Nieuwe constitutie voor land CuracaoWoord vooraf van ARCO:
De wettekst van een constitutie (grondwet of staatsregeling) interesseert de doorsnee burger doorgaans niet. Eigenlijk is dat zeer vreemd, want de burger heeft dagelijks met de regels en effecten van de constitutie te maken. Eigenlijk zou ieder burger een kopie van de constitutie in huis moeten hebben en moeten weten wat erin staat. Elke mddelbare scholier zou onderricht moeten krijgen over de inhoud van de constitutie.

In ons land echter wordt met de pet gegooid naar dit onderwerp. Dit is zeer jammer en bevordert de democratie zeker niet. Mensen weten daarom nauwelijks hoe ons land functioneert en wie welke rechten en plichten heeft. Hopelijk praten we hier niet tegen de stenen en begrijpt onze Minster van Onderwijs de wenk. Let’s hope so.

Ontmanteling Antillen

Nu de Antillen zullen worden ontmanteld moet een nieuwe constitutie worden geschreven voor Curaçao. Het ware beter op te houden te praten over het ‘Land’. Curaçao is helemaal geen ‘land’. Het is een eiland en wordt ook in juridisch opzicht geen ‘land’ in de toekomst.

Het woord ‘Land’ is pure misleiding. Het creëert de illusie dat Curaçao een ‘natie-staat‘ zal worden. Niets is minder waar. Er is maar één land of natie-staat en dat is het Koninkrijk der Nederlanden, waarvan Curaçao - evenals de Antillen nu - een integraal onderdeel zal zijn. Het woord ‘federale deelstaat’ omschrijft veel beter de status van de Antillen en Aruba nu dan het woord ‘land’. Het ware daarom beter te spreken van de toekomstige ‘Federale deelstaat Curaçao’. Waarschijnlijk is dit weer tegen de stenen, maar je weet nooit.

Misleiding

Ook het woord ‘staatsregeling’ is mis-leidend. Alweer, het wekt de indruk alsof Curaçao een ‘staat’ zal worden. Dit is helemaal niet waar. Curaçao blijft - net als de Antillen nu - gewoon onderdeel van het Koninkrijk. Het wordt helemaal geen ‘staat’ of ‘land’. Het ware daarom beter te spreken van ‘Basisregeling voor de Federale deelstaat Curaçao’.

Wat hiervan zij, dit moment in de historie van de eilanden is een unieke kans om een geheel nieuwe basisregeling (of ‘constitutie’) voor Curaçao op te stellen. Dhr. B. Scheperboer heeft hier diepgaand over nagedacht en presenteert in dit artikel (dat de toelichting vormt bij een nieuwe door hem geschreven c.q. nog te schrijven constitutie) een aantal innovatieve voorstellen, die zeer de moeite waard zijn om kennis van te nemen. De hier afgedrukte tekst is zeker niet de laatste, maar bevat nu reeds zoveel sprankelende ideeën dat wij zijn eerste ‘draft’ hierbij met genoegen publiceren. Zijn uiteindelijke wettekst zullen we te zijner tijd op onze website publiceren (met opnieuw een inleiding in ARCO).

1. Inleidende opmerkingen bij Nieuwe Constitutie voor Curaçao.

Er is in het heelal slechts één kracht, en die is jegens de mens “goed, waar en schoon”; de werking van die kracht ware te bevorderen. Er is in de wereld slechts één fenomeen dat daaraan afbreuk doet, en dat is “ignorantie”; de werking waarvan teniet ware te doen. Die ene kracht noemen we G-d, het andere fenomeen heeft onder de mensen vele namen.

De mens wordt “vrij” geboren en vormt in “vrijheid” verbanden met andere mensen; een mens, of een associatie van mensen
kan derhalve niet tegen zijn, onder-scheidelijk hun wil, aan elkander ver-bonden worden, zijn, of blijven.

