de nieuwe status niet het
  bestuursprocesrecht van de Algemene wet bestuursrecht gelden, maar zal de
  huidige Landsverordening administratieve rechtspraak als Nederlandse
  wetgeving onder de naam ‘Wet administratieve rechtspraak Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba’ van kracht worden. Hierop zal onderstaand nog worden
  teruggekomen. Evenmin zal de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing
  worden op de bestuursorganen van de openbare lichamen, maar zal de huidige
  12
  Landsverordening openbaarheid van bestuur in Nederlandse wetgeving (Wet
  openbaarheid van bestuur Bonaire, Sint Eustatius en Saba) worden omgezet.
  Voor een goed begrip van voorliggend wetsvoorstel, zal hier worden ingegaan
  op andere in voorbereiding zijnde wetsvoorstellen voor de openbare lichamen.
  1.7.2. De Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustiatius en
  Saba
  Als gezegd wordt in de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius
  en Saba (Invoeringswet BES) het in de openbare lichamen toepasselijke recht
  en het algemene overgangsrecht geregeld. Dit betreft een cruciale wet voor het
  gehele proces. In de eerste plaats omdat in die wet geregeld zal worden dat
  wetgeving (wettelijke voorschriften) alleen van kracht zal (zullen) zijn in de
  openbare lichamen, als dit expliciet bij wet (wettelijk voorschrift) is bepaald of
  daaruit volgt. Een Nederlandse wet is dus in principe niet van toepassing in de
  openbare lichamen, tenzij de toepasselijkheid expliciet bij wet is geregeld of
  daaruit volgt.
  De Invoeringswet BES is voorts zo belangrijk, omdat in een bijlage bij deze wet
  alle Nederlands-Antilliaanse regelgeving zal worden opgesomd die met ingang
  van de statuswijziging als nationale Nederlandse regelgeving in de openbare
  lichamen zal blijven gelden. In deze bijlage zal aangegeven worden of deze
  regelgeving als Nederlandse wet, algemene maatregel van bestuur of
  ministeriële regeling van kracht zal worden. Zo zal op de lijst onder meer worden
  vermeld de eerdergenoemde Landsverordening administratieve rechtspraak en
  de Landsverordening openbaarheid van bestuur die als Wet administratieve
  rechtspraak Bonaire, Sint Eustatius en Saba respectievelijk Wet openbaarheid
  van bestuur Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de openbare lichamen van kracht
  blijven.
  De mogelijkheid bestaat dat regelgeving die nu op de Nederlandse Antillen
  geldt, in de nieuwe staatsrechtelijke positie op een ander niveau wordt
  vastgesteld. Zo kan het dus voorkomen dat een landsverordening (te vergelijken
  met een wet) in de nieuwe situatie als algemene maatregel van bestuur of
  ministeriële regeling wordt aangemerkt, of een landsbesluit, houdende algemene
  maatregelen (te vergelijken met een algemene maatregel van bestuur), als een
  formele wet. Relevant voor voorliggend voorstel is dat op de Nederlandse
  Antillen thans de rechtspositie van politieke ambtsdragers in hoofdzaak op het
  niveau van een landsverordening is geregeld, terwijl dit in Nederland, met
  uitzondering van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, niet het
  geval is. Bedoelde landsverordeningen op het terrein van de rechtspositie zullen
  dan ook door middel van de bijlage bij de Invoeringswet BES voor een
  overgangsfase worden omgezet in algemene maatregelen van bestuur. De
  grondslagen voor deze algemene maatregelen van bestuur zijn opgenomen in
  voorliggend wetsvoorstel. De oorspronkelijk Nederlands-Antilliaanse
  landsverordeningen op het terrein van de rechtspositie zullen dus als algemene
  13
  maatregel van bestuur in de openbare lichamen blijven gelden, totdat bij een
  nieuwe algemene maatregel van bestuur nieuwe regels hierover gesteld zullen
  worden.
