Tweede Kamer Debat begroting 2009 Koninkrijksrelaties

Download This Document (.pdf) • Tweede Kamer der Staten-Generaal

  2

  Vergaderjaar 2008-2009

  31 700 IV

  Nr. 27

  Samenstelling:
  Leden: Van Beek (VVD), voorzitter, Van Gent
  (GroenLinks), Van Bommel (SP), Van der Staaij
  (SGP), Blok (VVD), Dijsselbloem (PvdA),
  Remkes (VVD), Van Bochove (CDA), Van
  Velzen (SP), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Sterk
  (CDA), Leerdam (PvdA), ondervoorzitter, Van
  Hijum (CDA), Griffith (VVD), Boelhouwer
  (PvdA), Schinkelshoek (CDA), Ortega-Martijn
  (ChristenUnie), Brinkman (PVV), Pechtold
  (D66), Van Raak (SP), Gill'ard (PvdA), Lempens
  (SP), Ouwehand (PvdD), Kuiken (PvdA) en De
  Rouwe (CDA).
  Plv. leden: Ten Broeke (VVD), Halsema (Groen-
  Links), Van Leeuwen (SP), Van der Vlies (SGP),
  Zijlstra (VVD), Wolbert (PvdA), Weekers (VVD),
  De Nerée tot Babberich (CDA), Poppe (SP),
  Kraneveldt-van der Veen (PvdA), Van Miltenburg
  (VVD), Spekman (PvdA), Voordewind
  (ChristenUnie), Graus (PVV), Kos¸er Kaya (D66),
  Bouchibti (PvdA), Jasper van Dijk (SP), Thieme
  (PvdD) en Kalma (PvdA).

  KST125836
  0809tkkst31700IV-27
  ISSN 0921 -7371
  Sdu Uitgevers
  's-Gravenhage 2008

  Vaststelling van de begrotingsstaat van
  Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009

  VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

  Vastgesteld 11 december 2008

  De vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken1
  heeft op 12 november 2008 overleg gevoerd met staatssecretaris
  Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over:

  - de brief van de minister-president d.d. 24 oktober 2008
  (31 700-IV, nr. 24).
  Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk
  verslag uit.

  Voorzitter: Van Beek
  Griffier: De Gier

  Vragen en opmerkingen uit de commissie

  De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van BZK welkom en geef het
  woord aan de heer Brinkman van de PVV-fractie.

  De heer Brinkman (PVV): Waarom aan mij? De heer Pechtold heeft dit
  debat toch aangevraagd?

  De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Brinkman.

  De heer Brinkman (PVV): Hoeveel minuten krijg ik, voorzitter? Ik heb wel
  een hoop minuten nodig. Is dat een probleem?

  De voorzitter: Begint u maar eens met vijf minuten.

  De heer Brinkman (PVV): Dat red ik vast niet.
  Voorzitter. Ik had vandaag graag een overleg gehad met de minister van
  BZK en met minister Eurlings, maar helaas is mij dat niet gegund door de
  overige leden van de commissie. Het merendeel van deze leden heeft
  ervoor gekozen om het debat aan te gaan met de staatssecretaris van
  BZK, omdat zij enkel en alleen met mij in debat wilden gaan over mijn
  vragen tijdens de begrotingsbehandeling van de commissie voor
  Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken.
  Om met de woorden van de heer Pechtold te spreken: «de staatssecretaris
  mag erbij komen en ik adviseer haar om een goed boek mee te nemen».

  Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 IV, nr. 27


  Dat goede boek heb ik dan maar meegenomen voor de staatssecretaris. Ik
  wil haar dat geven. Het is een boek dat verhaalt over een fictief zevende
  Antilliaans eiland en een prachtige omschrijving van de corruptie op de
  Antillen geeft. Het is geschreven door een voormalig accountant die de
  boeken van de eilanden en van de regering heeft gecontroleerd. Ik raad
  het haar zeker aan. Het is zeer verhelderend en vermakelijk.
  De PVV-fractie vindt het niet wenselijk dat Nederlandse bewindslieden
  onroerend goed op een van de Antilliaanse eilanden kopen en/of bezitten.
  De corruptie onder de politici op die eilanden is huizenhoog. De Antillianen
  zijn de beste lobbyisten van het Koninkrijk. Al bij de geboorte wordt
  hun geleerd dat de macamba's slavendrijvers zijn, maar wel bakken met
  geld naar de eilanden brengen. Het lobbyen bij de macamba's wordt hun
  met de paplepel ingegoten. Een Nederlandse bewindsman die een
  vakantiebungalow koopt op een van de eilanden, is natuurlijk een prachtige
  prooi voor die lobbyisten en daarmee bedoel ik uiteindelijk die
  corrupte politici. Dit speelt natuurlijk een nog grotere rol indien wij
  middenin een proces zitten waarbij de Nederlandse overheid in totaal 2,2
  mld. als schuldsanering aan de Antillen wil gaan betalen. Ik heb altijd
  geleerd dat je de kat niet op het spek moet binden. Ik ben daarom niet blij
  met een minister die een huis heeft gekocht op Bonaire.

  Mevrouw Van Gent (GroenLinks): De heer Brinkman zegt dat het niet
  wenselijk is dat Nederlandse bewindslieden onroerend goed bezitten op
  de Antillen of Aruba. Baseert hij dat op enige regelgeving, een wet of wat
  dan ook? Hij zegt vervolgens dat het daar een corrupte zooi is. De heer
  Brinkman heeft ooit een rapport uitgebracht waarin mij opviel dat de
  corruptie juist aangepakt werd. Dat vind ik heel goed, want ik ben ook
  tegen corruptie. Ik zou graag willen weten hoe het nu zit met dat onroerend
  goed en de bewindslieden. De heer Brinkman weet ook dat er een
  stuk is met regels daarvoor. Kan hij glashelder aantonen waar buiten de
  regels is getreden?

  De heer Brinkman (PVV): Ja, daarom heb ik ook om een beetje meer
  spreektijd gevraagd. Ik ga u te uit en te na uitleggen waar de regelgeving
  op stoelt en waarom ik het op deze manier zeg. Tot nu toe wordt overigens
  niet alle corruptie aangepakt. U hebt de voorbeelden de laatste paar
  maanden kunnen zien. In bestuurscolleges worden tot op de dag van
  vandaag mensen benoemd die of een proces aan de broek hebben of al
  veroordeeld zijn. Er is dus nog een hoop te doen.

  De heer Pechtold (D66): Ik heb een punt van orde. Dit debat zou niet over
  de corruptie in het hele Caribische gebied gaan, maar over de brief van de
  minister-president. Het gaat om 27 Nederlandse bewindslieden tegen wie
  de beschuldiging is geuit dat verscheidene van hen - in het debat is twee
  en meer gesuggereerd - onroerend goed bezitten. Daar is een brief op
  gekomen en ik verzoek dat wij het alleen daarover hebben.

  De heer Brinkman (PVV): Ik heb mijn bijdrage. Ik heb mijn woorden zo
  geuit zoals ik die heb geuit. Daar sta ik vierkant achter. Ik wil graag de kans
  krijgen om dat uit te leggen. Als ik die kans niet krijg door deze commissie
  en door u, vertrek ik gewoon weer.

  De voorzitter: Daar gaat het niet om. U mag zeggen wat u wilt. Het gaat
  over het onderwerp. U mag zeggen wat u wilt over dit onderwerp dat
  geagendeerd is. Anders valt het buiten de orde.

  De heer Brinkman (PVV): Staat u mij toe om mijn bijdrage af te maken.
  Als het buiten de orde is, hoor ik dat wel van u. Ik kom straks terug op het
  feit dat die lobbyisten problemen opleveren.

  Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 IV, nr. 27


  Bij het begrotingsdebat heb ik aangevraagd of, en zo ja wanneer en
  hoeveel, bewindslieden onroerend goed hebben gekocht op de Antillen in
  de afgelopen vijf jaar. Ik heb begrepen dat in deze kabinetsperiode in ieder
  geval één bewindsman, minister Eurlings, vorig jaar een huis heeft
  gekocht op Bonaire. Ik constateer dat mijn informatie derhalve vooralsnog
  in zoverre juist was. Daarnaast heb ik gevraagd naar de periode, omdat te
  verwachten valt dat het onroerend goed op Bonaire behoorlijk in waarde
  zal stijgen op het moment dat Bonaire als openbaar lichaam deel uitmaakt
  van Nederland. Wij moeten vermijden dat er een schijn van belangenverstrengeling
  optreedt bij aanschaf van onroerend goed en bij de mogelijke
  rol van een bewindsman bij de start van dat staatkundig proces.
  Gelukkig speelde de heer Eurlings geen rol in de start van dat proces. Hij
  is als minister in dit kabinet in februari 2007 begonnen, jaren nadat de
  beslissing tot de start van de staatkundige vernieuwing was genomen. Wij
  zitten nu wel middenin het proces van de staatkundige vernieuwing. Er
  zijn zeer grote budgetproblemen en problemen op grond van good governance
  in het algemeen en de corruptie in de politiek in het bijzonder.
  Mijns inziens betekent dit dat de staatkundige vernieuwing alleszins een
  gelopen race is. Ook hierin ligt voor minister Eurlings een schijn van
  belangenverstrengeling op de loer. Daarop krijg ik graag een reactie van
  de staatssecretaris.
  Op 20 december 2002 heeft de minister-president een brief naar de Kamer
  gestuurd over de procedure ten aanzien van de aanstelling van een
  bewindspersoon en zijn of haar belangen die tegenstrijdig zijn met het
  ambt. Ik ga nu in op de vraag van mevrouw Van Gent. In die brief is
  sprake van financiële en zakelijke belangen. Daarvoor geldt: «Ten aanzien
  van financiële en zakelijke belangen van de bewindspersonen geldt eveneens
  dat iedere schijn vermeden dient te worden dat er geen sprake zou
  zijn van objectieve besluitvorming. Daarbij is niet slechts het beleidsterrein
  relevant waarvoor een bewindspersoon direct verantwoordelijk is. Als
  lid van het kabinet is een bewindspersoon immers bij de besluitvorming
  over alle onderwerpen die in de ministerraad aan de orde komen
  betrokken.» In een bijlage wordt aangegeven over welke financiële en/of
  zakelijke belangen het gaat. Daar kom ik zo op. Eerst wil ik mijn collega's
  wijzen op een zin die later in dat hoofdstukje vermeld staat: «Ook tijdens
  de ambtsperiode mag een bewindspersoon uiteraard geen financieel of
  zakelijk belang creëren dat in strijd is met voornoemde richtlijnen.» Deze
  zinsnede is van belang omdat ik erin lees dat enige mutatie ook tijdens de
  ambtsperiode aan de Kamer moet worden gemeld, net als bij aanvang
  van de kabinetsperiode. Ik kan die brief niet anders interpreteren dan dat
  kandidaat-bewindslieden hun zakelijke belangen die een belangenverstrengeling
  kunnen oproepen, via de minister-president moeten
  melden aan de Kamer en ook moeten blijven melden. Dat lijkt mij correct,
  want wij moeten natuurlijk op de hoogte zijn van belangen die bewindslieden
  hebben die van invloed zouden kunnen zijn op hun besluitvorming.
  Het gaat er niet om of dat ook daadwerkelijk gebeurt, maar de Kamer
  moet er wel van op de hoogte zijn. Daarop krijg ik graag een reactie van
  de staatssecretaris.
  Minister Eurlings is sinds 11 oktober 2007 mede-eigenaar van een pand
  op het eiland Bonaire. Dit pand wordt via een commercieel verhuurbedrijf
  als vakantiewoning verhuurd en daarmee begeeft minister Eurlings zich
  direct als belanghebbende in de toerismesector. Huurprijzen van dit pand
  bedragen in het laagseizoen $1500 per week en in het hoogseizoen $2200
  per week. Ik zou niet weten of dat marktconform is, maar dat doet er ook
  niet toe. Wel belangrijk is dat in de bijlage van de eerder genoemde
  Kamerbrief staat welke financiële en zakelijke belangen een risico van
  schijnbare belangenverstrengeling kunnen oproepen. In die bijlage gaat
  het klip-en-klaar om «roerende en onroerende goederen die commercieel
  worden geëxploiteerd, waarbij de betrokkene invloed heeft op het beheer
  en de exploitatie en voor zover de gecumuleerde netto-opbrengst op

  Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 IV, nr. 27


  jaarbasis hoger ligt dan € 3500». Een klein rekensommetje leert ons dat
  de huuropbrengst van dit pand rond de € 40 000 zou kunnen omvatten.
  De opbrengst is in ieder geval hoger dan die € 3500. Waarom heeft de
  minister-president niet besloten om de aankoop van het pand van
  minister Eurlings per brief aan de Kamer te melden? Ik had dat namelijk
  graag geweten, niet alleen omdat verwacht wordt dat onroerende
  goederen in waarde zullen stijgen op het moment dat Bonaire bij Nederland
  hoort, maar zeker ook indien de minister van VROM 5 mln. schenkt
  aan Bonaire voor een waterzuiveringsinstallatie en men bereid is om 20
  mln. uit te trekken voor het vliegveld van Bonaire.

  Mevrouw Van Gent (GroenLinks): De heer Brinkman citeert uit de brief
  van 20 december 2002. Op pagina 7 staan inderdaad enkele vormen van
  financiële en zakelijke belangen en belangenverstrengeling. De heer
  Brinkman gaat uit van kopje B, «er is sprake van risico van schijnbare
  belangenverstrengeling», maar hij geeft zelf aan dat het pand op Bonaire
  wordt verhuurd door een commercieel verhuurbedrijf. Bij kopje A onder
  punt 3 staat dat er geen sprake is van een risico van schijnbare belangenverstrengeling
  als «roerende en onroerende goederen commercieel
  worden geëxploiteerd zonder dat betrokkene invloed heeft op beheer en
  exploitatie». Ik denk dat het eerder daaronder valt. Ik kan mij vergissen,
  maar de heer Brinkman geeft zelf aan dat het pand van de heer Eurlings
  op Bonaire door een commercieel verhuurbedrijf wordt verhuurd. Ik heb
  het zo gelezen, maar ik hoor graag de visie van de heer Brinkman hierop.

  De heer Brinkman (PVV): Dat is een prachtig mooie escape, mevrouw
  Van Gent. Ik zie dat anders. De betrokkene, in dit geval minister Eurlings,
  heeft natuurlijk altijd invloed op het beheer. Hij kan zelf besluiten om dat
  pand uit de commerciële instelling te halen. Hij heeft ook invloed op de
  data waarop de huurders beschikking kunnen hebben over dat pand. Ik
  heb het zo dus niet gelezen. Ik denk ook niet dat het zo gelezen moet
  worden.

  Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Dat is precies mijn punt ...

  De voorzitter: Mevrouw van Gent, ik wil u met alle plezier steeds het
  woord geven. Wilt u alstublieft wel gewoon een korte vraag stellen? U
  houdt nu steeds hele termijnen.

  Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Het spijt me, maar dit is wel een
  cruciaal punt.

  De voorzitter: Dan komt er nu een cruciale vraag.

  Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Ja, want als de heer Eurlings besluit
  om zijn pand wel zelf te gaan exploiteren, valt hij inderdaad onder kopje

  B. Dan valt hij onder een ander verantwoordingsregime. Op dit moment
  doet hij de verhuur via een commercieel verhuurbedrijf en valt hij dus
  onder regime A. Ik wil bewijzen van de heer Brinkman. Als hij een punt
  heeft, heeft hij een punt, maar dat moet hij dan wel bewijzen.
  De heer Brinkman (PVV): Even voor de duidelijkheid, onder kopje B staat
  letterlijk: «waarbij de betrokkene invloed heeft op het beheer en de exploitatie
  ». Het feit dat het pand via een commercieel verhuurbedrijf wordt
  verhuurd, wil niet zeggen dat hij geen invloed heeft op het beheer en de
  exploitatie. Hij bepaalt namelijk het bedrag dat ervoor gevraagd wordt. Hij
  bepaalt of en in welke periode het pand verhuurd mag worden. Hij kan
  zelfs bepalen dat hij zelf voor dat beheer gaat zorgen. Het feit dat het bij
  een commercieel bedrijf is ondergebracht, is geen reden dat het niet
  onder kopje B zou vallen. Zo lees ik het absoluut niet. Het lijkt mij ook

  Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 IV, nr. 27


  buitengewoon onlogisch. Het doel van deze regeling is immers om de
  schijn van belangenverstrengeling weg te halen. Hoe je het wendt of
  keert: er is een minister die zich daar direct en actief heeft betrokken in de
  toeristenindustrie. Hij heeft daar een pand gekocht met een aantal
  mensen, exploiteert het en vangt er huurgelden mee. Er moet voor
  gewaakt worden dat die schijn van belangenverstrengeling optreedt.
  Vandaar die grens van € 3500, die de minister-president in die regeling
  overigens zelf ook heeft aangehouden.

  Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Vindt de heer Brinkman de onderverdeling
  van A, B en C die aangeeft in hoeverre sprake is van belangenverstrengeling
  volstrekte flauwekul? Vindt hij dat je het zo niet kunt
  scheiden? Anders kan ik zijn redenering niet volgen, want hij geeft zelf aan
  dat Eurlings onder A valt, maar misschien gaat hij in de toekomst wel iets
  heel anders doen en valt hij daarmee onder een ander regime.

  De heer Brinkman (PVV): Ik geef helemaal niet aan dat hij onder A valt. Ik
  zeg dat hij onder B valt.
  Waarom heeft de minister-president niet besloten om de aankoop van het
  pand van minister Eurlings per brief aan de Kamer te melden? Ik had dat
  graag geweten in verband met de 5 mln. die dit jaar in juni geschonken is
  voor een waterzuiveringsinstallatie en met de 20 mln. voor het vliegveld
  van Bonaire. Dat is een geschenk van in totaal 25 mln. voor een eiland van
  10 000 inwoners; dat is ruim € 2500 per inwoner. Die geschenken worden
  natuurlijk gedaan met het oog op een van de belangrijkste inkomstenbronnen
  van Bonaire, de toeristensector. Dat is dezelfde sector als waarin
  minister Eurlings met het commercieel verhuren van zijn vakantiehuis
  acteert. Ik ben overigens zeer benieuwd wie van de corrupte politici de
  opdracht krijgt voor dat vliegveld en die waterzuiveringsinstallatie. Laten
  wij wel zijn, dat is natuurlijk de echte corruptie op die eilanden: handjeklap,
  nepotisme en vriendjespolitiek.
  Over die waterzuiveringsinstallatie valt overigens nog heel wat te
  vertellen. Volgens een Duitse ingenieur die in opdracht van de EU onderzoek
  heeft gedaan naar de effectiviteit van deze waterzuiveringsinstallatie,
  is dit weggegooid belastinggeld. Sterker nog, de EU spendeert zelf ook 20
  mln. aan dat project en diezelfde Duitse ingenieur heeft daar een klacht
  over ingediend bij de klachten-en corruptiecommissie. Ik vind het erg
  rumoerig naast mij, voorzitter.

  De voorzitter: Dat komt omdat u nu zodanig uitweidt ...

  De heer Brinkman (PVV): Het is beleefd om stil te zijn. Maakt niet uit.
  Beleefdheid doet mij verder ook helemaal niets.

  De voorzitter: Zou u zich weer willen richten op het onderwerp? U was
  zo goed op weg. Uw collega's zullen stil luisteren.

  De heer Brinkman (PVV): Ja, ik ga verder en ik ben bijna klaar. Die Duitse
  ingenieur heeft over dit systeem dus een officiële klacht ingediend bij de
  klachtencommissie van de EU. U vraagt zich misschien af waarom hij dat
  bij de EU doet. Omdat zij dit project met 20 mln. belastinggeld sponsort.
  De technici zelf bestempelen dit dus als weggegooid belastinggeld. De
  corruptiecommissie van de EU heeft deze klacht officieel in onderzoek
  genomen. Dat doet men niet zomaar; dat betekent dat er wel degelijk iets
  aan de hand is. Waarom gaat minister Eurlings 5 mln. aan een dergelijk
  project besteden terwijl de EU-commissie alleen al wat betreft effectiviteit
  en weggegooid belastinggeld daar een onderzoek naar doet? Dat lijkt mij
  niet helemaal correct. Ik had vandaag eerlijk gezegd graag aan minister
  Eurlings zelf willen vragen of hij in zijn tijd in het Europees Parlement ook
  met dit dossier te maken heeft gehad.

  Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 IV, nr. 27


  De PVV-fractie wil graag dat wij in de Kamer een minister recht in de ogen
  kunnen kijken als hij of zij besluit om miljoenen en miljoenen uit te geven
  aan een eilandje, terwijl diezelfde minister daar een vakantievilla heeft die
  duizenden euro's oplevert. Wij weten niet hoe wij de informatie van de
  minister en zijn beslissingen om geld in dat eiland te pompen, hadden
  beoordeeld als wij hadden geweten dat de minister een extra motivatie
  had om geld die kant op te gooien. De PVV-fractie is van mening dat
  minister Eurlings in ieder geval met de aankoop van het pand op Bonaire,
  het commercieel verhuren van dit pand en het beloven van in totaal 25
  mln. aan twee projecten op dit kleine eiland van nog geen 10 000 inwoners,
  het risico van de schijn van belangenverstrengeling op zich heeft
  genomen. Ik zou van de staatssecretaris willen weten hoe het hele kabinet
  tegen deze schijn van belangenverstrengeling aankijkt.

  Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Ik heb dit natuurlijk met belangstelling
  aangehoord; de heer Brinkman weet dat ik dat altijd doe. Wat is de reactie
  en de visie van de heer Brinkman op de brief van het kabinet die wij
  hebben gekregen?

  De heer Brinkman (PVV): Ter herinnering: ik heb gevraagd om mij een
  overzicht te zenden van het aantal bewindslieden dat de laatste vijf jaar
  daar onroerend goed heeft gekocht. In de brief worden de personen
  genoemd die iets hebben gekocht of bezitten tijdens deze kabinetsperiode.
  Daarvan blijkt minister Eurlings op dit moment de enige te zijn in
  dit kabinet. Ik heb al geconstateerd dat mijn informatie dus juist was. Dat
  is zo'n beetje mijn gedachte over die brief.

  Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Ik vat even in eigen woorden samen
  wat in de brief van Wouter Bos, de minister-president ad interim, staat: de
  beschuldigingen zijn allemaal volstrekte flauwekul en zijn nergens op
  gebaseerd. Het is een storm in een glas water en eigenlijk gaat Brinkman
  hier nat. In de brief staat dus dat er niets aan de hand is en dat alles transparant
  en verantwoord is. Het gaat maar om één huis, dat in 2007 is
  gekocht terwijl er veel eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden. Ik wil
  de heer Brinkman toch ertoe uitdagen om daar wat nauwkeuriger op in te
  gaan, want hij weet het altijd allemaal zo precies. Het is zijn woord tegenover
  het woord van Wouter Bos en ik wil wel een evenwichtige goede
  keuze kunnen maken.

  De heer Brinkman (PVV): Dat is natuurlijk niet correct. In mijn bijdrage
  heb ik duidelijk gesteld dat de minister-president zich in mijn beleving niet
  aan de regels heeft gehouden die hij zelf heeft opgesteld. In het protocol
  waar wij het over hebben gehad, staat naar mijn beleving duidelijk dat hij
  ons had moeten melden dat minister Eurlings daar een huis had gekocht.
  Hij heeft dat niet gemeld. Ik heb daarnaast gesteld dat ik in ieder geval van
  één persoon zeker wist dat hij daar een pand had gekocht. Die informatie
  blijkt juist te zijn. Ik vind niet dat ik een blauwtje heb gelopen wat dat
  betreft. Ik ben het totaal oneens met de brief van minister Bos.

  De voorzitter: Het lijkt mij verstandig dat ik het woord nu geef aan de
  heer Pechtold, omdat hij heeft aangedrongen op dit debat.

  De heer Pechtold (D66): Voorzitter. Ik had tijdens de begrotingsbehandeling
  Antilliaanse en Arubaanse Zaken graag meer gesproken over
  Aruba en de Nederlandse Antillen, de politieorganisatie, de ontwikkeling
  van democratie, checks and balances, het aanpakken van corruptie en het
  oplossen van de schuldenproblematiek. Het bespreken van echte
  problemen was helaas bijna onmogelijk, omdat de PVV het nodig vond
  om vage beschuldigingen te uiten. De heer Brinkman vindt zichzelf heel
  flink omdat hij tegen iedereen ongegronde beschuldigingen durft te uiten,

  Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 IV, nr. 27


  maar als het erop aankomt - dat zien wij vanavond - krabbelt hij terug en
  verschuilt hij zich plots achter de staatssecretaris, die maar antwoord
  moet geven. Veel woorden maar geen daden van de PVV. De PVV beschuldigt
  het kabinet van handel met voorkennis en belangenverstrengeling.

  De heer Brinkman (PVV): De heer Pechtold is altijd erg goed in het scheef
  weergeven van de feiten. Mag ik hem er voor de duidelijkheid op wijzen
  dat ik graag een debat wilde met de minister van BZK en met minister
  Eurlings? Ik verschuil mij dus niet achter de staatssecretaris.