De bewoners van het geografische eiland Curaçao vormen in vrijheid een rechtsorde; we noemen dat “staat” en in casu gaat die staat “Land Curaçao” heten.

Koninklijk Huis

Samenbindend beginsel van onze huidige rechtsorde is het “Koninklijk Huis”; aan de Koning, casu quo Koningin, is de zorg opgedragen voor “sociale cohesie” binnen onze samenlevingen op grond van christelijke waarden en normen.

De Koning(in) bedient zich daarbij van een wetgevende (parlementariërs), een uitvoerende (ministers), en een rechtsprekende macht (rechters), die geheel onafhankelijk van parlementariërs en ministers “In naam van de Koning(in)” recht moeten kunnen spreken.

De Koning(in) is daardoor veel meer dan slechts het symbool van het verbindend beginsel van alle burgers met elkaar; hij(zij) is het maatschappelijk proactief functionerend geweten van elk van ons als gezamenlijkheid.

Drie machten

De grondwet bepaalt dan ook in onderscheiden hoofdstukken dat, en hoe het parlement, de raad van ministers, de rechterlijke macht en het openbaar ministerie georganiseerd zullen zijn. Daarbij ware voor wat betreft twee laatstgenoemde instituties te bepalen, dat zodanige organisatiewetgeving tot stand wordt gebracht in overleg met de rechterlijke macht, onderscheidenlijk het openbaar ministerie.Grondwet republiek
Niet iedereen in Nederland is
voorstander van het Koninklijk
Huis.Hoe zou een Republikeinse
Grondwet van Nederland eruit
zien? In het Caribbean
Knowledge Center te
www.arcocarib.com
is de tekst van een dergelijke
(niet-bestaande) grondwet
opgenomen.


Wetten beschermen de vrijheid van de mens ‑ als individu en in associatie met andere individuen. Zij bevorderen zijn maatschappelijkheid in de zin van “solidariteit”, en dienen in het licht van beide vorengaande noodzakelijk en doelmatig te zijn, en meer in het bijzonder particulier en kerkelijk intiatief vrij te laten, te eerbiedigen en te bevorderen, omdat sociale integratie van binnenuit moet komen, en niet door een staatsorgaan kan worden opgelegd.

Subsidiariteit

De mens heeft recht op een zoveel mogelijk staatsvrije leefsfeer, gewaarborgd door het subsidiariteitsbeginsel, zodat de staat heeft terug te treden, daar waar noodzakelijkheid of doelmatigheid komt te ontvallen aan enige wet, te meer nadrukkelijk daar waar vrije burgers daarvoor vatbare taken (wensen te) vervullen.

De mens is begeven met “rede en gevoel” en dat wat aannemelijk heet voor de rede en voor het gevoel, dat heet ook wel “recht”.

Natuurrecht

Voor zoveel (in de internationale gemeenschap) dat recht ervaren wordt door G-d te zijn gegeven wordt gesproken van “natuurrecht”.

Natuurrecht ‑ als ongeschreven recht - wordt sinds de Romeinen gevonden in “diocturnus usus”, en heet ook wel “bestendig gebruik”.

Het is met name dat recht, dat aannemelijk voor het gevoel en voor het verstand wordt bevonden; het billijke en het redelijke, de “bona fides” van de Romeinen, onze “goede trouw”.

Codificatie

Nationaal recht ‑ als geschreven recht - wordt gevonden in de in wetboeken gecodificeerde wetgeving.

Geschreven recht is dat natuurrecht, dat voor de mensen in een samenleving zodanig van belang is, dat het schriftelijke neerlegging vereist, opdat mensen weten waarop zij jegens elkander mogen vertrouwen.

Geschreven natuurrecht vinden we niet alleen in internationale verdragen, conventies en resoluties, maar ook in de grondwetten van andere volkeren, en in de grondwetten van de volkeren, welke deel uit maken van het Koninkrijk der Nederlanden.

