WOORDEN EN ZINNEN, MOORDEN OF MINNENNegentiende Open Brief aan de Zittende Magistratuur

DIT GEZEGDE (de titel) is van mezelf, denk ik. Als ik me vergis en het toch ergens anders heb opgepikt, dan zal het wel bij Multatuli zijn. Hetgeen ons na een scherpe bocht brengt bij de Rechte Derde Weg. Om daar te komen is een scherpe bocht inderdaad nodig, omdat onze Veeldragende Grootmeester van de Nederlandse taal deze Weg niet kende. Maar ALS hij hem had gekend, dan zou hij die zeker enthousiast hebben ingeslagen!

Wat is dat nou, die Derde Weg? Het is een politiek/economisch systeem, zoals het Socialisme of het Kapitalisme. Maar anders, en wel compleet anders dan beiden. De economische macht is NIET geconcentreerd in een kleine elite (kapitalisme), ook NIET in de Staat (socialisme). Het is verdeeld onder alle mensen individueel. Maar meer hierover in volgende brieven.

Deze brief gaat over de Derde Weg als Methode. Het is dus niet alleen een politiek/ economisch systeem dat wij kunnen zien als een te bereiken Doel. Het is ook een Middel om dit Doel te realiseren. De Derde Weg Methode is ‘Middoel’ dus, zou men kunnen zeggen.

Dit ‘middoel’, deze Derde Weg Methode dus, kan worden ingezet in verschillende vakgebieden. Ook Multatuli paste dit ‘middoel’ toe in zijn vakgebied. Hij noemde het ‘Goedschrijven’. Vergelijk het volgende goedschrift van zijn hand (vrij weergegeven):

‘De haat verdwijnt door te spreken over de haat,
zoals de stilte verdwijnt door te spreken over de stilte’.

SPREKENDE OVER goedschrijven, wat dacht u hiervan:
‘REBELLION AGAINST TYRANTS, IS OBEDIENCE TO GOD’? Benjamin Franklin stelde deze leuze voor als motto voor de Great Seal of the United States. Maar goed dat het werd afgewezen. Want, zegt ISIS thans niet hetzelfde?

De Derde Weg Methode, het ‘middoel’ dus, sluit het doel in het te gebruiken middel op. Daarom noemen wij het een ‘middoel’. Anders gezegd, het doel moet op natuurlijke wijze aansluiten bij het gebruikte middel. Anders blijft het doel onbereikbaar. M.a.w. een vreedzaam doel kan alleen met vreedzame middelen worden bereikt.

Benjamin Franklin was het daarmee niet eens. Hij meende dat geweld soms nodig is om apert onrecht te verwijderen, zoals een chirurg een kankergezwel wegsnijdt. Wij zijn dat met hem eens, maar hoe antwoordt men dan de vraag: ‘Zegt ISIS thans niet hetzelfde’?

Woorden en zinnen moorden of minnen inderdaad.

EEN FRANSMAN zei (in het Frans natuurlijk!): ‘Het Recht is de machtigste school der fantasie. Nooit heeft een dichter de natuur zo vrij geïnterpreteerd als een rechter de feiten’.

Dit citaat is vals. De auteur had het over juristen, niet specifiek rechters. Maar, zeg eerlijk, maakt deze vervalsing het citaat niet raker? Lees maar eens een vonnis waarin het Gerecht over een ‘hot potato’ moet oordelen. Anderzijds, hoe kunnen rechters de feiten überhaupt kennen, na het aanhoren van 2 advocaten? There are many sides to a ‘hot potato’ indeed.

WAARHEID is kort, vreedzaam en in alle richtingen juist. Zoals de slotwoorden van Multatuli’s Het Gebed van den Onwetende: ‘Oh God, er is geen God!’. Maar als wij God zien als een ‘Groot Oneindig Denkvermogen’, dan is ‘O God, alles is God!’ even waar.

En wat te denken van Gerard Manley Hopkins’ gevecht met het Recht:

‘Thou art indeed just, Lord, if I contend
With Thee; but, sir, so what I plead is just.
Why do sinners’ ways prosper? and why must
Disappointment all I endeavour end?’

Gij zijt echt Recht, Heer, wanneer
ik met u vecht; echter, ook mijn pleidooi is recht.
Waarom is voorspoed voor zondaars terecht?
En waarom faalt al wat ik probeer?

DE DERDE WEG spruit voort uit de spanning der tegendelen. We zien het in de titel, we horen het in Multatuli’s goedschrift, we voelen het in Franklin’s motto, we raden het in de Franse ‘hot potato’ en Hopkins schreeuwt het uit. Door de spanning op te voeren tussen de huidige status quo (dat nog steeds als Kapitalisme kan worden aangeduid) en de slachtoffers daarvan (die niet meer verenigd zijn in het Socialisme, maar in vele opzichten zich daar nog wel steeds op baseren) ontstaat een dynamisch en synergetisch Midden, de Rechte Derde Weg.

De Derde Weg Methode kenmerkt zich door concentratie op het juiste ‘middel’ ZONDER enige gebrandheid op resultaat. NIET verachting van resultaat, maar zekere en geduldige verwachting van resultaat, OMDAT het Middel ontegenzeggelijk daartoe moet leiden. Immers, de delta vloeit voort uit de rivier, niet de rivier uit de delta.

Wij zoeken dus niet het resultaat, wij zoeken en spannen ons in voor het middel omwille van het principe dat we aanduiden met het woord Recht. Het Recht is eerstens middel en tweedens doel.

EN WAT BETEKENT: ‘Oh God, er is geen God’?
Als men vraagt wat God wel of niet IS, IS stilzwijgen het juiste antwoord. Ziet u ISIS? Zij was een Egyptische godin, de moeder van Horus. Deze werd gedood, maar stond weer op.

Dat is het Mid-doel.

Voor Golden Meand Society (GMS)
Michiel Bijkerk
12 juni 2016