VEILIGHEID ALS DEKMANTEL VOOR INFILTRATIETiende Open Brief aan de Zittende Magistratuur

WE BLIJVEN NIET IN INDIA ZWEVEN. Maar zelfs voor de speldpunt Bonaire is het goed zijn licht op te steken waar het brandt. Enkele weken geleden heeft het Indiase Parlement een wet aangenomen, waarin de regering het recht wordt gegeven om invloed uit te oefenen op de benoeming van rechters.

Volstrekt democratisch, nietwaar? Nee, zegt de Indiase Hoge Raad. De wet is getoetst aan de Indiase Grondwet en niet van toepassing verklaard!

Geen regeringsinvloed op de benoeming van rechters dus. WEG met die wet! Maar dat is toch ondemocratisch? Nee, zegt de Indiase Hoge Raad. De wet is inconstitutioneel, omdat de rechterlijke macht onafhankelijk en onpartijdig moet zijn en blijven. Dat is inherent aan het systeem van machtenscheiding. Als de regering invloed krijgt op de benoeming van rechters, dan kruipen politieke agenda’s ongemerkt de rechtszaal binnen.

ZOALS GEBEURD IS IN NEDERLAND! Eerst kwam de Raad voor de Rechtspraak waarmee de Regering indirect invloed ging uitoefenen op de Rechterlijke macht. Ex P-G Hartkamp van de Nederlandse Hoge Raad heeft hier op gewezen (zie onze Eerste Open Brief, “De Sluipende Staatsgreep in de Westerse Wereld”).

Daarna kwam de AIVD. Dat deze laatste in het Gerecht is geïnfiltreerd kunnen wij nog niet bewijzen. Maar, let op! Het werkt ongeveer als volgt.

Bepaalde juristen (leden OM, rechters of advocaten) geven inlichtingen aan de AIVD. Als een bepaalde rechtszaak gevaar voor de ‘veiligheid’ kan veroorzaken, wordt bijvoorbeeld de Hofpresident ingelicht. Resultaat: een onbegrijpelijke uitspraak. We spreken nu niet over de mogelijkheid dat de e-mails van ‘verdachte’ advocaten, rechters en OM-leden worden gelezen en hun telefoongesprekken worden afgeluisterd. Onrustwekkend, maar dit terzijde.

WE SPREKEN OVER VEILIGHEID als dekmantel voor de Sluipende Staatsgreep. Een voorbeeld maakt duidelijk hoe gemakkelijk daarmee de rechterlijke macht kan worden geïnfiltreerd.

Auteur dezes heeft het voordeel gehad om 4 maanden als gedeputeerde te mogen werken op Bonaire. Een ambtenaar was ontslagen. Hij legde o.a. de nieuwe gedeputeerde uit dat er geen gegronde reden was voor zijn ontslag. Bestudering van zijn dossier toonde aan dat hij gelijk had. Dus werd besloten het ontslag in te trekken. De Gezaghebber sputterde echter ongelofelijk tegen. Zijn argumenten waren echter onbegrijpelijk, om niet te zeggen onzinnig.

De ambtenaar kreeg dus zijn baan terug. DAARNA legde de Gezaghebber uit dat de man ontslagen was om redenen van VEILIGHEID. Die redenen waren echter NIET eerder genoemd. Op de vraag in welk opzicht deze ambtenaar dan een staatsgevaar vormde, werd geantwoord dat hij dat niet kon zeggen, omdat dat geheim was! Tot op heden weten wij dit dus niet.

Het is nu 4 jaar geleden en Bonaire is nog steeds niet door deze man opgeblazen. Maar het is wel duidelijk HOE (staats)veiligheid gebruikt wordt als dekmantel voor infiltratie in het bestuur.

OORLOGSTIJD. Wij moeten begrijpen dat we in oorlog zijn. Deze oorlog is ASYMMETRISCH. Hij wordt op alle fronten gevoerd: economisch (sancties, omkoopsteun en ‘economic hit jobs’), monetair, politiek (allianties en isoleren), militair (‘proxy wars’), informatica (spionage en massa-informatie opslag), technologisch (‘drones’, ruimtewapens), media (propaganda en ‘media hit jobs’) en zelfs spiritueel (ophitsen en bewapenen van religieuze fanatici).

Wij hadden niet eerder gezien dat WO III al begonnen was, omdat hij asymmetrisch wordt gevoerd. Totaal anders dan vroeger. Een Nieuwe Tijd, een nieuw soort oorlog.

En de oorlogspressie rechtvaardigt het gebruik van VEILIGHEID als middel om overal te infiltreren en via dat kanaal te sturen. De rechterlijke macht kan geen uitzondering zijn. Dit is dus één verklaring voor vreemde rechterlijke uitspraken, even afgezien van andere redenen.

Wij bieden geen bewijs hiervan aan. We hebben geen bewijs. Wij analyseren op basis van bepaalde aanwijzingen. En zij die bewijs hebben mogen niet spreken, want het is geheim!

Ons Gerecht dient dit soort praktijken NIET te tolereren en elke vorm van infiltratie resoluut de deur te wijzen. Zoals het Hof van India gedaan heeft. De standaard voor het Gerecht is democratie en mensenrechten. Niets anders.

Bonaire, 30 oktober 2015
Michiel Bijkerk