Openbaarheid besluitenlijst Bestuurscollege in Wolbes en andere puntenOpmerkelijk in de concept-WolBES is de bepaling van art 69, waarin verplicht wordt gesteld dat de besluitenlijsten van vergaderingen van het Bestuurscollege moeten worden openbaar gemaakt.

Dit betekent, als wij het juist begrijpen, dat een ieder (dus zeker ook de pers) altijd kan navragen wat door het BC besloten is en wanneer. Het Bestuurscollege vergadert achter gesloten deuren, maar het komt de democratie zeker ten goede als de burger in ieder geval kan nalezen wat er besloten is. Het zou een goede zaak zijn, als deze besluitenlijsten automatisch werden gekopieerd en aan de pers toegezonden.

Gezaghebber benoemd door het Rijk

In tegenstelling tot de huidige situatie waar de Gezaghebber op voordracht van het Eilandgebied wordt benoemd door het Rijk, wordt de Gezaghebber in de toe-komst echt door het Rijk zelf benoemd. De situatie wordt omgedraaid. De Eilandsraad krijgt inspraak, maar het Rijk beslist.

De Eilandgriffier

Nieuw is de figuur van de ‘Eilandgriffier’. Hij/zij wordt (met goedkeuring van de
‘Rijksvertegenwoordiger’, zie beneden) benoemd door de Eilandsraad. De Eiland-griffier staat de Eilandsraad bij. Vroeger deed dit de Eilandsecretaris. Dat is dus verleden tijd. Deze laatste (Eilandsecreta-ris) blijft wel bestaan, maar zal uitsluitend nog de Gezaghebber en het BC bijstaan en wordt door het BC benoemd.

Rijksvertegenwoordiger

Doordat de Openbare Lichamen Bonaire, Saba en Statia zullen worden ingericht zoveel mogelijk als een gemeente, maar er geen Provincie zal zijn tussen het Rijk en de BES-eilanden, heeft men de figuur van de Rijksvertegenwoordiger bedacht als tussenpersoon tussen Rijk en BES-eilanden. Elders zullen wij meer schrijven over deze figuur (in deze of volgende edities).

Inspraakverordening

De WolBES schrijft voor (art. 152) dat de Eilandsraad een inspraakverordening moet afkondigen. De WolBES wil kennelijk dat de BES-eilanden in de toekomst echt democratisch worden bestuurd!