  De heer Pechtold (D66): Het verschuilen achter de staatssecretaris vond
  plaats tijdens de hele begrotingsbehandeling, want wij vroegen telkens
  Kamerbreed aan u om namen te noemen. U suggereerde en u zei dat het
  er twee waren: «Ik weet het van meer». U sprak elke keer in het meervoud.
  Tijdens het debat bleek al dat het misschien om Eurlings ging en was de
  kou op dat punt al gelijk redelijk uit de lucht, maar u bleef de ballon groter
  opblazen en zei tegen de staatssecretaris dat zij daar maar op moest
  reageren. Daar verschool u zich achter. U noemde geen man en paard en
  wilde geen aangifte doen. Het zou immers een strafbaar feit zijn. Het is
  een heel zware beschuldiging, maar de PVV durfde of - dat is waarschijnlijk,
  want dat blijkt vanavond - kan geen namen noemen en kan dus ook
  geen aangifte doen. De PVV zaait liever twijfel en verdeeldheid en voedt
  daarmee het wantrouwen onder burgers. Zonder wantrouwen, zonder
  twijfel en zonder angst geen PVV.
  De brieven van het kabinet zijn helder. Wat mij en mijn fractie betreft,
  wordt daarin helder beschreven wat een risico van belangenverstrengeling
  vormt. De bewindslieden mogen onroerend goed bezitten.
  Gelukkig maar, zou ik zeggen.

  De heer Brinkman (PVV): Dit is ook iets wat de heer Pechtold in dit
  dossier elke keer doet: mij ervan betichten dat ik mensen beticht van
  strafbare feiten. Ik heb tijdens die behandeling de term «strafbare feiten»
  of iets dergelijks niet één keer in de mond genomen. Sterker nog: ik heb
  alleen vragen gesteld. Dat kan volgens mij nooit een strafbaar feit opleveren.
  Als er één is die de boel heeft opgeklopt en die met allerlei
  verdachtmakingen kwam door een suggestieve vraagstelling, is dat - met
  alle respect - de heer Pechtold. Daar is hij ook buitengewoon goed in.
  Daar prijs ik hem voor, maar dat is in dit geval jegens mij niet terecht.

  De voorzitter: Dit zijn geen vragen; dit zijn gewoon jij-bakken. Er moet
  sprake zijn van korte vragen aan elkaar. Laat elkaar anders even
  uitspreken.

  De heer Pechtold (D66): Ik hoor dat ik geprezen word. Ik word de afgelopen
  dagen vanuit verschillende onverdachte bronnen geprezen. Ik ga
  dus maar door.
  De bewindslieden mogen onroerend goed bezitten; gelukkig maar. Het is
  ook helder dat het commercieel geëxploiteerd mag worden. Zoals
  mevrouw Van Gent zojuist aangaf, is het heel duidelijk dat bewindspersonen
  daar geen betrokkenheid bij mogen hebben of dat de opbrengsten
  daarvan niet hoger mogen liggen dan € 3500. Dat zijn die twee artikelen;
  je gaat of het ene artikel in of het andere artikel. Belangenverstrengeling
  mag niet. Als wij dat helemaal zouden doorvoeren, zouden wij hier zelfs
  geen van allen kunnen stemmen over de benzineaccijns of andere zaken.
  Transparantie en vertrouwen zijn van groot belang in een democratie. De
  bewindslieden geven die transparantie over hun financiële belangen. Ik
  waardeer die openheid.
  Vanavond loopt de ballon die tijdens de begrotingsbehandeling flink is
  opgeblazen, verder leeg. Ik raad de PVV aan om nieuwe beschuldigingen,
  waarvan er ongetwijfeld nog vele zullen volgen, voortaan met feiten te

  Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 IV, nr. 27


  onderbouwen. De manier waarop er is gediscussieerd over de begroting
  van Koninkrijksrelaties, verdient geen schoonheidsprijs. Ik hoop dat wij in
  de toekomst weer een debat kunnen voeren en dat wij het debat niet laten
  kapen door ongefundeerde beschuldigingen.

  De heer Van Bochove (CDA): Voorzitter. De naar de Kamer gestuurde
  brief van de minister-president is klip-en-klaar. De minister-president
  maakt een eind aan alle verzinsels die op de dag van de begrotingsbehandeling
  over ons heen zijn gestort. «Diverse bewindslieden zijn
  hierbij betrokken»; dat was de eerste zin die de heer Brinkman op dit punt
  uitsprak. Uiteindelijk is de ballon volstrekt leeggelopen en blijkt er feitelijk
  niets aan de hand te zijn; dat heb ik ook al in de tweede termijn van dat
  debat gezegd. De minister-president geeft in zijn brief niet alleen aan dat
  hem tijdig is gemeld dat die woning is aangekocht en door wie, hij geeft
  in de brief ook aan dat er sprake is van verhuur. Ook op dat punt is kennelijk
  tijdig aan de minister-president gemeld hoe de zaak ervoor staat.
  De beschuldiging was eigenlijk: handel met voorkennis en belangenverstrengeling.
  Daar blijkt niets van waar te zijn. De heer Pechtold gaf al
  aan dat je, als je de redenering van de heer Brinkman volgt, de democratie
  in brede zin eigenlijk moet afschaffen. Elke dag worden immers in
  gemeenteraden, provinciale staten, colleges van burgemeester en
  wethouders, colleges van gedeputeerde staten, het kabinet en deze Kamer
  besluiten genomen waarbij alle aanwezigen betrokken zijn. Ik heb als
  Kamerlid de Nota Ruimte mogen behandelen. Daarin behandelen wij heel
  exact hoe wij de ruimtelijke indeling van dit land gaan doen en welke
  betekenis dat heeft voor vele regio's waar Kamerleden vandaan komen. In
  dat debat hebben Kamerleden gewoon enthousiast en betrokken meegedaan
  en heeft iedereen op zijn eigen wijze gestemd, maar als ik de theorie
  van de heer Brinkman moet geloven, is dat vanaf nu onmogelijk en
  kunnen wij in dit parlement geen besluiten meer nemen. Op de een of
  andere manier zijn wij als Kamerleden immers wel bij zo'n besluit
  betrokken. Daarmee maak je ook een eind aan de democratie. Natuurlijk
  moet besluitvorming open en transparant zijn. Natuurlijk moeten wij
  weten wat de belangen van mensen zijn. Daar houden wij samen, als
  Kamer, een eigen register op na. De minister-president weet dit van elke
  bewindspersoon bij zijn of haar aantreden. In deze situatie blijkt dat dit
  ook tussendoor helder wordt gemeld.
  De heer Brinkman noemt in dit traject bij voortduring twee voorbeelden:
  de luchthaven en de waterzuivering. Ik constateer dat wij over de luchthaven,
  de problemen op de luchthaven en de maatregelen die genomen
  moesten worden, in deze Kamer open hebben gediscussieerd in een algemeen
  overleg. De heer Brinkman was daarbij aanwezig en ook de minister
  van Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris waren daarbij aanwezig.
  De heer Remkes en ik weten nog dat er een verschil van mening was over
  wie er verantwoordelijk was en hoe je de problemen moest oplossen.

  De heer Remkes (VVD): En verantwoordelijk ís.

  De heer Van Bochove (CDA): Precies, maar het was duidelijk dat er een
  oplossing moest komen voor de problemen met die luchthaven. Over hoe
  je in de uitvoering de lijnen kiest, kun je dan nog met elkaar van mening
  verschillen; dat bleek overigens ook in dat debat.
  Hetzelfde geldt voor de waterzuivering: iedereen die de ontwikkelingen op
  de Antillen volgt, weet dat daar jarenlang een discussie over is geweest
  met Europese gelden en contrafinanciering. Iedereen weet wat er aan de
  hand is. Het stoort mij dat zaken die publiek bekend zijn, waarover wij hier
  met elkaar hebben gesproken en waarover dus transparantie bestaat,
  maar waarbij je van mening kunt verschillen over de uitvoering, hier allemaal
  op het bureau van een minister worden geschoven met de opmer-

  Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 IV, nr. 27


  king dat er sprake is van belangenverstrengeling en dergelijke. Transparanter
  dan het gegaan is, kan bijna niet.
  Ik zei al dat wij op dit punt eigenlijk van de heer Brinkman moeten
  verlangen dat hij zijn excuses aanbiedt voor het een dag lang in gijzeling
  nemen van de Kamer en een debat waarvan totaal niets is overgebleven
  en voor het een dag lang uiten van beschuldigingen jegens bewindslieden
  die daar natuurlijk ook schade van ondervinden. Daar is niets van overgebleven.
  Er past hier maar één ding: een duidelijk excuus aan degene die
  uiteindelijk als enige is overgebleven van het rijtje van «diverse bewindslieden
  » en die ten onrechte is beschuldigd, maar eigenlijk ook aan de
  Kamer. De heer Pechtold heeft immers gelijk: het had in dat debat ergens
  anders over moeten gaan.

