Vragen Tweede Kamer over Isla Raffinaderij 29 april 2008

Download This Document (.pdf) • 2070819420
  Vragen van de leden Halsema en
  Van Gent (beiden GroenLinks), Van
  Bochove (CDA), Van Raak (SP),
  Rutte (VVD) en Leerdam (PvdA) aan
  de staatssecretaris van Binnenlandse
  Zaken en Koninkrijksrelaties over de
  ISLA-raffinaderij op Curac¸ao.
  (Ingezonden 29 april 2008)
  1
  Bent u ervan op de hoogte dat op
  9 en 14 april 2008 opnieuw een
  «totale shutdown» van de
  ISLA-raffinaderij heeft
  plaatsgevonden waarbij dagenlang
  grote hoeveelheden roet en zwavel
  zijn uitgestoten, wat tot twee keer toe
  leidde tot grote overlast en
  gedwongen evacuatie van scholen?1
  2
  Hoe beoordeelt u de veelvuldige en
  ernstige overschrijding door de
  ISLA-raffinaderij van de
  zwaveldioxidenorm uit de vergunning
  van de raffinaderij (bijvoorbeeld in
  2006 op 190 dagen), die is
  aangetoond door metingen door de
  ISLA zelf (ingeleverd bij de
  Milieudienst), en wederom is
  aangetoond door recente metingen
  en dus losstaat van het vonnis van
  30 oktober 2007 van het GHvJ (dat
  hier ook op ingaat)?
  3
  Bent u ervan op de hoogte dat de
  Antilliaanse overheid tot op heden de
  burgers niet heeft geïnformeerd of
  gewaarschuwd tegen de gevaren als
  gevolg van de stelselmatige
  overschrijding van de
  zwaveldioxidenorm, terwijl zij op de
  hoogte is van die gevaren die
  veroorzaakt worden door het
  handelen van de ISLA-raffinaderij in
  strijd met de geldende
  Hindervergunning, en dat aldus de
  artikelen 2 en 8 EVRM geschonden
  worden?
  4
  Bent u ervan op de hoogte dat de
  Antilliaanse overheid tot op heden
  niet heeft opgetreden tegen de
  stelselmatige overschrijding van de
  zwaveldioxidenorm terwijl de
  geldende Hindervergunning haar
  daartoe mogelijkheden biedt?
  5
  Hoe beoordeelt u het dat
  gedeputeerde Davelaar van
  Gezondheid en Milieu in een gesprek
  op 11 april jl. met de SMOC-voorzitter
  heeft meegedeeld niet op de hoogte
  te zijn van de normoverschrijdingen
  in 2006?
  6
  Deelt u de visie dat er ten aanzien van
  de ISLA sprake is van onbehoorlijk
  bestuur, aangezien u op eerdere
  Kamervragen antwoordt dat u «een
  effectief toezicht op de naleving van
  wettelijke voorschriften verbonden
  aan vergunningen ter voorkoming
  van ernstige milieuverontreiniging
  een onderdeel van behoorlijk bestuur
  (acht)»2 en het onweerlegbaar
  ontbreekt aan dit effectieve toezicht,
  gezien onder andere het
  niet-optreden van de Antilliaanse
  overheid tegen de stelselmatige
  overschrijding van de
  zwaveldioxidenorm? Zo neen,
  waarom niet?
  7
  Bent u ervan op de hoogte dat
  onherroepelijke uitspraken in de
  lopende rechtzaken nog jaren op zich
  kunnen laten wachten, bijvoorbeeld
  omdat de ISLA al heeft aangegeven
  in de civielrechtelijke zaak – na afloop
  van het hoger beroep – ook nog in
  cassatie te zullen gaan?
  8
  Acht u het verantwoord en opportuun
  om al die tijd te wachten alvorens u
  uit te spreken over de erbarmelijke
  toestand van milieuhandhaving ten
  aanzien van de raffinaderij? Zo ja,
  waarom?