  Algemene overgangsvoorziening voor vòòr de statuswijziging genomen
  besluiten
  De Invoeringswet BES zal voorts een algemene overgangsregeling bevatten
  voor vòòr de transitie door de organen van de eilandgebieden genomen
  besluiten. Het is daarom niet nodig in voorliggend wetsvoorstel een aparte
  voorziening hiervoor te treffen. PM
  Overgangsvoorziening voor eilandsbesluiten houdende algemene
  maatregelen
  Voor dit wetsvoorstel is voorts van belang dat de Invoeringswet BES een
  overgangsvoorziening zal bevatten voor zogenaamde eilandsbesluiten
  houdende algemene maatregelen. Op grond van de huidige Eilandenregeling
  Nederlandse Antillen komt het bestuurscollege de bevoegdheid toe om deze
  categorie besluiten te nemen. Het kan daarbij gaan om algemeen verbindende
  voorschriften, maar ook om andere besluiten. Deze algemeen verbindende
  voorschriften hebben vaak het karakter van uitvoeringsvoorschriften. In
  aansluiting op de Gemeentewet, kent dit wetsvoorstel niet langer de figuur van
  eilandsbesluiten houdende algemene maatregelen. In veel Nederlands-
  Antilliaanse regelgeving wordt echter thans voorzien in de mogelijkheid of
  verplichting om bij eilandsbesluiten houdende algemene maatregelen regels te
  stellen. Deze regelingen zullen in beginsel gewoon blijven bestaan. De
  Invoeringswet BES zal bepalen dat de in oorspronkelijk Nederlands-Antilliaanse
  regelgeving opgenomen bevoegdheid tot het vaststellen van eilandsbesluiten
  houdende algemene maatregelen ook in de nieuwe situatie toe blijft komen aan
  het bestuurscollege. Zeker in de eerste periode na de transitie zal het
  bestuurscollege dus nog de bevoegdheid toekomen om eilandsbesluiten
  houdende algemene maatregelen vast te stellen. In Nederlandse wetgeving die
  in de openbare lichamen wordt ingevoerd zal deze figuur echter niet meer
  worden gehanteerd, zodat deze langzamerhand zal verdwijnen. Dit betekent
  vanzelfsprekend niet dat het bestuurscollege niet langer algemeen verbindende
  voorschriften kunnen vaststellen. In dat geval zal echter in navolging van de
  Gemeentewet de term ’eilandsverordeningen’ gebruikt worden. De eilandsraad
  zal wel, net als nu het geval is op de eilandgebieden, het primaire orgaan zijn
  dat de eilandsverordeningen vaststelt.
  1.7.3. De Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba
  De Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  (Aanpassingswet BES) is hiervoor ook al kort aangestipt. Dit wetsvoorstel zal in
  de eerste plaats aanpassingen bevatten van de oorspronkelijk Nederlands-
  Antilliaanse regelgeving die in de openbare lichamen als formele wetgeving zal
  blijven gelden. Het zal in veel gevallen nodig zijn de Nederlands-Antilliaanse
  14
  regelgeving die door middel van de Invoeringswet BES zal worden omgezet in
  Nederlandse wetgeving, aan te passen. Dit zal dus via de Aanpassingswet BES
  gebeuren. De Aanpassingswet BES bevat voorts de benodigde wijzigingen van
  bestaande Nederlandse wetten die in de openbare lichamen worden ingevoerd,
  zoals de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht die hieronder nog aan de
  orde zal komen. Uit de systematiek van de Invoeringswet BES volgt dat als een
  Nederlandse wet van toepassing wordt op de BES, dit expliciet geregeld moeten
  worden. Ook deze wijzigingen kunnen worden meegenomen in de
  Aanpassingswet BES.
  1.7.4. De Kieswet
  Een ander voorstel met relevantie voor dit wetsvoorstel betreft het voorstel tot
  wijziging van de Kieswet. Hierbij zal wat langer stil worden gestaan gelet op de
  nauwe relatie met voorliggend wetsvoorstel. In de Eilandenregeling Nederlandse
  Antillen zijn namelijk diverse aspecten geregeld met betrekking tot de verkiezing
  en het begin en het einde van het lidmaatschap van de eilandsraad, inclusief de
  tussentijdse vacaturevervulling. Zo is in de Eilandenregeling onder meer
  geregeld wie het actieve kiesrecht voor de eilandsraad toekomt, het
  geloofsbrievenonderzoek en het einde van het lidmaatschap wegens ontslag,
  verlies van de vereisten voor het lidmaatschap of het vervullen van een
  onverenigbare functie. In de Nederlandse wettelijke systematiek past het niet
  deze onderwerpen in onderhavig wetsvoorstel met betrekking tot de inrichting
  van de openbare lichamen op te nemen. Zoals het actieve kiesrecht voor de
  algemeen vertegenwoordigende organen, waaronder de gemeenteraad, en het
  begin en het einde van het lidmaatschap van deze organen in de Nederlandse
  Kieswet wordt geregeld, zal dit ook zo zijn voor de eilandsraad. De consequentie
  hiervan is bijvoorbeeld dat het begin en het einde van de functie van
  eilandgedeputeerde en gezaghebber wel in voorliggend wetsvoorstel worden
  geregeld, terwijl het begin en het einde van het lidmaatschap van de eilandsraad
  zijn regeling zal vinden in de Kieswet. De vereisten voor het lidmaatschap van
  de eilandsraad, derhalve het passieve kiesrecht, zijn overigens wel in
  voorliggend wetsvoorstel opgenomen. Dit is conform de Gemeentewet.