  Mevrouw Kuiken (PvdA): Voorzitter. Iedere Nederlander wordt geacht de
  wet te kennen. Dat geldt voor bewindspersonen, maar ook voor Kamerleden.
  Je moet weten hoe het Nederlands recht in elkaar steekt en wat
  bewindspersonen wel of niet mogen doen. Iedere bewindspersoon, iedere
  Nederlander heeft het recht om onroerend goed te kopen, of dat nou hier
  is of elders. De brief van de regering heeft laten zien dat de aantijgingen
  van de heer Brinkman geen enkele rechtvaardiging en geen enkele grond
  kennen.

  De heer Remkes (VVD): Ik denk dat mevrouw Kuiken op het punt van
  deze problematiek toch iets nauwkeuriger het «Handboek Soldaat voor
  bewindspersonen» moet lezen, want dat recht bestaat niet.

  Mevrouw Kuiken (PvdA): Ik weet niet waar de heer Remkes op doelt.

  De voorzitter: Het «blauwe boek».

  Mevrouw Kuiken (PvdA): Ik word helemaal afgeleid. Ik ben even van mijn
  à propos.

  De heer Remkes (VVD): Even voor de helderheid: dat is niet het verkiezingsprogramma
  van de VVD.

  Mevrouw Kuiken (PvdA): Ik zal specifieker formuleren, want daar is
  behoefte aan. De brief heeft in ieder geval aangetoond dat wat de heer
  Eurlings of andere bewindspersonen hebben gedaan, niet strijdig is
  geweest met wat de Kamer en de regering in onze wetgeving hebben
  afgesproken. Omdat de heer Brinkman deze smadelijke uitlatingen in dit
  parlementaire huis heeft gedaan, is hij niet strafbaar. Toch vind ik dat die
  uitlatingen getuigen van smaad. Ik wijs hem erop dat hij moet letten op
  wat hij te zeggen heeft, omdat wij ook in dit huis niet alles kunnen
  toestaan en omdat wij op dat punt maatregelen en regels hebben afgesproken.
  Minstens zo schadelijk is dat door het in een negatief daglicht stellen van
  de integriteit van personen het vertrouwen van burgers in de overheid is
  geschaad. Mijn collega's hebben al gezegd dat belangenverstrengeling
  natuurlijk overal op de loer ligt, maar dat zou betekenen dat geen enkele
  burgemeester nog een huis kan kopen of een beslissing kan nemen, zeker
  niet als hij of zij burgemeester is van een kleine gemeente.
  Ik vind dat excuses op hun plaats zijn voor de uitingen die de PVV bij
  monde van de heer Brinkman heeft gedaan. Ik weet echter dat hij geen
  excuses zal maken. Hij gaat nog liever bluffend ten onder dan dat hij zijn
  ongelijk zal toegeven. Dat vind ik pas schandelijk.

  De heer Remkes (VVD): Voorzitter. Ik heb het met collega Pechtold zeer
  betreurd dat de behandeling van de begroting NAAZ op deze manier is
  ontaard in een vertoning die in feite heel weinig met de zaak te maken

  Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 IV, nr. 27


  had. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat het punt als zodanig niet
  gemaakt moet kunnen worden, maar wel dat deze problematiek wat mij
  betreft ofwel bij de behandeling van de begroting AZ, waarbij de minister-
  president acteert, ofwel bij de behandeling van de begroting van Verkeer
  en Waterstaat, waarbij de heer Eurlings acteert, aan de orde had moeten
  komen. Dat zijn immers de primair verantwoordelijke bewindslieden. Dan
  wordt de discussie ook direct het meest to the point gevoerd, maar dat ter
  zijde.
  Ik sla nu aan op de opmerking van de heer Brinkman dat de informatie die
  hij had, juist is. Ik wil twee citaten geven. Het eerste citaat uit zijn bijdrage
  is: «Ik heb begrepen dat diverse Nederlandse bewindslieden onroerend
  goed hebben gekocht op de Antillen.» Het tweede citaat is dat zij «deze
  aankoop hebben gedaan voor de politieke beslissing viel inzake de staatkundige
  vernieuwing met betrekking tot de BES-eilanden». Dat waren
  toen de twee dominante invalshoeken die collega Brinkman koos. De
  vraag is of de brief van de minister-president dat op een adequate wijze
  weerlegt, want daar ging het debat toen over. Dat is naar mijn gevoel op
  een adequate wijze gebeurd. Ik vind dus dat dit nu in feite centraal
  behoort te staan.

  De heer Brinkman (PVV): U citeert het goed. Ik zei: «Ik heb begrepen (...)».
  Daarmee zeg ik helemaal niets verkeerd. Ik kan alles begrepen hebben.

  De heer Remkes (VVD): U suggereert.

  De heer Brinkman (PVV): Nee, het woord «suggereren» heb ik niet
  genoemd. Ik heb gewoon gezegd: «Ik heb begrepen (...)». Daarmee zeg ik
  helemaal niet dat het meerdere bewindslieden zijn, maar ik heb dat wel
  begrepen, want dat is mij ter ore gekomen of in ieder geval op de een of
  andere manier naar mij toe gecommuniceerd. Ik hoop overigens dat u zich
  ook nog kunt herinneren dat ik heb gezegd: «Van één weet ik het zeker.»
  Klopt dat?

  De heer Remkes (VVD): Dat heb ik niet in uw bijdrage ...

  De heer Brinkman (PVV): Dat is jammer, want dat staat er ook.

  De heer Remkes (VVD): Ja, dat staat een eind verderop, maar dat was
  niet de primaire insteek.

  De heer Brinkman (PVV): De laatste zinsnede die u citeerde uit dezelfde
  alinea, begint met: «Ik wil van de regering weten hoeveel bewindslieden
  de laatste vijf jaar in persoon (...).» Dat klopt toch?

  De heer Remkes (VVD): Ja, daarop heeft de minister-president keurig
  aangegeven dat van dit kabinet de heer Eurlings degene was die die
  aankoop heeft gedaan, samen met zijn familie. Zo staat het in de brief. Dat
  was dus ver nadat de besluitvorming ten principale plaatsvond over de
  vorming van de BES-eilanden, terwijl de heer Brinkman ervan uitging -
  dat was natuurlijk toch de ondertoon - dat de heer Eurlings betrokken was
  bij de besluitvorming ten principale in het kabinet over deze aangelegenheid
  en dat het wel eens zo zou kunnen zijn - dat was de suggestie in het
  debat - dat hij zijn eigen besluitvorming mede had laten leiden door het
  bezit van dat huis. Dat wordt in de brief van de minister-president
  voldoende weerlegd.

  De heer Brinkman (PVV): Ik vraag mij af hoe dat in die brief weerlegd is.
  Waar leest u dat in?

  De heer Remkes (VVD): Omdat de beide discussiepunten ...

  Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 IV, nr. 27


  De heer Brinkman (PVV): Omdat zij het gemeld hebben?

  De heer Remkes (VVD): Nee, op dat melden kom ik straks terug. In de
  brief is op beide door u opgeworpen discussiepunten gereageerd met de
  stelling dat inderdaad de heer Eurlings dit heeft gemeld. De minister-
  president heeft dat gewogen en is tot de conclusie gekomen dat daar niets
  mis mee is en dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.
  Het tweede punt is het moment van de besluitvorming over de staatkundige
  vernieuwing. Daarin wordt in de brief uitvoerig aangegeven dat het
  besluitvormingsmoment op een ander tijdstip lag dan ten tijde van dit
  kabinet. Ik kan u verzekeren dat ik mij dat nog heel goed herinner.

  De heer Brinkman (PVV): Maar dan nog. U zegt alleen dat u vindt dat de
  afweging van de minister-president voldoende is geweest. Ten eerste geef
  ik een aantal feiten aan waarom ik daar een schijn van belangenverstrengeling
  in zie en ten tweede constateer ik dat men in strijd met de
  eigen regels van de minister-president heeft gehandeld. Dat zijn twee
  bikkelharde argumenten. Daar gaat u omheen.

  De heer Remkes (VVD): Dit is een nieuwe insteek in het debat, maar als
  dit zo zou zijn, geldt des temeer dat de behandeling van de begroting
  NAAZ niet het meest geëigende moment was om dit aan de orde te
  stellen.

  De heer Brinkman (PVV): Ik ga daar een opmerking over maken, want ik
  denk dat de heer Remkes daarmee inderdaad een punt heeft. Punt.

