3 poten om te staanDrie punten maken een vlak. Een gemeenschap staat pas, kent pas vrede, wanneer zij gedragen wordt door drie gelijke krachten. Sinds de Franse Revolutie worstelt de wereldgemeenschap met vrijheid en gelijkheid. Deze twee zijn constant in conflict met elkaar, want zij vinden nog geen balans in het derde punt. De spanning tussen vrijheid en gelijkheid zal uiteindelijk tot broederschap moeten leiden.

De concepten vrijheid en gelijkheid heeft de wereld reeds voldoende uitgewerkt. Het socialisme was kampioen van de gelijkheid, het Westen (kapitalisme) van de vrijheid. We weten nu wel ongeveer wat deze begrippen wel en niet inhouden. Maar die broederschap ontgaat ons nog altijd.

It’s easy when you know it

Als je eenmaal iets gezien of begrepen hebt, is het simpel. Als men de contouren van broederschap gezien heeft, is het niet meer moeilijk. Die broederschap als kracht bestaat. Het is geen compromis tussen de andere twee (vrijheid en gelijkheid). Het heeft zijn eigen zin en regels. In de economie is het de ‘derde weg’, zoals ontwikkeld door Louis Kelso. Maar het is veel meer dan alleen maar economie.

Democratie is gebaseerd op 3 concepten, niet 2. De natuur bestaat ook uit 3, niet 2. Onze fout is steeds dat we denken dat er maar 2 zijn. Dit leidt tot oorlog, corruptie, moord, misbruik, leugen enz. Zelfs spiritueel misbruik. Want de 2 voeren altijd strijd. Zij zijn immers elkanders tegendelen. Die derde, daar gaat het om. Die derde omvat de eerste twee, maar voegt er een extra dimensie aan toe en maakt het daarmee tot iets geheel nieuws, veel beter dan de 2.

De Gouden Middenweg of de Loden Middenweg

Waar twee strijden om iets wordt de middenweg vaak gezien als de juiste oplossing. Maar is dit zo? Bij de strijd lijkt het: of het één, of het ander. Als men dan de middenweg zoekt, dan is dat meestal een compromis.

Maar een compromis is noch het één, noch het ander. Het is daarom eigenlijk ‘niks’. Dit is de Loden Middenweg. Het bevredigt geen van beide. Het is een wapenstilstand, geen vrede. Het socialisme en het kapitalisme vechten in Nederland niet meer, althans op dit moment niet. Maar het is geen vrede. Beiden denken nog altijd dat zij de volledige waarheid bezitten en de strijd zal weer oplaaien zodra het compromis ondraaglijk wordt.

Er is echter ook een andere middenweg die zowel het een als het ander is en daaraan nog een extra element toevoegt dat de andere twee overstijgt. Deze combinatie van 3 vormt aldus een heel nieuw para-digma. Dit is de Gouden Middenweg. Die leidt tot vrede. Het gaat erom deze middenweg te realiseren.

Franse Revolutie

De Franse Revolutie ideologen hebben geheel terecht gewezen op 3 begin-
selen. Men mag ze wel andere namen geven, maar hun basisbetekenis verandert daarmee niet. Er is niets verkeerd aan de drie basisbeginselen van ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’. Die Franse Revolutie ideologen hebben de spijker precies op de kop geslagen. De Franse Revolutie is wel de ‘Onvoltooide Revolutie’ genoemd. En zo is het. Hij is nog altijd onvoltooid.

Daarmee zij niet gezegd dat we dus weer bommen moeten gaan gooien en de guillotine weer uit de kast moeten halen enz. De overgang naar het derde element moet en kan alleen maar geschieden op vreedzame wijze. Het ‘Peace Paradigm’ van 3 kan alleen tot stand komen met vreedzame middelen. De andere 2 zullen altijd blijven vechten en moorden. Pas de toevoeging van het derde element zal de bommen laten stoppen en de guillotine in het museum laten.

Urgentie

De huidige (internationale) spanning maakt het echter wel urgent dat de ‘staatskruk’ van een 3-de poot wordt voorzien. De voltooiing van de revolutie kan niet meer al te lang op zich laten wachten.

Men kan de andere 2 echter niet overtuigen met woorden. Daarvoor zijn concrete voorbeelden nodig. Totdat die voorbeelden zijn gegeven en overgenomen en het 3-de element zijn intrede doet zullen de andere 2 blijven vechten. Zelfvernietiging is dan niet uitgesloten.