  Het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet
  De regeling van de verkiezing van de eilandsraad, het begin en einde van het
  lidmaatschap en de tussentijdse vacaturevervulling zal via eerdergenoemd
  afzonderlijk wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet in die wet worden
  opgenomen. Tevens zal bij dat wetsvoorstel de regeling van de verkiezing van
  de leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europees Parlement
  worden aangepast. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige situatie
  op de eilandgebieden zal daarbij zijn, dat het actieve kiesrecht voor de
  eilandsraad ook wordt toegekend aan niet-Nederlanders die gedurende 5 jaar
  legaal in de openbare lichamen verblijven. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij
  de regeling ten aanzien van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad,
  met dien verstande dat ook voor EU-onderdanen het vereiste van 5 jaar legaal
  verblijf geldt. Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad geldt dit
  15
  vereiste voor EU-onderdanen niet. Daarnaast zal in dit wetsvoorstel het
  kiesrecht van de leden van de eilandsraden voor de verkiezing van de leden van
  de Eerste Kamer worden geregeld. Geregeld zal onder meer worden dat de
  openbare lichamen tezamen een aparte kieskring vormen. Zowel de uitbreiding
  van het actieve kiesrecht als de regeling van de verkiezing van de leden van de
  Eerste Kamer worden in de memorie van toelichting bij bedoeld wetsvoorstel
  uiteengezet. Voor de argumentatie van deze keuzes, wordt dan ook naar deze
  memorie van toelichting verwezen.
  Verkiezing en eerste samenkomst eilandsraad
  Ten behoeve van een goed begrip van voorliggend wetsvoorstel, wordt op deze
  plaats ook nog stilgestaan bij de verkiezing van de eilandsraad en de eerste
  samenkomst van de eilandsraad. Op andere plaatsen in deze memorie van
  toelichting wordt hierop nog teruggekomen. In de overgangsbepalingen bij dit
  wetsvoorstel wordt geregeld dat de leden van de eilandsraden gelijk zullen
  aftreden met de leden van de zitting hebbende provinciale staten in Nederland.
  De reden hiervoor is tweeërlei. In de eerste plaats kiezen de leden van de
  eilandsraden de leden van de Eerste Kamer. Artikel 55 van de Grondwet bepaalt
  dat de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer wordt gehouden binnen
  drie maanden na de verkiezing van de leden van provinciale staten. Het is
  gewenst hier aansluiting bij te zoeken. Een ander argument is dat de
  zittingstermijnen van provinciale staten in Nederland en de eilandsraden van de
  eilandgebieden momenteel gelijk lopen. In 2007 vonden zowel verkiezingen in
  Nederland plaats voor de provinciale staten als in de Nederlandse Antillen voor
  de eilandsraden. Dit betekent dat voor beide organen in 2011 de volgende
  verkiezingen zullen plaatsvinden.
  Anders dan de verkiezingen voor de eilandsraden van de eilandgebieden,
  vinden de verkiezingen voor provinciale staten, net als de
  gemeenteraadsverkiezingen, in de eerste week van maart plaats. Uit de
  wijziging van de Kieswet zal voortvloeien, dat deze datum ook voor de
  verkiezing van de eilandsraad zal gelden. Vervolgens is de eerste samenkomst
  van de nieuwe eilandsraad op de achtste na de dag van stemming. In de
  periode tot de eerste samenkomst dient de uitslag van de verkiezing te worden
  vastgesteld, de benoemingsbrieven te worden uitgereikt, de benoeming door de
  gekozenen te worden aanvaard en het geloofsbrievenonderzoek plaats te
  vinden.