  De heer Remkes (VVD): Dan hebben wij dat uitgediscussieerd.
  Ik ga nu in op de regels in de bijlage, waarnaar de collega's Van Gent en
  Brinkman hebben verwezen. Het gaat erom dat er geen directe beheersmatige
  invloed op de exploitatie kan worden uitgeoefend. Dat is de
  gedachtewereld achter deze regels. Die discussie is ook gevoerd in de
  periode van het derde kabinet-Balkenende, over mijn toenmalige collega
  Veerman en de relatie met een agrarische onderneming. Toen ik hoorde
  dat er een exploitatiemaatschappij tussen zat, concludeerde ik - ik heb zelf
  ook wel eens te maken gehad met dit soort constructies - dat men zelf
  niet echt veel invloed meer heeft op de verhuur. In de praktijk doet die
  exploitatiemaatschappij dat. Dat probeer je af te schermen, net zoals een
  bewindspersoon die een zakelijk belang bij een onderneming heeft, wordt
  geacht om zich daar niet meer mee te bemoeien. Dat is de ratio achter die
  bijlage bij de brief.
  Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uit dit hele handeltje ook een paar
  conclusies heb getrokken waarvan ik zeg dat het niet op deze manier had
  gemoeten. In de eerste plaats was het veel beter geweest als diezelfde
  dag een brief door de minister-president was geschreven. Dat heb ik ook
  in het debat gezegd en volgens mij is de staatssecretaris het daarmee
  eens. Omdat dit niet is gebeurd, kon dit zo lang blijven zweven en
  ontstond een bepaald beeld.
  In de tweede plaats lijkt het mij wijs dat, als tussentijds - want na iedere
  kabinetsformatie wordt zo'n brief geschreven - bij de minister-president
  meldingen worden gedaan, die tussentijdse meldingen in de richting van
  de Kamer worden gecommuniceerd. Ik vind dat collega Brinkman daar
  gelijk in heeft. Dat is tot dusver nooit gebruikelijk geweest. De suggestie
  moet dus worden weggenomen dat dit incident daar nu plotseling aanleiding
  toe moet geven. Volgens mij moet wel aan de Kamer gemeld worden
  dat een bewindspersoon een nieuwe politieke assistent krijgt. Alles afwegende
  vind ik die handelwijze verstandig, want dan kan dit soort
  geruchten - laat ik het zo maar noemen - niet ontstaan.

  Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 IV, nr. 27


  De heer Brinkman (PVV): Ik wijs de heer Remkes op die ene zinsnede die
  ik ook heb voorgelezen: «Ook tijdens de ambtsperiode mag een bewindspersoon
  uiteraard geen financieel of zakelijk belang creëren dat in strijd is
  met de genoemde richtlijnen.» Uit die zinsnede haal ik ook heel duidelijk
  de eis dat de mutatie van dat soort belangen gemeld wordt aan de Kamer.
  De minister-president mag dan wel buitengewoon goed hebben afgewogen
  dat de schijn van belangenverstrengeling hier misschien niet
  aanwezig was - ik denk daar anders over - maar mogen wij die afweging
  zelf maken?

  De heer Remkes (VVD): Het is, zoals gezegd, gebruikelijk dat een dergelijke
  brief na de kabinetsformatie naar de Kamer wordt gestuurd omdat de
  minister-president met bewindspersonen een gesprek heeft over de
  verschillende belangen. Van dat gesprek doet hij, in feite als formateur,
  verslag aan de Kamer. In dat kader is dat type afspraken gemaakt. Daar
  hoort ook de afspraak bij dat, als tussentijds een wijziging plaatsvindt, die
  wijziging aan de minister-president wordt gemeld. Als ik het mij goed
  herinner, is het tot dusver nooit gebruikelijk geweest dat dit dan ook aan
  de Kamer wordt gemeld. Omdat je van iedere ervaring weer leert, zeg ik
  nu dat het mij verstandig lijkt als in die praktijk een wijziging wordt aangebracht.
  Dat idee deel ik wel. Ik wil dit soort discussies voorkomen, want de
  politiek beschadigt hiermee zichzelf in hoge mate. Dit werkt preventief.
  Ik hoor af en toe ook wel eens wat berichten uit die dreven en ik heb
  begrepen dat de achtergrond van de geruchtenvorming iets te maken
  heeft met onze discussie in het afgelopen voorjaar over het vliegveld en
  de waterzuivering. De directe aanleiding voor die discussie was toen dat
  er een rapport op tafel lag waaruit op z'n minst bleek dat je een aantal
  vraagtekens kon plaatsen. Ik wil die discussie niet overdoen, maar ik heb
  mijn standpunt in mijn interruptie van de CDA-collega al aangegeven: het
  spijt mij nog steeds niet dat ik daar destijds tegen was. Dat zou ook wel
  eens preventief gewerkt kunnen hebben.

  Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Wat bedoelt u precies met «die
  dreven»?

  De heer Remkes (VVD): De Antillen.

  Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Ik ben benieuwd naar uw bronnen.

  De heer Remkes (VVD): De Antillen, Bonaire. Ik kan wel zeggen dat ik een
  paar berichten vanaf Bonaire heb gekregen waarmee werd geprobeerd
  om te duiden wat hierbij op de achtergrond een rol speelde. Toen kreeg ik
  dit verhaal terug. Ik heb toen niet zitten grijnzen omdat ik eigenlijk gelijk
  had, maar ik wil mijn collega's niet onthouden dat dit soort berichten tot
  mij is gekomen. Dat komt ook de CDA-collega herkenbaar voor.

  De voorzitter: En mevrouw Van Gent ook. Dit lijkt mij een mooi moment
  om het woord te geven aan mevrouw Van Gent, na alle vragen die al
  gesteld zijn.

  Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Voorzitter. Ook van mijn kant toch nog
  een paar opmerkingen. Ik stel voorop dat ook de GroenLinks-fractie
  natuurlijk tegen corruptie is. Dat zal u niet verbazen. Wij zijn ook voor
  optimale transparantie, maar de heer Van Bochove heeft natuurlijk een
  punt: misschien moeten wij de democratie wel afschaffen. Ik vraag de
  heer Brinkman of ik nog wel het woord mag voeren over vrouwen,
  Groningers, Drenten (ik ben met een Drent getrouwd) en Arnhemmers. Ik
  ben geboren in Arnhem in een achterstandswijk, Presikhaaf, die nu een
  Vogelaarwijk is geworden, terwijl ik voorzitter ben van de commissie voor
  Wonen, Wijken en Integratie. Ik vind dat gevaarlijk. Mag ik nog wel iets

  Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 IV, nr. 27


  zeggen over katten (die bezit ik), hypotheken (ik heb een hypotheek en ik
  heb een huurflat in Den Haag), zorgverzekeringen en een ov-jaarkaart (die
  heb ik ook). Over al die onderwerpen en nog veel meer onderwerpen
  wordt hier gepraat. Als dat allemaal onverstandig is, hebben wij zo langzamerhand
  een probleem.
  Alle gekheid op een stokje, het is natuurlijk heel goed dat wij een
  geschenkenregister kennen en dat het helder is hoe het zit met bijbanen
  en extra inkomsten, ook van Kamerleden. Ik ben altijd een groot voorstander
  geweest van optimale transparantie op dit punt. Ik weet ook dat er
  wel eens gevoeligheden liggen, maar ik heb zoiets van: je mag alles van
  mij weten, behalve mijn pincode. Toen wij de begroting van NAAZ behandelden,
  heb ik op mijn weblog deze hele affaire samengevat met de kop
  «Herrie met Hero». Ik ben vandaag helemaal niet uit op een soort tribunaal
  tegen Brinkman. Daarvoor vind ik deze hele affaire te miezerig. Ik
  denk ook niet dat de heer Brinkman het woord «sorry» over zijn lippen
  krijgt. Ik krijg wel eens problemen met parlementair of niet-parlementair
  taalgebruik, maar ik vat het zo samen dat het voor de heer Brinkman
  kicken is dat wij hier weer tot 21.00 uur over moeten vergaderen en dat dit
  natuurlijk ook weer veel aandacht krijgt. Ik gun het de heer Brinkman van
  harte, maar het is allemaal wel een beetje klein. Ik vind ook dat de behandeling
  van de NAAZ-begroting voor een deel verziekt is door dit hele
  gedoe. Ik heb dat op mijn weblog samengevat met de opmerking dat deze
  hele rel wat mij betreft op Marktplaats.nl kan, maar ik zou er geen cent
  voor geven.
  Ik wil hier nog wel een correctie laten plaatsvinden. Ik ben blij dat ik nu
  daartoe in de gelegenheid ben. Wij hebben tijdens de behandeling van de
  NAAZ-begroting een interessant interruptiedebat gehad waarin ik de heer
  Brinkman ertoe opriep om zijn waffel te openen. Ik had natuurlijk nooit het
  woord «waffel» moeten gebruiken. Ik had een ander woord in mijn hoofd
  en ik dacht: ik zeg het allemaal heel keurig, heel netjes en genuanceerd.
  Toen schoot «waffel» eruit. Dat is bij ons, in de kringen waarin ik verkeer,
  een heel rustig woord, maar ik heb begrepen dat het toch nog te heftig
  was. Later las ik het commentaar dat mevrouw Van Gent de heer
  Brinkman de mond wilde snoeren. Nee, ik wilde juist dat de heer
  Brinkman zijn mond zou openen. Ik gebruik nu ook expres het woord
  «mond». Ik zei: «U hebt altijd zo'n grote waffel en nu houdt u uw mond als
  ik vraag om bewijzen en om het noemen van man en paard.» Als de heer
  Brinkman nu niet ingaat op de brief van het kabinet, gaat hij alsnog op zijn
  waffel. «Op zijn bek» moet je dan zeggen; dat was ook de term die ik
  eerder in gedachten had. Ik vind dat heel erg jammer, want wij moeten
  hier een serieus debat voeren. Ik ben ook van de oppositie en als de heer
  Brinkman een punt heeft, als er corruptie is en als er iets aan de hand is,
  moeten wij dat natuurlijk aanpakken en aan de kaak stellen. Ik ben de
  eerste die de heer Brinkman daarbij zou steunen.

