SCHUDT DIE BOOT!!Vijftiende Open Brief aan de Zittende Magistratuur

RECHTERS KRIJGEN met hun benoeming een zwaard, d.w.z. staatsmacht. Hun beslissingen moeten worden uitgevoerd, OOK als de veroordeelde de overheid is. Dit is een stevig zwaard! Het mag alleen getrokken worden om Recht te doen. En mag alleen met Eer in de schede worden terug gestoken. Nooit eerloos!

De Missie van het Gerecht is om waarheid te zoeken en op grond daarvan recht te spreken. En voorts om de gemeenschap geleidelijk op te trekken naar een financieel EN spiritueel hoger plan. De gemeenschap moet voor iedereen gaan werken, zo snel mogelijk, met doelmatige en voortdurende overcompensatie voor onvermijdelijke natuurschade.

Dit houdt onder andere in de disbalans tussen het financiële en sociale element weer in balans te brengen. Niet alleen het RESULTAAT van werk en ondernemen telt. HOE het wordt bereikt – met respect voor milieu en het sociale element – is van evenveel gewicht.

TIJD VOOR EEN JOKE: Een rechter komt thuis en zegt tegen zijn vrouw. “Ik heb een probleem. De eiser vordert $ 10,000.-. Ik heb naar hem geluisterd en ik denk dat hij gelijk heeft. De gedaagde ontkent ook maar iets schuldig te zijn. Ik heb naar hem geluisterd en ik denk dat hij ook gelijk heeft”. Zijn vrouw, nogal een kenau, antwoordt: “Wat ben je nou voor rechter? Ze kunnen toch niet alle twee gelijk hebben!?” De rechter antwoordt: “En jij hebt ook gelijk!”

Humor is essentieel, anders wordt alles zo ‘depri’.

MAAR TERUG naar het Zwaard en de Missie van de Rechterlijke Macht. Over hoe het Zwaard moet worden gebruikt om de Missie te verwezenlijken kan worden getwist. Maar wel kunnen twee manieren worden genoemd hoe het zeker NIET moet.

A) Het moet NIET op de wijze als volgt uit het antwoord op de vraag die enkele jaren geleden aan een lagere Nederlandse rechter werd gesteld, namelijk waarom hij en zijn collega’s toch zo terughoudend zijn in hun uitspraken tegen de overheid? Het antwoord was dat als zij voortvarender zouden zijn, de hogere rechter (het Hof) hen dan toch zou terugfluiten!

B) Het moet ook NIET volgens het devies dat Nederlandse rechters bij hun benoeming voor de Antillen meekrijgen, namelijk: “Don’t rock the boat!”. De politieke boot wordt bedoeld.

Ad A) ELKE INDIVIDUELE RECHTER is onafhankelijk. Dit geldt temeer op onze eilanden, waar de eerste rechter alléén (dus niet in een college) recht spreekt, de zgn. alleensprekende rechter. ‘To Hell’ met het Hof dus, als dat meent uw vonnis te moeten vernietigen. Dat is hun zaak. De zaak van elke individuele rechter is om onafhankelijk de Missie te verwezenlijken.

Uw Geweten en de Missie vormen uw enig leidbeginsel. NIET het Hof. Zelfs jurisprudentie niet. Dat is niet meer dan een richtlijn, want elke zaak is anders en is een kans voor zinvoller en hoopvoller NIEUWE jurisprudentie die juist u kunt maken, althans kunt initiëren.

DE HUIDIGE INEENSTORTING in de wereld kan in aanzienlijke mate worden toegeschreven aan het timide en visieloze optreden van de Rechterlijke Macht tegen een overheid die vanwege hun onvermijdelijk dualisme de Rode Draad niet zien, die juist de Derde Macht steeds voor ogen kan houden om de strijdende overheidspartijen vooruit te trekken.

Duidelijker gezegd, om de politiek uit het stinkende moeras van lethargie, chantage, verraad, corruptie en constant wisselende geldbelangen te trekken! En als u, rechters, dit niet doet, dan doet niemand het! En alleen u kunt het. Want u heeft een zwaard gekregen dat activisten – hoe idealistisch ook – nu eenmaal niet hebben. U moet het dus doen!

Ad B) Dat Nederlandse rechters in de Antillen niet gaarne hier de ‘boot willen schudden’ is begrijpelijk, maar toch onjuist. U, Nederlandse en Antilliaanse rechters samen, moet het doen. Schudt die boot, als dat nodig is. Desnoods ‘to Hell’ ook met de overheid!

EEN MOOIER INZICHT dat leidt tot hetzelfde, is het volgende.

De naam van de stichting die dit gedachtegoed verspreidt is: ‘Golden Meand Society’. Ja, u ziet het goed. Er staat: ‘Meand’. Dat is geen verschrijving. Het is een neologisme, gevormd uit de samentrekking van ‘Mean(s)’ en ‘End’. Een Nederlandse vertaling is: ‘Mid-Doel’ (samentrekking van ‘Middel’ en ‘Doel’).

Het middel moet het doel in zich sluiten, anders zal men het doel nooit bereiken. Bijna ALLE politieke idealisten, links en rechts – op zich wel idealisten – trekken vroeger of later de conclusie dat het doel (een rechtvaardige maatschappij) de middelen heiligt.

Maar juist daarom bereiken ze dat doel NOOIT en trekken keer op keer de massa mee in oorlog, dood en verderf. Zoals NU in het Midden-Oosten, waar Syrië helemaal plat gebombardeerd wordt.

Een rechtvaardige maatschappij KAN alleen maar worden bereikt met rechtvaardige middelen. Daarom MOETEN de middelen het doel in zich dragen, anders zal het doel nooit bereikt KUNNEN worden. Slechte middelen zien we nu heel veel: moord, bommen en granaten. Misschien zelfs nucleair. Maar RECHTSPRAAK is een heel ander middel!

Rechtspraak – indien juist toegepast – is daarom een potentieel ‘Meand’, een ‘mid-doel’, een middel dus dat het doel in zich draagt, namelijk het middel van rechtvaardigheid gebaseerd op waarheid. Kortom, Recht kan dus worden gebruikt als Methode om te evolueren tot een rechtvaardige(r) maatschappij.

DIT IS DE LAATSTE AFLEVERING van de eerste serie Open Brieven aan de Zittende Magistratuur. In deze serie hebben wij betoogd dat en waarom de Rechterlijke Macht zijn rol moet herzien. Geen reactieve, maar proactieve rechtspraak. Nek uitsteken en durven leiden.

MAAR dan moeten we weten WAARHEEN geleid moet worden. Dit zullen we schetsen in de Tweede Serie Open Brieven.

Deze eerste serie is gebundeld in een boekje onder de titel: ‘PALEIS VAN MA’AT’. Men vindt het als ‘free e-book’ op de websites www.arcocarib.com en www.unitedstatesofarcadia.org Daar vindt men nog veel meer interessants, zowel boeken als artikelen. Met name wijzen wij op het Engelstalig boekje: ‘Paradigm Regained’.

Veel geluk bij het lezen!

Golden Meand Society, (GMS)
Bonaire, 14 januari 2016