  Essentieel daarbij is dat, anders dan nu het geval is in de eilandgebieden, de
  eilandsraden niet verplicht zijn op hun eerste vergadering na de verkiezing de
  eilandgedeputeerden te benoemen. Dat de eilandsraden dit in de huidige situatie
  wel verplicht zijn, hangt samen met het feit dat de Eilandenregeling Nederlandse
  Antillen nu bepaalt dat de gedeputeerde, wiens lidmaatschap van de raad
  eindigt, ophoudt gedeputeerde te zijn. Als na verkiezingen de ‘oude’ eilandsraad
  aftreedt en de nieuwgekozen raad wordt geïnstalleerd, treden dan in de huidige
  situatie ook vanzelfsprekend de gedeputeerden af. In het dualistische stelsel dat
  16
  ook in de openbare lichamen zal worden ingevoerd, waarbij de functies van
  eilandraadslid en eilandgedeputeerde onverenigbaar zijn, komt een dergelijke
  regeling vanzelfsprekend te vervallen. Een eilandgedeputeerde is immers per
  definitie geen lid van de eilandsraad meer. Onder voorliggend wetsvoorstel is
  de eilandsraad vrij in de bepaling van de vergadering waarop de
  eilandgedeputeerden worden benoemd. Dit is conform de regeling in de
  Gemeentewet. De benoeming van de eilandgedeputeerden kan in de eerste
  vergadering plaatsvinden, maar ook een latere. Er geldt daarbij ook geen
  wettelijke termijn waarbinnen het nieuwe bestuurscollege gevormd moet zijn.
  Vanzelfsprekend is het wel gewenst dat het nieuwe bestuurscollege zo snel
  mogelijk na de verkiezing wordt geïnstalleerd. Dit geldt met name indien als
  gevolg van de verkiezing wijziging optreedt in de politieke samenstelling van het
  bestuurscollege. Totdat het nieuwe bestuurscollege is geïnstalleerd, zullen de
  ‘oude’ eilandgedeputeerden als demissionaire ‘eilandgedeputeerden’ in functie
  (kunnen) blijven.
  Andere wijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Nederlandse
  Kieswet
  Een andere wijziging als gevolg van de introductie van de Nederlandse Kieswet
  in de openbare lichamen ten opzichte van de Eilandenregeling Nederlandse
  Antillen is, dat het beroep tegen de beslissing van de eilandsraad tot toelating
  van nieuwbenoemde leden zal worden afgeschaft. Thans staat tegen deze
  beslissing rechtstreeks en enig beroep open op het Gemeenschappelijke Hof. In
  de nieuwe situatie waarbij er slechts zeven dagen liggen tussen stemming en
  eerste samenkomst, bestaat geen gelegenheid meer voor een
  beroepsmogelijkheid. De beslissing van de eilandsraad tot toelating van nieuwe
  leden is derhalve terstond na de bekendmaking onherroepelijk.
  Voorts zal als gevolg van de toepasselijkheid van de Kieswet voor
  eilandsraadsleden het tijdelijke verlof wegens ziekte of zwangerschap en
  bevalling worden geïntroduceerd. Op grond van deze regeling kunnen
  raadsleden die ziek of zwanger zijn, worden vervangen door een volgende
  kandidaat op de lijst voor een vaste periode van zestien weken. De overige
  wijzigingen als gevolg van de introductie van de Nederlandse Kieswet in de
  openbare lichamen betreffen verkiezingstechnische wijzigingen die hier verder
  buiten beschouwing zullen blijven.
  1.7.5. De Algemene wet bestuursrecht / de Wet administratieve
  rechtspraak Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Hiervoor kwam ter sprake dat de Wet administratieve rechtspraak Bonaire, Sint
  Eustatius en Saba - de huidige Landsverordening administratief recht - in de
  openbare lichamen zal gaan gelden. Dit zal in beginsel zowel gelden voor
  besluiten die door de bestuursorganen van de openbare lichamen worden
  genomen, als voor Nederlandse bestuursorganen die besluiten nemen die
  hoofdzakelijk de rechtsfeer van de openbare lichamen betreffen. Dit laatste zal
  worden geregeld via een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht.
  17
  Tegen genoemde besluiten zal door de toepasselijkheid van de Wet
  administratieve rechtspraak Bonaire, Sint Eustatius en Saba beroep open staan
  bij het in de openbare lichamen gevestigde Gerecht van Eerste Aanleg, gevolgd
  door hoger beroep bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao,
  Aruba, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit Gerecht van
  Eerste Aanleg en het Gemeenschappelijk Hof zullen worden ingesteld bij een
  consensusrijkswet die al eerder ter sprake kwam. Tegen een besluit van de
  eilandsraad tot ontslag van een gedeputeerde wegens verlies van de vereisten
  voor het lidmaatschap, zal dan ook opgekomen kunnen worden bij het Gerecht
  in Eerste Aanleg, gevolgd door hoger beroep op het Gemeenschappelijk Hof.
  Bij wet kan een afwijkende beroepsprocedure worden geregeld. Zo voorziet
  voorliggend wetsvoorstel er in dat tegen het koninklijk besluit tot schorsing en
  vernietiging van een besluit van een orgaan van de openbare lichamen,
  uitsluitend beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
  de Raad van State. De hoofdregel is echter dat de rechtsbescherming ter
  plaatse plaatsvindt.