Rechterlijke toetsing

Internationale regelgeving dient - voor zoveel zij geen rechtstreekse werking verkregen door ratificatie, en daardoor verplichtingen voor de staat met zich
brengt - in een individuele belangen-afweging naar de geest voor rechterlijke toetsing open te staan.

De grondwetten van andere volkeren vormen ook bronnen van recht, zij het dat enige regeling in strijd met de openbare orde of de goede zeden onverbindend is.
De grondwetten van de landen van het Koninkrijk hebben rechtstreekse werking.

Verschansing

Bepaalde onderdelen van de drie soorten voorschreven rechtsbronnen zijn zo fundamenteel essentieel voor een samenleving, dat dat recht bijzondere bescher-ming verdient, en wel door gekwalificeerde meerderheid te eisen voor het vaststellen, wijziging, of doorhalen van (onderdelen van) zodanig samenstel van rechtsregels, alswel voor het vaststellen van verzwaarde procedures daartoe; dat wordt dan de “grondwet”, de constitutie, en hier te lande de staatsregeling genoemd.

Schending van vertrouwen verstoort de vrede en daarmede de samenhangen van een samenleving; we noemen dat aantasting van sociale cohesie, ofwel maatschappelijke destructie.

Rechterlijke macht en OM

De zorg voor de vrede tussen de mensen in een samenleving is opgedragen aan één van alle andere entiteiten afgescheiden, in die samenleving onafhankelijke entiteit; we noemen die entiteit de rechterlijke macht.

De zorg voor het strafrechtelijk aspect van de interne veiligheid is opgedragen aan een in beginsel onafhankelijk Openbaar Ministerie, dat alleen voor zijn beleidsstrategiën verantwoording aan de Minister van Justitie - eindverantwoordelijke voor een adequaat intern veiligheidsbeleid - aflegt.

Uitvoerende macht en parlement

De zorg voor een gerechte samen-leving, de vastelling van coherente beleidsstrategiën voor het bevorderen van sociale cohesie is opgedragen aan de Minister President.

De bewoners van het Land Curaçao vormen de staat; het hoogste orgaan in die staat ‑ daartoe door die bewoners verkozen - is het staatshoofd, gevolgd door het parlement als wetgevende macht.

De uitvoerende macht heeft de bijzonder-lijk - aan de politiek, en aan derzelver functioneren verbonden - zorgplicht “gerechtheid” van en “gerechtigheid” in de samenleving te waarborgen en te bevorderen.

De uitvoerende macht vervult die zorgplicht met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel ten aanzien van sociale integratie (voorwaarde voor sociale cohesie) en sociale zekerheid (voorwaarde voor sociale integratie).

De uitvoerende macht laat mensen en verbanden van vrije mensen niet alleen vrij, die uitvoerende macht dient terug te treden indien vrije mensen of verbanden van vrije mensen naar voren treden in het zoeken naar behartiging van de eigen belangen; die uitvoerende kan en mag slechts daar intreden waar in een rechte belangenafweging het grotere belang van een gerechte samenleving dat wel vereist.

Toetsing

Het recht dat in aanmerking wordt genomen bij rechterlijke toetsing van overheidshandelen is de grondwet zelf, nationaal geschreven recht en in inter-nationale verdragen, conventies en resoluties neergelegd “natuurrecht”.

De bewoners van Curaçao dienen als “bevolking” een stem te hebben ten aanzien van wat hen te eniger tijd zal moveren rechtstreeks in te willen grijpen in wat door een uitvoerende, wetgevende of rechtsprekende macht in strijd wordt gedaan met een “volkswil”.

Volksraadpleging

Die volkswil dient tot uiting te kunnen komen in het instituut “volksraadpleging”, waarin dat volk het recht zal hebben gouverneurs, ministers, parlementariers, rechters, officieren van justitie en andere hoge functionarissen op sleutelpositites uit hun ambt te ontzetten.

