Zou u leider of lid willen zijn van een partij werkend vanuit de volgende beginselen?SPIRITUEEL LEIDBEGINSEL

 1. Er ligt een Spiritueel Beginsel ten grondslag aan de Creatie en alle universele waarden, waaronder Recht en Liefde. Zonder Waarheid is geen Recht en zonder Liefde is geen Eenheid. Recht, waarheid, liefde en eenheid zijn ultieme menselijke doeleinden.
 2. Dit Spiritueel Beginsel is inter-religieus en wordt aangeduid met vele namen, zoals God, Allah, Yehovah, Brahman etc.
 3. De natuur staat tot de mens, als de mens tot God.
 4. God is méér dan de som der delen (beginsel van heelheid).
 5. De hoogste vrijheid is de spirituele wil. Dit is een individuele keuze (vrijheid van geweten).


ZEDEN EN WAARDEN

 1. De partij formuleert haar standpunt ten aanzien van maatschappelijke zeden en waar-den betreffende vraagstukken als: huwelijk, abortus, euthanasie, homoseksualiteit en drugsgebruik en beleid, alsook t.a.v. nieuwe technologieën zoals nucleaire technologie, (eu)genetica, robotica, informatica en nano-technologie.
 2. De mens verwerft steeds meer kennis. Maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt toe naarmate kennis groeit. Met toenemende kennis evolueren maat-schappelijke zeden en waarden, zodat de standpunten terzake van tijd tot worden geherformuleerd.


POLITIEKE LEIDBEGINSELEN

 1. De partij is interreligieus, inter-nationaal en interraciaal.
 2. De partij erkent en respecteert het beginsel van scheiding tussen staat en religie.
 3. De staat dient zo klein, transparant en aanrekenbaar mogelijk te zijn.
 4. De staat dient zakelijk idealistisch te worden geleid.
 5. Alleen goede middelen kunnen resulteren in goede doelen. Het doel heiligt de middelen niet.
 6. De mens staat centraal. Het milieu en dieren worden zoveel mogelijk ontzien.
 7. Alle mensen zijn vrij, gelijk-waardig en gelijkgerechtigd. Een ieder is gehouden zijn naaste als broeder of zuster te beschouwen en behandelen.
 8. Zonder algemeen belang geen eigenbelang. Mensen en landen zijn onderling afhankelijk en onderling verbonden.
 9. Werk, toewijding en schuld-betaling vormen de basis van een gezonde gemeenschap.


ECONOMISCHE LEIDBEGINSELEN

 1. Economie is eerlijke verdeling van overvloed voor iedereen, niet van schaarste. Er is genoeg voor iedereen. Samenwerking en synergie zijn de sleutel.
 2. De juiste synthese tussen kapitalisme en socialisme is een synergetische combinatie van de beste eigenschappen van beide systemen. Deze synthese kan worden aangeduid als ‘solidarisme’.
 3. Winstbelasting wordt afgeschaft; dividend wordt belast in de inkomstenbelasting.


JURIDISCH LEIDSBEGINSEL

 1. Het recht derogeert aan de wet.
 2. Elk mensenrecht insereert een mensenplicht.

ARCO is ervan overtuigd dat een nieuwe politieke partij op Bonaire (en misschien op Saba en Statius ook) nu absoluut noodzakelijk is geworden. Echter als opinievormend blad kunnen wij zelf geen partij gaan oprichten en runnen. Anderen moeten dit doen. Wat wij wel kunnen doen is ideeën aandragen en stimuleren.

Als de ideeën in dit artikel u aanspreken en als u bereid bent om leider of lid te worden van een nieuwe partij, neem dan contact op met de redactie. ARCO gaat een team samenstellen van personen en organisaties die het ontstaan van een nieuwe politieke partij op Bonaire zouden willen ondersteunen.

De groene en rode partij hebben reeds zolang het politieke beeld in Bonaire bepaald, dat het geen wonder is dat er zoveel corruptie is. We hebben geen Hero Brinkman nodig om te weten dat ook Bonaire stijf staat van de corruptie. Oké, we zijn kleine jongens vergeleken met vooral St. Maarten. En onze corruptie is ‘zacht’. Dat scheelt. Maar we weten allemaal dat er veel machtsmisbruik is.


Gelijke sociaal-economische rechten

Maar het gaat om veel meer dan om het aanpakken van corruptie. Noch UPB, noch PDB zijn erin geslaagd om gelijke sociale en economische rechten op ter-mijn voor BES-burgers te waarborgen. Met name de sociaal-zwakkeren gaan dit voelen.

Zij voelen dit nu al, want o.a. door veel import stijgen de prijzen, maar de lonen
en AOV staan bijna stil (behalve in de bouw). Zodra de waarheid doordringt dat de nieuwe status geen betere sociaal-economische voordelen biedt voor
de sociaal zwakkeren (en dat besef zal niet lang op zich laten wachten!),
explodeert de UPB. Maar ook de PDB gaat eraan. Zij hebben immers expliciet tegen gelijke (dus betere) rechten gestemd! Zij willen het volk liever arm houden. Dat heeft het volk op een gegeven door

Opening nieuwe partij


Er is dus een opening voor een nieuwe partij. Maar een politieke partij kan niet duurzaam zijn zonder ideologische grond. Een partij kan democratisch zijn (bijv. D’66 en VVD), of socialistisch (bijv. DPB, MEP, MAN, PvdA of SP), of christelijk (UPB, AVP, Nashonal of CDA). Elke partij die zich voor langere tijd wil handhaven, moet een beginselprogramma hebben met ideologische of spirituele grondslag. Die grondslag is in dit artikel gegeven. Hetzijn slechts ideeën en suggesties, natuur-lijk. Maar zoiets als dit kan een basis zijn voor een partij die lange tijd mee kan gaan.

Geïnteresseerden kunnen kontakt opnemen met Michiel Bijkerk, tel. 717 2427.