  De Landsverordening Administratieve Rechtspraak bevat uitsluitend
  bestuursprocesrecht en geen materieel bestuursprocesrecht. Dit zal in de
  nieuwe situatie zo blijven. Het materiële recht van de Algemene wet
  bestuursrecht (de hoofdstukken 1 tot en met 5, 9 en 10) zal echter voor het
  grootste gedeelte worden ingevoerd in de openbare lichamen. Uit een wijziging
  van de Algemene wet bestuursrecht zal volgen dat de hoofdstukken 1 tot en met
  5, 9 en 10 ook in de openbare lichamen van toepassing zullen zijn voor zover
  het gaat om wetgeving die van herkomst Nederlands is, zoals voorliggend
  wetsvoorstel. De toepasselijkheid geldt ook voor de bestuursorganen van de
  openbare lichamen zelf. Het voorgaande betekent dat dit wetsvoorstel uitgaat
  van de gelding van de Algemene wet bestuursrecht voor wat betreft het
  materiële deel. Zo dient dit voorstel onder meer te worden bezien tegen de
  achtergrond van Titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  (Klachtbehandeling door een ombudsman). Ook wordt hier expliciet genoemd
  dat de in Titel 10.2 van de Algemene wet bestuursrecht opgenomen bepalingen
  inzake toezicht op bestuursorganen (goedkeuring, schorsing en vernietiging) in
  voorkomende gevallen van toepassing zullen zijn. Naast deze titels zullen dus
  ook overigens de bepalingen uit genoemde hoofdstukken van toepassing zijn.
  Op de consequenties van één en ander zal worden ingegaan in de toelichting op
  bedoelde wijziging van de Algemene wet bestuursrecht.
  18
  Hoofdstuk 2. De organen van het eilandsbestuur en hun bevoegdheden
  2.1. Algemeen
  2.1.1. Institutionele vormgeving
  Het bestuur van het openbaar lichaam wordt gevormd door drie
  bestuursorganen: de eilandsraad, het bestuurscollege en de gezaghebber. Het
  bestuurscollege bestaat uit de gezaghebber en de eilandgedeputeerden. De drie
  bestuursorganen zijn vergelijkbaar met onderscheidenlijk de gemeenteraad, het
  college van burgemeester en wethouders en de burgemeester in een gemeente.
  Gekozen is voor handhaving van de bestaande benamingen van de
  bestuursorganen van een eilandgebied.12 Hiermee wordt beoogd aansluiting te
  behouden met de bestuurspraktijk op de eilanden en tevens de openbare
  lichamen te onderscheiden van gemeenten.
  Dualisme
  Met de drie eilanden is afgesproken dat het bestuursmodel van de openbare
  lichamen dualistisch wordt. Omdat de Slotverklaring tevens stelt dat de wettelijke
  bepalingen inzake Nederlandse gemeenten van overeenkomstige toepassing
  zullen zijn, wordt het dualisme op de eilanden op soortgelijke wijze ingevoerd als
  in Nederland. In Nederland is op gemeentelijk niveau sinds 2002 sprake van een
  gematigd dualistisch stelsel. Met dit stelsel wordt een duidelijker rolverdeling
  beoogd tussen het vertegenwoordigend orgaan (de eilandsraad) en het dagelijks
  bestuur (het bestuurscollege). Doelstellingen zijn daarbij het vergroten van de
  slagvaardigheid van het bestuur en het versterken van de controlerende functie
  van de eilandsraad, alsmede de versterking van de herkenbaarheid van het
  lokale bestuur voor de burger.
  In het gematigd dualistische stelsel dat wordt ingevoerd is de eilandsraad, naast
  volksvertegenwoordiging, het kaderstellende en controlerende orgaan. De
  eilandsverordeningen worden in beginsel door de eilandsraad vastgesteld.
  Voorts berust het budgetrecht bij de eilandsraad. De eilandgedeputeerden
  worden door de eilandsraad benoemd en zijn, evenals de gezaghebber, aan
  deze verantwoording schuldig. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam
  wordt gevoerd door het bestuurscollege. Een belangrijk kenmerk van het
  dualisme is dat de functies van eilandsraadlid en eilandgedeputeerde
  onverenigbaar zijn. Bij de invoering van het dualisme in Nederland is tevens
  voorgeschreven dat er een (gemeenschappelijke) rekenkamer of
  rekenkamerfunctie dient te zijn en dat de gemeenteraad de beschikking heeft
  over een griffier, opdat de raad zijn controlerende en kaderstellende taak goed
  kan uitvoeren. Deze vereisten zullen ook voor de openbare lichamen gaan
  gelden, met dien verstande dat vanwege de kleinschaligheid van de eilanden
  voor hen een gezamenlijke rekenkamer verplicht zal zijn.