  9
  Waarom acht u het zo belangrijk dat
  het eiland nieuwe
  contractonderhandelingen voert met
  de PdVSA waarbij «(internationaal)
  aanvaardbare milieustandaarden
  prioriteit hebben»3, terwijl er nu al
  (sinds 1997) milieunormen gelden
  voor de raffinaderij, die stelselmatig
  worden geschonden zonder dat
  daartegen wordt opgetreden? Wat is
  – bij aantoonbaar gebrek aan
  handhaving – de toegevoegde
  waarde van een nieuw contract?
  Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
  Vergaderjaar 2007–2008 Vragen gesteld door de leden der Kamer
  0708tkkvl2070819420
  Sdu Uitgevers
  ’s-Gravenhage 2008 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, Vragen
  10
  Deelt u de visie dat er slechts sprake
  is van een vertragingstactiek,
  aangezien de ISLA zelf heeft
  aangegeven4 ook na «upgrading»
  niet aan internationaal aanvaardbare
  milieustandaarden te kunnen voldoen
  en contractonderhandelingen over
  het voldoen aan internationale
  standaarden dus zinloos zijn? Zo
  neen, waarom niet?
  11
  In hoeverre staat het huidige contract
  het handhaven van de huidige
  milieunormen in de weg?
  12
  Waarop doelt u met uw opmerking
  dat «het eiland binnen de huidige
  contractvoorwaarden met het bedrijf
  teveel beperkt (wordt) in zijn
  probleemoplossend vermogen»?5
  13
  Deelt u de visie dat alleen bij
  strengere dan de huidige
  milieunormen, artikel 6.2 van het
  contract in werking treedt dat bepaalt
  dat de overheid 50% van de kosten
  moet bijdragen om te voldoen aan
  nieuwe milieuwetgeving? Zo neen,
  waarom niet?
  14
  Wat verwacht u van de nieuwe
  milieuwetgeving die het eilandgebied
  naar verwachting later dit jaar
  afrondt5, aangezien de bestaande
  normen voor de raffinaderij daarin
  onveranderd zijn overgenomen voor
  de periode tot 2020?
  15
  Welke concrete verbeteringen
  verwacht u van het binnenkort te
  tekenen Memorandum of
  Understanding door Curac¸ao en de
  PdVSA? Waarop baseert u dat?
  16
  Hoe beoordeelt u het feit dat er geen
  werkend rampen- of evacuatieplan
  bestaat voor de omgeving van de
  raffinaderij, zoals blijkt uit het feit dat
  bij de recente «shutdowns» de
  scholen zelf de evacuatie moesten
  regelen?
  17
  Welk aandeel van het ISLA-personeel
  is Antilliaans en om hoeveel
  personen gaat het dan? Hoeveel
  draagt de ISLA-raffinaderij indirect bij
  aan de werkgelegenheid voor
  Antillianen?
  18
  Wat is de bijdrage van de ISLA
  raffinaderij aan de Antilliaanse
  economie en wat zouden de gevolgen
  zijn van eventuele sluiting van de
  raffinaderij, waar de President van
  Venezuela aan refereerde op 25 maart
  2008 tijdens een toespraak op
  Venezolano de Television?
  19
  Wanneer ontvangt de Kamer de door
  u (in antwoord 10 en 11) toegezegde
  reactie op de brief van SMOC?
  1 Wereldomroep 10 april 2008,
  http://antilliaans.caribiana.nl/curacao_bonaire/
  car20080410_isla-shutdown-SMOC;
  http://www.youtube.com/watch?
  v=XXZnhBM5TXs&feature=related
  2 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar
  2007–2008, nr. 1752.
  3 Zie verslag van uw recente Antillenbezoek,
  31200 IV, nr. 37.
  4 In de behandeling van het kort geding van
  de Stichting Humanitaire Zorg c.s. versus de
  ISLA (met vonnis op 2 maart 2007).
  5 Zie verslag van uw recente Antillenbezoek,
  31200 IV, nr. 37.
  Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, Vragen 2
0.2802 // 35