  De heer Remkes (VVD): Collega Van Gent zegt toch niet dat dit alleen de
  taak van de oppositie is?

  Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Nee, ook van de coalitie. U weet dat ik
  erg voor instructies ben en dat ik ervoor ben dat ministers allemaal
  datgene krijgen waarover u mevrouw Kuiken zojuist interrumpeerde. Ik
  ben heel erg voor het dualisme, dat ik toejuich, maar ik weet ook dat
  dualisme soms een moeizaam proces is, ook in de Tweede Kamer. Maar
  goed, ik begrijp dat je dat verschillend kunt beoordelen. Ik vond het dus
  echt heel erg jammer -dat is nu weer een beetje zo - dat het blijft bij heel
  grote woorden en piepkleine bewijzen. Dat is uitermate jammer, want wij
  hebben gewoon geen punt. Dat moeten wij dan ook maar gewoon vaststellen.
  Na de hele storm in een glas water of de orkaan die de heer Brinkman
  hiervan wilde maken, moet ik vaststellen dat de enige die nat gaat, de

  Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 IV, nr. 27


  heer Brinkman zelf is. Dat vind ik op zich jammer, want als hij zo hoog
  inzet - het lijkt wel blufpoker - hebben wij in dit debat alleen maar verliezers.
  Wie schiet daar nou iets mee op? Maar ja, het zij zo.
  De fractie van GroenLinks vindt wel dat, als veranderingen plaatsvinden in
  huizenbezit of dat soort dingen, die veranderingen gemeld moeten
  worden aan de Tweede Kamer. Dat is het enige pietepeuterige puntje; zo
  vat ik het samen. Wij krijgen bij het begin een mooie brief. Die brief van
  23 februari 2007 heb ik bij mij. Daarin wordt het allemaal keurig opgesomd.
  Ik neem aan dat er tussendoor geen sprake is geweest van participaties,
  aandelen en dat soort dingen, want het zou echt heel dom zijn als
  je daaraan begint als je al bewindspersoon bent. Een huis is echter natuurlijk
  zo gekocht. Aankoop van onroerend goed en dat soort dingen moeten
  gewoon gemeld worden. Dan is dat ook helder.
  Tot slot een bekentenis. Ik weet niet of dit betekent dat ik corrupt ben,
  maar het moet er toch maar uit. Ik heb enige tijd geleden in de Tweede
  Kamer een spoeddebat aangevraagd over de veiligheid van het vliegveld
  op Bonaire. Ik heb daar opheldering over gevraagd en dat heeft zich, zoals
  zojuist al werd gememoreerd, geuit in een algemeen overleg over het
  vliegveld op Bonaire. Ik was uitermate content met de investeringen in dat
  vliegveld om de veiligheid te kunnen garanderen. Dat viel ook samen met
  eerdere afspraken in het kader van de veranderingen die plaatsvonden.
  Volgens mij werd toen vrij Kamerbreed gezegd dat er iets aan de veiligheid
  op dat vliegveld moest gebeuren. Ik heb geen huis op Bonaire, alleen
  in Groningen en een huurflat in Den Haag. Op het punt van de rioolwaterzuivering
  gaat het natuurlijk gewoon om investeringen in achterstallig
  onderhoud. Het lijkt mij heel goed dat dit op Bonaire maar ook op de
  andere eilanden gebeurt, net zo goed als dat soort investeringen ook in
  Nederland plaatsvindt.
  Als de staatssecretaris mij kan toezeggen dat de Kamer wordt geïnformeerd
  over veranderingen in het bezit van onroerend goed, is de
  GroenLinks-fractie tevreden.

  Antwoord van de staatssecretaris

  Staatssecretaris Bijleveld-Schouten: Voorzitter. Ik denk dat de brief die
  de minister-president over dit onderwerp naar de Kamer heeft gestuurd,
  heel duidelijk is. Die brief ligt ook in het verlengde van zijn eerdere brief
  van 23 februari 2007. In die brief gaf de minister-president aan welke
  bewindspersonen op dat moment relevante zakelijke belangen hadden
  waarvoor een bijzondere regeling getroffen diende te worden. Zo is dat
  geformuleerd. Na die brief van 23 februari 2007 is minister Eurlings met
  familieleden, zoals ook aan de Kamer is gemeld, in oktober 2007 overgegaan
  tot de aankoop van een huis op Bonaire. Minister Eurlings heeft het
  voornemen tot aankoop destijds volgens de regels gemeld aan de
  minister-president. De minister-president heeft geoordeeld dat dit geen
  relevant zakelijk belang was waarvoor een bijzondere regeling moest
  worden getroffen, zoals ook in de brief staat. Zo is en was de procedure.
  Wat de besluitvorming over de staatkundige vernieuwing van de Nederlandse
  Antillen betreft: de minister-president geeft hierover aan dat de
  besluitvorming over de staatkundige vernieuwing reeds heeft plaatsgevonden
  in het tweede en derde kabinet-Balkenende, waarvan de heer
  Eurlings geen deel uitmaakte. Dat herinnert de heer Remkes zich goed,
  maar ik zie dat ook de heer Pechtold zich dat herinnert. Ruim voor de
  voornoemde datum van de aankoop van het huis van minister Eurlings,
  dus oktober 2007, was de besluitvorming hierover publiekelijk bekend. De
  verantwoordelijkheid voor het proces van de staatkundige vernieuwing
  van de Nederlandse Antillen is mij in het bijzonder toevertrouwd. Daarbij
  wordt met alle bewindspersonen samengewerkt. Dat zeg ik nadrukkelijk. Ik
  kan ook verzekeren dat dit gebeurt op basis van goede en transparante
  afspraken. Mijns inziens is in relatie tot het lopende proces van staatkun-

  Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 IV, nr. 27


  dige vernieuwing dan ook geen sprake van enige mate van belangenverstrengeling
  van minister Eurlings of een andere bewindspersoon.
  Sterker nog: ik werp de specifiek aan mij gestelde vraag van de heer
  Brinkman verre van mij. Er is echt geen sprake van. Zoals de minister-
  president in zijn brief aan de Kamer heeft geschreven, heeft het kabinet
  daar met kracht afstand van genomen. De heer Brinkman vroeg hoe het
  kabinet hierin staat; wij staan er dus zo in.
  Dan het door de heer Remkes en mevrouw Van Gent aangehaalde punt
  van de tussentijdse meldingen aan de Kamer. Er wordt inderdaad één keer
  zo'n brief gestuurd. Ik zal dit met de minister-president bespreken. Zoals
  bekend is dit niet mijn verantwoordelijkheid maar die van de minister-
  president, maar het lijkt mij op zich geen onzinnige suggestie.
  Ik wil ook ingaan op het punt van de besluitvorming, dat met uitzondering
  van de heer Brinkman door alle Kamerleden werd aangehaald. Er is
  sprake van normale besluitvorming, ook over de luchthaven. Mevrouw
  Van Gent heeft goed weergegeven hoe dat is gegaan.
  Ik wil nog iets zeggen over de rioolwaterzuivering op Bonaire. Hoe is dat
  nou zo gekomen? Het koraal op Bonaire is er slecht aan toe. De oorzaak
  daarvan was het ontbreken van riolering en waterzuivering. De Europese
  Commissie investeert 19 mln. voor de opbouw van die riolering en waterzuivering,
  op voorwaarde dat Nederland de resterende kosten voor zijn
  rekening neemt, te weten 5 mln. Het hele kabinet heeft zich daartoe bereid
  verklaart, juist vanwege de noodzaak om snel maatregelen te treffen. Als
  Nederland dat resterende deel niet voor zijn rekening had genomen, was
  het geld bovendien verloren gegaan. Dat is de stand van zaken. Wij
  hebben gekozen voor het koraal en de zuivering.
  Ook ik betreur het dat de onderwerpen die wel geadresseerd zijn in de
  begrotingsbehandeling, uiteindelijk niet uitgebreid met elkaar zijn
  besproken en dat wij zo lang met elkaar hebben moeten spreken over dit
  onderwerp. Wij zijn aan een ingewikkeld traject bezig, met de opheffing
  van een land, het vormen van twee nieuwe landen en het vormen van drie
  openbare lichamen. Daar zitten ook best nog wat haken en ogen aan. Ik
  herinner maar even aan alles wat er over Sint Maarten is gezegd. Dan is
  het jammer dat wij aan zo'n punt zoveel tijd moeten besteden.

  De heer Brinkman (PVV): Ik heb zojuist als eerste mijn inbreng geleverd.
  Ik heb u gevraagd waarom de minister-president niet besloten heeft om
  de aankoop van het pand door minister Eurlings per brief aan de Kamer te
  melden. U schreef die vraag toe aan mevrouw Van Gent en de heer
  Remkes, maar ik had daar ook naar gevraagd; dat zeg ik even voor de
  duidelijkheid. Daarnaast gaat u inhoudelijk totaal niet in op de vraag
  waarom er geen sprake zou zijn van een schijnbare belangenverstrengeling.
  U zegt alleen: kijk naar de brief, want het is allemaal duidelijk;
  de minister-president heeft het besproken, minister Eurlings heeft het
  gemeld en de minister-president heeft besloten dat er geen sprake is van
  een schijnbare belangenverstrengeling. Waarom niet? Ik heb allerlei feiten
  aangehaald. Ik heb gezegd dat minister Eurlings dat pand verhuurt en dat
  dit meer dan € 3500 oplevert. Overigens even voor de duidelijkheid: ik
  heb de domeinnaam opgezocht van de instantie tropischbonaire.nl, die
  dat pand verhuurt. Ik ben er achter gekomen dat het verhuurd wordt door
  ene mijnheer Eurlings in Maastricht. Even voor de duidelijkheid: dat hele
  gebeuren van «geen invloed op het beheer» gaat dus niet op.

  De heer Remkes (VVD): Er wonen er twee in Maastricht.

  De heer Brinkman (PVV): Ik weet wie het is; het is zijn broer. Dat maakt
  niet uit, want dit betekent dat er wel degelijk invloed wordt uitgeoefend op
  het beheer en de exploitatie. Ik wil met de staatssecretaris een juridische
  procedure aangaan, maar deze zaak hoort onder B, punt 3 en niet anders.

  Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 IV, nr. 27


  Ik wil gewoon inhoudelijk weten waarom dit er volgens de staatssecretaris
  niet onder hoort.

  Staatssecretaris Bijleveld-Schouten: Ik houd staande - en ik verwijs naar
  de brief van de minister-president - dat de minister-president heeft
  bekeken of dit voldoet aan de bestaande regeling. Uw collega's hebben
  heel goed aangehaald hoe de regeling in elkaar zit. De minister-president
  heeft geoordeeld dat er geen relevant zakelijk belang is. Zo is het ook. Zo
  hebben wij het ook afgesproken met elkaar. De minister-president heeft
  dat aan de Kamer meegedeeld. Ik ben het eens met wat in die brief staat.
  Als u daar iets anders over wilt weten, moet u daar met de minister-
  president verder over discussiëren.

  De heer Brinkman (PVV): Dat had ik inderdaad heel graag gewild, maar
  dat is mij helaas door mijn collega's onthouden. Even voor de duidelijkheid:
  u verwijst zelfs naar uitlatingen van de oppositie, maar u geeft geen
  antwoord op mijn vraag waarom dit er volgens u niet onder hoort. Ik kan
  mij haast niet voorstellen dat u dat niet hebt besproken. U hebt met de
  minister-president wel uitvoerig besproken waar het om gaat. Waarom
  hebt u dan de redenen niet gekregen? Dat begrijp ik niet.

  Staatssecretaris Bijleveld-Schouten: Ik heb niets toe te voegen aan het
  antwoord dat ik zojuist heb gegeven.

  De heer Remkes (VVD): Ik zit niet zo in die zuidelijke regio's, maar nu de
  heer Brinkman dat document aanhaalt en nu het kennelijk gaat om een
  familielid, wijs ik op deze passage op de eerste pagina van de brief van de
  minister-president: «Daarbij vestig ik uw aandacht erop dat als uitgangspunt
  wordt gehanteerd dat financiële en zakelijke belangen van een
  partner, meerderjarige kinderen en andere familieleden in de regel niet
  relevant worden geacht.» Door het noemen van dat punt heeft de heer
  Brinkman dus in feite nog meer bevestigd dat er voor wantrouwen en
  suggestie minder ruimte is.

  Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Ik had hetzelfde punt onderstreept. In
  mijn eerste termijn vergat ik te zeggen dat er ook staat: «Het is ook ongewenst
  dat het ambt van bewindspersoon voor een belangrijke groep
  geschikte kandidaten enkel en alleen vanwege de maatschappelijke
  positie van partner of verwanten onbereikbaar zou zijn.» Omdat ik altijd
  uitga van het principe dat ieder mens er één is en niet de helft van een
  stel, vraag ik de heer Brinkman hoe hij daartegen aankijkt. Vindt hij dat
  partners, verwanten et cetera van bewindspersonen onder hetzelfde
  regime vallen als bewindspersonen?

  De voorzitter: Wij waren bezig met een vraag aan de staatssecretaris. U
  kreeg het woord voor een aanvullende vraag aan de staatssecretaris ten
  aanzien van de opmerking van de heer Remkes, maar nu stelt u vragen
  aan de heer Brinkman. Dat doen wij dus niet. Daar krijgt u straks gelegenheid
  voor. En de heer Brinkman is al aan de beurt geweest in deze ronde.

  Staatssecretaris Bijleveld-Schouten: Ik heb niets toe te voegen aan de
  brief. Ik wil net als de heer Remkes best een stukje uit de brief citeren.
  Volgens mij hebt u de brief echter allemaal gelezen. Daarom heb ik naar
  de brief verwezen. Naast het al door de heer Remkes geciteerde punt
  citeer ik de motivering daarvan, namelijk dat «in de huidige maatschappij
  mensen als zelfstandige individuen worden beschouwd die geacht
  worden economisch onafhankelijk te zijn».

  Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Zegt u dit ook tegen minister Rouvoet?
  Is dit een kabinetsstandpunt?

  Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 IV, nr. 27


  Staatssecretaris Bijleveld-Schouten: Dit, deze brief, is een kabinetsstandpunt.
  U kunt dit kabinetsstandpunt dus zelf aanhalen in de richting
  van de heer Rouvoet. Dit is gewoon een kabinetsstandpunt. Zo wordt het
  ook beoordeeld, mijnheer Brinkman. Dat betekent dat wij dit hebben
  gewogen. Wij hebben dit in zijn totaliteit gewogen. De minister-president
  heeft dit gewogen, want die behoort dit te doen. Hij heeft klip-en-klaar
  aangegeven hoe wij hierin staan.

  Nadere gedachtewisseling

  De heer Brinkman (PVV): Voorzitter. Ik wil graag reageren op de laatste
  opmerking van de heer Remkes. Wat hij aanhaalde, gaat niet over gedeeld
  bezit. Er is hier sprake van gedeeld bezit, van een groep mensen - ook
  allemaal familieleden - waarvan minister Eurlings deel uitmaakt en die
  gezamenlijk een pand heeft gekocht. Daar is ook die broer onderdeel van.
  Het zou anders zijn als die broer in zijn eentje dat pand had. Daar gaat die
  passage over, maar dit is een ander geval.
  Voor de duidelijkheid stel
0.5387 // 35