  12 Thans bestaat het bestuurscollege uit de gezaghebber en de gedeputeerden. Om echter verwarring met de
  Nederlandse provinciale gedeputeerde te voorkomen, is gekozen voor de benaming “eilandgedeputeerde”.
  19
  In de Slotverklaring is afgesproken dat het dualisme op de drie eilanden
  geleidelijk kan worden ingevoerd. De primaire bevoegdheidsverdeling tussen de
  eilandsraad en het bestuurscollege wordt in deze wet geregeld en treedt direct in
  werking. Voorts kennen de desbetreffende medebewindswetten die zullen
  gelden een eigen bevoegdheidsverdeling. De bevoegdheidsverdeling tussen de
  eilandsraad en het bestuurscollege zal geleidelijk dualistisch worden. Voor
  Nederlands-Antilliaanse wetgeving die (vooralsnog) van kracht zal blijven zal de
  taakverdeling tussen de eilandsraad en het bestuurscollege blijven zoals thans
  is geregeld. Voor de Nederlandse wetgeving die in de loop van de tijd gaat
  gelden op de eilanden en waarin medebewind wordt gevorderd, zal de
  (dualistische) bevoegdheidsverdeling zoals in die wetgeving omschreven,
  worden gevolgd.
  De onverenigbaarheid van de functies van eilandsraadlid en eilandgedeputeerde
  zal van kracht worden bij het aantreden van de eerstvolgende eilandsraad na
  ingang van de nieuwe status. De eerstvolgende verkiezingen voor de
  eilandsraad worden gehouden in 2011. Dit betekent dat pas bij het aantreden
  van het nieuwe bestuurscollege in 2011 de eilandgedeputeerden geen lid meer
  mogen zijn van de eilandsraad. De eilanden krijgen voorts een jaar de tijd,
  gerekend vanaf de ingang van de nieuwe status, om te komen tot de aanstelling
  van een eilandgriffier en twee jaar om over te gaan tot de instelling van de
  gezamenlijke rekenkamer.
  Invoering van het dualisme vergt ook een verandering in de werkwijze en de
  politieke cultuur. De invoering van het dualisme op de drie eilanden zal daarom
  worden begeleid met opleidings- en voorlichtingsbijeenkomsten. Het zal, net als
  in Nederland, tijd kosten voordat eilandsraadsleden en eilandgedeputeerden
  gewend zijn aan de nieuwe rolverdeling en posities in het eilandsbestuur. Het
  politieke en bestuurlijke verhoudingen zullen geleidelijk aan veranderen.
  2.1.2. Bevoegdheden van het eilandsbestuur
  De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van het
  openbaar lichaam wordt aan het eilandsbestuur overgelaten. Dit wordt ook wel
  aangeduid als autonomie. De term “huishouding”, wat zoveel betekent als de
  “eigen” aangelegenheden, stelt overigens een ondergrens aan de autonome
  verordenende bevoegdheid: eilandsverordeningen dienen zich te beperken tot
  het belang van het openbaar lichaam. Het eilandsbestuur mag niet treden in de
  bijzondere belangen van de ingezetenen. Voorts is er ook een bovengrens aan
  de lokale autonomie: eilandsverordeningen mogen niet in strijd zijn met hoger
  recht.
  Beslissingen die bij of krachtens de onderhavige wet dan wel de Wet financiële
  verhouding openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden
  gevorderd, zoals het vaststellen van de begroting, behoren tot de autonome
  sfeer. Daarnaast kunnen regeling en bestuur van het eilandsbestuur worden
  gevorderd bij of krachtens een andere wet ter verzekering van de uitvoering
  20
  daarvan. Is sprake van een andere wet die beslissingen van het eilandsbestuur
  vordert, dan is sprake van medebewind.
  Het onderscheid tussen autonomie en medebewind is relevant voor de vraag
  welk toezichtregime van toepassing is. De wet stelt namelijk hogere eisen aan
  bestuurlijk ingrijpen in geval van verwaarlozing van autonome taken dan bij
  verwaarlozing van medebewindstaken. Bij verwaarlozing van taken in
  medebewind treedt het bestuurscollege in de plaats van de eilandsraad, terwijl
  de Rijksvertegenwoordiger in de plaats treedt van het bestuurscollege
  onderscheidenlijk de gezaghebber. Indien het bestuur van het openbaar lichaam
  zijn autonome taken grovelijk verwaarloost (denk bijvoorbeeld aan het weigeren
  tot de instelling van de gezamenlijke rekenkamer over te gaan of het weigeren
  de begroting vast te stellen), dient een afzonderlijke wet in formele zin daarin te
  voorzien.