Adviserende lichamen


Naast de staatsinstituties parlement, raad van ministers, rechterlijke macht en openbaar ministerie zijn adviserende lichamen (diverse colleges) en toezichthoudende lichamen (ombudsman, algemene rekenkamer) nodig.
Loesje
Een grondwet die bij volksraadpleging
werd afgewezen door Nederland
en Frankrijk was de Europese
Grondwet. Ook daarvan treft men
de tekst aan in het Caribbean
Knowledge Center te
www.arcocarib.com

De in het Slotaccoord voorziene raad voor justitie op rijksniveau gevormd door de onderscheiden ministers van justitie van de landen van het Koninkrijk zal beleidsvormend geadviseerd dienen te worden. Daartoe dient een College van Justitie te worden ingericht, opdat ons recht inwendig consistent mag blijven en ingebed in de waarden en normen van de internationale gemeenschap.

Het bestaan van zowel vorenbedoeld adviesorgaan alswel genoemd beleids-orgaan dient in de nieuwe grondwet in het leven geroepen te worden, en daarnaast aangegeven dat hun inrichting en organisatie voor wat betreft het college bij wet en voor wat betreft de raad bij rijkswet nader wordt geregeld.

Sociaal recht

Het College van Justitie heeft de zorg voor de integriteit van het commune recht, waarvan het sociale recht bijzonder onderdeel vormt.

Ten aanzien van het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan de Regering betrekkelijk tot sociaalrechte-lijke onderwerpen wordt de samenstelling van het College van Justitie aan-gevuld met vertegenwoordigers van de onderscheiden belangengroeperingen.

Voor het beleid ten aanzien van onderwerpen van sociale zekerheid en arbeid door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

Voor het beleid ten aanzien van onderwerpen van onderwijs door vertegenwoordigers van leraren en ouders van leerlingen, die leerlingen gehoord.

Voor het beleid ten aanzien van onderwerpen van openbare gezondheidszorg door vertegenwoordigers van geneeskundigen en patiënten.

Economisch recht

Voor het economisch recht, specialis van het sociaal recht, dient te worden bepaald, dat de organisatie van de Kamer van Koophandel en Nijverheid bij wet wordt geregeld, en dat de Kamer van Koophandel bij het tot standbrengen van haar besluiten verplicht is geïnvolveerde economische belangen na overleg met werkgevers- en werknemers-vertegenwoordigers deugdelijk af te
wegen, waarbij een minderheidsbelang zoveel mogelijk eerbiediging vindt.

Als hiervoren al aangegeven dient dus in deze grondwet te worden voorzien in de instelling van organisatiewetten voor de sociale en economische (sub)sector(en), daar waar met name de staat de burger en burgerassociaties vrij dient te laten en hun activiteiten dient te bevorderen.

Daartoe dient in ieder geval deze grondwet nadrukkelijk te bepalen, dat aan de staat geen rechten, noch verplichtingen toekomen, anders dan nadrukkelijk op grond van, of herleid uit deze grondwet, constitutie of staatsregeling, of welke nadere naam aan de onderhavige organieke wet gegeven zal worden.

Toezichtorganen

Naast de onafhankelijke adviesorganen zijn er onafhankelijke toezichtorganen nodig.

Eerste zodanig onafhankelijk instituut is de “ombudsman” als “defensor di pueblo”, welke de rechten van een (individuele burger uit de) bevolking rechtstreeks in het staatsgebeuren in te grijpen door referendum-, afzettings- en toetsingsrecht dient te kunnen waarborgen, juist omdat de uitoefening van zodanige rechten voorzienbaar in strijd kan komen met belangen binnen de onderscheiden ambtelijke subculturen.

Voorts is er een onafhankelijk instituut, dat toeziet op gerechte besteding van overheidsgelden: de Algemene Rekenkamer.

&c., &c., &c.