  Bij de toedeling van taken in medebewind kan zo nodig onderscheid worden
  gemaakt tussen de openbare lichamen. Dit wordt ook wel differentiatie
  genoemd. De behoefte aan differentiatie zal vermoedelijk sterk afhankelijk zijn
  van de bestuurskracht van de eilanden. Uitgangspunt is echter een voor de drie
  eilanden uniforme toedeling van taken en bevoegdheden.
  Het Rijk vergoedt de kosten die de openbare lichamen maken ter uitvoering van
  medebewindstaken.
  De gezaghebber en het bestuurscollege zijn bevoegd bestuursdwang toe te
  passen tot handhaving van regels welke zij uitvoeren. De bevoegdheid tot het
  toepassen van bestuursdwang brengt met zich dat zij tevens bevoegd zijn tot het
  opleggen van een last onder dwangsom.
  Besluiten van het eilandsbestuur die algemeen verbindende voorschriften
  inhouden, zoals eilandsverordeningen met externe werking (denk aan
  belastingverordeningen en subsidieregelingen), verbinden pas wanneer zij zijn
  bekend gemaakt. De bekendmaking geschiedt door plaatsing in het
  afkondigingsblad van het openbaar lichaam. Hierin verschilt de regeling van die
  in de Gemeentewet, waar een gemeente als alternatief kan kiezen voor
  opneming in een andere door de gemeente algemeen verkrijgbaar gestelde
  uitgave. De eilandgebieden beschikken thans echter al over een eigen
  afkondigingsblad en het ligt dan ook in de rede om de afkondiging ook in de
  toekomst hierin te laten plaatsvinden. Voorts dienen de besluiten, inhoudende
  algemeen verbindende voorschriften, voor een ieder kosteloos ter inzage te
  liggen op het bestuurskantoor.
  De bekendmaking dient onderscheiden te worden van de inwerkingtreding. De
  besluiten zullen doorgaans zelf het moment van inwerkingtreding bepalen.
  Indien dat niet het geval is, treden zij in werking op de achtste dag na die van de
  bekendmaking.
  21
  2.2. De eilandsraad
  2.2.1. De inrichting en samenstelling van de eilandsraad
  Voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad geldt het kiesstelsel van
  evenredige vertegenwoordiging, zoals dat thans ook het geval is. De
  verkiezingen zijn geheim. Het recht de leden van de eilandsraad te kiezen (het
  actief kiesrecht), alsmede de organisatie van de verkiezingen, wordt geregeld in
  de Kieswet. De eilandsraad heeft een zittingsduur van vier jaren. Tussentijdse
  ontbinding van de eilandsraad vanwege een politiek conflict met het
  bestuurscollege is dus niet mogelijk. De eilandsraad kan alleen tussentijds
  worden ontbonden in het geval dat het bestuur van het openbaar lichaam zijn
  taken grovelijk verwaarloost. Een afzonderlijke wet dient in deze tussentijdse
  ontbinding te voorzien.
  Het aantal leden van een gemeenteraad wordt berekend aan hand van de staffel
  in de Gemeentewet (artikel 8). Toepassing van deze staffel voor de berekening
  van het aantal leden van een eilandsraad zou betekenen dat Bonaire vijftien en
  Sint Eustatius en Saba elk negen eilandsraadsleden zouden krijgen.13 De
  eilandsraad van het eilandgebied Bonaire bestaat thans echter uit negen leden.
  De eilandsraden van de eilandgebieden Sint Eustatius en Saba bestaan elk uit
  vijf leden. Het overnemen van de staffel uit de Gemeentewet zou dus een forse
  toename van het aantal eilandsraadsleden ten opzichte van de huidige situatie
  betekenen. Uitbreiding van het huidige aantal eilandsraadsleden kan in de
  praktijk voor problemen zorgen door de geringe bevolkingsomvang van de
  eilanden. Bovendien kennen de eilandgebieden thans nog een monistisch
  bestuurssysteem, waarbij de gedeputeerden tevens lid zijn van de eilandsraad.
  Invoering van het dualisme betekent dus ook al een toename van het aantal
  politici. Voorgesteld worden daarom het huidige aantal eilandsraadsleden in
  beginsel te handhaven.
  Om flexibel in te kunnen spelen op de invoering van het dualistisch
  bestuurssysteem en de wijziging van het takenpakket in medebewind, wordt
  tevens voorgesteld de eilandsraad de bevoegdheid te verlenen het aantal leden
  hoger vast te stellen, met dien verstande dat het aantal leden altijd een oneven
  aantal bedraagt en het aantal leden niet hoger kan worden gesteld dan het
  aantal waarop de eilanden volgens de staffel van de Gemeentewet recht zouden
  hebben, te weten vijftien voor Bonaire en negen voor Sint Eustatius en Saba.
  Vermeerdering of vermindering van het aantal leden van de eilandsraad kan niet
  tijdens de zittingsduur van de eilandsraad plaatsvinden, maar treedt pas in
  werking bij de eerstvolgende periodieke verkiezing.
  De gezaghebber is voorzitter van de eilandsraad en kan aan de beraadslaging
  deelnemen. Hij is echter géén lid van de eilandsraad en neemt dan ook niet aan
  13 Per 1 januari 2007 had Bonaire naar schatting 11.537 inwoners, Sint Eustatius 2699 inwoners en Saba 1491
  inwoners. Bron: CBS Nederlandse Antillen.
  22
  de stemmingen deel, zelfs niet als de stemmen zouden staken. Om deze reden
  dient het aantal leden dan ook altijd oneven te zijn. Bij verhindering of
  ontstentenis van de gezaghebber wordt hij in het dualistisch bestuurssysteem
  als voorzitter van de eilandsraad waargenomen door een lid van de eilandsraad.
  Dit lid zal in voorkomend geval de vergaderingen voorzitten, de oproep tot de
  vergadering doen uitgaan, de stukken die van de eilandsraad uitgaan
  ondertekenen, enz.
  De vereisten voor het lidmaatschap
  Om lid van de eilandsraad te kunnen zijn, moet men ingezetene zijn van het
  openbaar lichaam, de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en niet zijn
  uitgesloten van het kiesrecht. Van het (actief en passief) kiesrecht voor de
  eilandsraad is uitgesloten degene die wegens het plegen van een bij de wet
  aangewezen misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van ten
  minste een jaar en als bijkomende straf door de rechter is uitgesloten van het
  kiesrecht.
  Voorts is ook het Nederlanderschap een vereiste voor het lidmaatschap van de
  eilandsraad. Hierin wijkt dit wetsvoorstel af van de Gemeentewet, waarin immers
  is bepaald dat ook niet-Nederlanders lid van de gemeenteraad kunnen worden
  (met dien verstande dat aanvullende vereisten gelden ingeval men geen
  onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie). De redenen om het
  lidmaatschap van de eilandsraad voor te behouden aan hen die in het bezit zijn
  van de Nederlandse nationaliteit, zijn tweeledig. In de eerste plaats houdt deze
  keuze verband met de geringe bevolkingsomvang van de eilanden en de relatief
  hoge arbeidsmigratie in het Caribische gebied. Hierdoor kan de invloed van
  vreemdelingen in het eilandsbestuur in korte tijd onevenredig groot worden. De
  tweede reden is dat in de Kieswet een voorziening worden getroffen waarmee
  aan de leden van de eilandsraad het kiesrecht voor de Eerste Kamer wordt
  toegekend. Omdat de openbare lichamen niet provinciaal zijn ingedeeld, kunnen
  de inwoners niet “meestemmen” via Provinciale Staten van een Nederlandse
  provincie. Er zal daarom op andere wijze in het kiesrecht voor de Eerste Kamer
  moeten worden voorzien. De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer
  en de regering de wetgevende macht (artikel 81 Grondwet). Het is gewenst dat
  slechts Nederlanders invloed hebben op de samenstelling daarvan. De leden
  van Provinciale Staten, die thans de Eerste Kamer kiezen, moeten daarom de
  Nederlandse nationaliteit bezitten. Dit vereiste wordt doorgetrokken voor de
  leden van de eilandsraad, wil men hen kiesrecht voor de Eerste Kamer kunnen
  toekennen. De verkiezingen voor de eilandsraad zullen dan in verband met de
  verkiezing van de Eerste Kamer samenvallen met de verkiezingen voor de
  Provinciale Staten.
  Indien een lid van de eilandsraad niet langer voldoet aan één van de vereisten
  voor het lidmaatschap of een met het lidmaatschap onverenigbare betrekking
  vervult – waarover later meer – is hij verplicht dit mee te delen aan de
  eilandsraad. Met die mededeling is zijn lidmaatschap van rechtswege geëindigd.
  23
  Indien hij nalaat zulks mee te delen, waarschuwt de gezaghebber hem
  schriftelijk. De gezaghebber heeft thans ook die bevoegdheid. In gemeenten
  berust deze bij het college. Het betrokken lid kan
0.3441 // 35